2-622/2

2-622/2

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

8 FEBRUARI 2001


Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 60bis in de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER VANDENBERGHE C.S.

Art. 2

In het voorgestelde artikel 60bis tussen de woorden « de voorzitter » en de woorden « hen op hun verzoek daarvan vrijstelt » invoegen de woorden « in functie ».

Nr. 2 VAN DE HEER VANDENBERGHE C.S.

Art. 2

Het voorgestelde artikel 60bis aanvullen met een tweede lid, luidende :

« De verlenging van de ambtsuitoefening kan de termijn van zes maanden niet overschrijden. »

Hugo VANDENBERGHE.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Philippe MONFILS.
Jean-François ISTASSE.
Frans LOZIE.
Iris VAN RIET.

Nr. 3 VAN MEVROUW WILLAME-BOONEN C.S.

Art. 2

Het voorgestelde artikel 60bis aanvullen met een derde lid, luidende :

« Voor de toepassing van artikel 56, eerste lid, nemen de voorzitters en de rechters die wegens hun leeftijd in ruste worden gesteld zitting tot op het ogenblik waarop hun opvolger de eed heeft afgelegd. »

Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Philippe MONFILS.
Hugo VANDENBERGHE.
Frans LOZIE.
Jean-François ISTASSE.
Iris VAN RIET.