3-1341/3

3-1341/3

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

6 FEBRUARI 2006


Voorstel van resolutie betreffende het imago van vrouwen en mannen in reclame


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In punt 1 van de aanbevelingen tussen de woorden « het beeld van vrouwen » en de woorden « in de reclame » de woorden « en mannen » invoegen.

Verantwoording

Zoals al blijkt uit het opschrift van de resolutie moet het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen de opdracht krijgen om een onderzoek te verrichten naar het beeld van vrouwen én mannen in de reclame.

Olga ZRIHEN.
Marie-José LALOY.
Joëlle KAPOMPOLÉ.

Nr. 2 VAN MEVROUW LALOY C.S.

In punt 1.1. van de aanbevelingen de woorden « en mannen. » toevoegen aan het slot van de eerste volzin.

Verantwoording

Zie verantwoording bij amendement nr. 1.

Marie-José LALOY.
Olga ZRIHEN.
Joëlle KAPOMPOLÉ.

Nr. 3 VAN MEVROUW KAPOMPOLÉ C.S.

In punt 4.3. van de aanbevelingen tussen de woorden « aan hun collega's » en de woorden « , om reclame te belonen » de woorden « en voor een publieksprijs » invoegen.

Verantwoording

In de praktijk bestaat er al een publieksprijs voor reclame die breekt met seksistische stereotypes.

Het is ook belangrijk dat de reclamemakers een prijs uitreiken aan hun collega's om de minst seksistische reclame te belonen.

Het is immers beter reclames die vrouwen, hun kwaliteiten en hun dynamisme waarderen, te belonen met een prijs dan enkel seksistische reclame te bestrijden met het risico te worden bestempeld als censor.

Joëlle KAPOMPOLÉ.
Olga ZRIHEN.
Marie-José LALOY.

Nr. 4 VAN DE DAMES ANSEEUW EN HERMANS

In de aanbevelingen punt 3. vervangen door een punt 2.4., luidende :

« 2.4. door op basis van de onderzoeksresultaten en de doorlopende analyse vanwege het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen zoals bepaald in punt 1. aanbevelingen te formuleren teneinde reclame te voeren die overeenstemt met de duurzame ontwikkeling en een meer ethische visie van onze samenleving. »

Verantwoording

Het lijkt de indieners van het amendement geen goed idee om wederom een bijkomend orgaan in te stellen bij wet. Wel zijn de indieners het ermee eens dat verdere analyse alsook het formuleren van aanbevelingen moet kunnen. Zij stellen dan ook voor om de analyse toe te kennen aan het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen en de bevoegdheid om aanbevelingen te formuleren, toe te kennen aan het JEP. Aldus zullen de aanbevelingen worden gedragen door de sector en een brede consensus genieten.

Stéphanie ANSEEUW
Margriet HERMANS.

Nr. 5 VAN MEVROUW ANSEEUW EN DE HEER WILLEMS

In de Nederlandse tekst de woorden « Jury voor Eerlijke Praktijken inzake Reclame » telkens vervangen door de woorden « Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame ».

Verantwoording

Het betreft een aanpassing conform de juiste banaming.

Stéphanie ANSEEUW
Luc WILLEMS.