1-32/5

1-32/5

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 1995

31 AUGUSTUS 1995


Voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Franse regering tot hervatting van de kernproeven


AMENDEMENTEN


Nr. 6 VAN DE HEER STAES

(Subamendementen op de amendementen nr. 3)

A. De volgende consideransen toe te voegen :

« Overwegende dat, zeker na het recente aanbod van de Amerikaanse President aan Frankrijk om van haar know how gebruik te maken, een computersimulatie een alternatief kan bieden voor de proeven; »

« Overwegende dat het verzet tegen kernproeven zich richt tegen alle Staten en regimes die nog proeven organiseren, China inbegrepen; »

B. In het dispositief, het tweede gedachtenstreepje te vervangen als volgt :

« ­ formeel te protesteren bij de Franse regering en bij de President in het bijzonder, tegen de hervatting van de kernproeven; »

C. Het dispositief aan te vullen als volgt :

« ­ te eisen dat op het Europese niveau een onafhankelijke, internationale commissie van onderzoek wordt ingesteld, die de schade aan het milieu en de volksgezondheid moet opmaken in de Stille Zuidzee en meer bepaald op de eilanden van Frans Polynesië. »

Paul STAES.

Nr. 7 VAN DE HEREN VERREYCKEN EN CEDER

(Subamendementen op de amendementen nr. 3)

A. De volgende considerans toe te voegen :

« Gelet op de miskenning door Frankrijk van de rechten der Polynesiërs, ondermeer het zelfbeschikkingsrecht zoals gewaarborgd door artikel 1 van het Handvest van de Verenigde Naties; »

B. De volgende considerans toe te voegen :

« Gelet op de kernproeven die door China werden uitgevoerd ­ met miskenning van enkele schuchtere protesten ­ en zonder ernstig weerwerk vanwege de internationale gemeenschap; »

Toelichting

De Franse beslissing om de Stille Oceaan verder te vervuilen lokt wereldwijd protest uit. Terecht, vermits meerdere wetenschappers beklemtonen dat de wetten en formules die het kernproces bepalen, reeds afdoende gekend zijn. Verdere proefnemingen kunnen, volgens dezelfde bronnen, worden uitgevoerd middels computersimulaties. Terwijl de normen die Frankrijk hanteert om de « veiligheid » van kernproeven in de Stille Oceaan te benadrukken, ook van toepassing zijn op granietformaties van de Gueret- en Margeridebergen in het Centraal Massief.

De protesten blijken het sterkst vanwege de bevolking van de geviseerde regio : Tahiti, Nieuw-Caledonië, Wallis, Futuna, evenals vanwege de regeringen van Australië en Nieuw-Zeeland, die helemaal niet werden geraadpleegd door Frankrijk.

Hoogst ergerlijk is wel dat in mei 1995 nog kernproeven werden uitgevoerd door communistisch China, waartegen enkel door buurland Japan werd geprotesteerd. Terwijl de voorgaande argumentatie nochtans evengoed opgaat voor China. Het is bedroevend dat geen enkele vloot, geen enkel « mediazoekend » schip zich waagt in de zeeën die door China worden bedreigd.

In een resolutie is het noodzakelijk dat Frankrijk wordt terechtgewezen omwille van het weghonen van de rechten der Polynesiërs. Tegelijk dienen alle kernproeven te worden afgewezen, ook indien zij worden uitgevoerd door een der bestaande kernmachten, zoals China.

Wim VERREYCKEN.
Jurgen CEDER.

Nr. 8 VAN DE HEER ANCIAUX

A. De eerste considerans te vervangen als volgt :

« Overwegende dat de Franse beslissing om kernproeven te hervatten een schending is, zeker naar de geest, van het non-proliferatieverdrag; »

B. Het eerste dispositief te vervangen als volgt :

« ­ alle initiatieven te nemen tot het afdwingen van een wereldwijd verbod op kernproeven; »

Bert ANCIAUX.

Nr. 9 VAN DE HEER HOSTEKINT EN MEVROUW SÉMER

(Subamendementen op de amendementen nr. 3)

De volgende considerans toe te voegen :

« Overwegende dat de Belgische Minister van Buitenlandse Aangelegenheden reeds op 14 juni aangekondigd heeft in een persmededeling diep ontgoocheld te zijn over de Franse beslissing om opnieuw kernproeven uit te voeren; »

Patrick HOSTEKINT.
Paula SÉMER.