4-1212/2

4-1212/2

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

29 APRIL 2009


Belangenconflict tussen het Waals Parlement en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7º, 9º en 10º, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) — Nrs. 1 tot 8)


AMENDEMENTEN ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 1 VAN DE HEER VAN NIEUWKERKE

Het voorstel aangenomen door de commissie vervangen als volgt :

« De Senaat is van oordeel dat het belangenconflict met betrekking tot het voorstel van decreet van de Vlaamse Gemeenschap, opgeworpen door het Waals Parlement op 14 januari 2009, ten onrechte aanhangig werd gemaakt.

Zo respecteert de Senaat de bevoegdheid van het Vlaams Parlement. ».

André VAN NIEUWKERKE.

Nr. 2 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

Het voorstel aangenomen door de commissie vervangen als volgt :

« De Senaat,

Is van oordeel dat in de Grondwet een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de vraag wie bevoegd is inzake regelgeving over het basisonderwijs in de randgemeenten, enerzijds, en de taal waarin dit onderwijs wordt gegeven, anderzijds.

Is bijgevolg van oordeel dat het Grondwettelijk Hof desgevallend een oordeel zal moeten vellen. ».

Joris VAN HAUTHEM.