4-607/2

4-607/2

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

14 MEI 2008


Voorstel van resolutie tot het opstarten van een sensibiliseringscampagne die wijst op de gevaren van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW DELVAUX

In de aanbevelingen, een punt 3 toevogen, luidende :

« Vraagt de regering een bewustmakingscampage op te starten bij de gynaecologen, opdat zij zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger willen worden, beter counselen met het oog op de preventie van het foetaal alcoholsyndroom. »

Verantwoording

Het is algemeen geweten dat een meervoudige aanpak inzake gezondheidsvoorlichting en bewustmaking van gezondheidsrisico's efficiënter is. De combinatie van gezondheidswaarschuwingen, een bewustmakingscampagne voor het brede publiek en de bewustmaking van de gynaecologen van het belang van counseling van zwangere vrouwen heeft meer kansen op succes om vrouwen die zwanger willen worden bewust te maken van de gezondheidsrisico's verbonden aan alcoholconsumptie. Op die manier sluit men het dichtst aan bij de behoeften van vrouwen met uiteenlopende alcoholconsumptie (matig, overmatig, problematisch).

Nr. 2 VAN MEVROUW DELVAUX

In de aanbevelingen, een punt 3 toevoegen, luidende :

« Vraagt de regering binnen een relevante termijn de impact te evalueren van alle maatregelen inzake bewustmaking van de gezondheidsrisico's van alcohol bij een zwangerschap, gezondheidswaarschuwingen, bewustmakingscampagne voor het brede publiek, bewustmaking van de gynaecologen van het belang van counseling van zwangere vrouwen. »

Verantwoording

Bij alcohol, zoals bij andere psychotrope middelen, kan men schematisch spreken van matige, overmatige en problematische consumptie. Het is belangrijk dat men weet wat de impact is van de diverse maatregelen op het uiteenlopende consumptiegedrag.

Men mag bijvoorbeeld niet uit het oog verliezen dat personen met een problematische of overmatige consumptie meestal geen oog hebben voor gezondheidswaarschuwingen. Tevens kan dergelijke campagne een gunstig informerend effect hebben en soms een gedragswijziging met zich brengen van personen met een matige consumptie, maar bij personen met een overmatige of problematische consumptie daarentegen een schuldgevoel veroorzaken.

Anne DELVAUX.

Nr. 3 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN C.S.

(Subamendement op amendement nr. 1)

In het voorgestelde tweede punt van de aanbevelingen na het woord « gynaecologen » de woorden « en huisartsen » invoegen.

Verantwoording

Ook de huisartsen hebben in de begeleiding een belangrijke rol.

Nr. 4 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN C.S.

(Subamendement op amendement nr. 2)

In het voorgestelde derde punt van de aanbevelingen, tussen het woord « gynaecologen » en de woorden « van het belang », invoegen de woorden « en huisartsen ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 3.

Dominique TILMANS.
Philippe MAHOUX.
Christine DEFRAIGNE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Jacques BROTCHI.
Anne DELVAUX.
Lieve VAN ERMEN.
Nahima LANJRI.