Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-390

van Stephanie D'Hose (Open Vld) d.d. 9 maart 2020

aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Kunstdiefstal - Cijfers - Preventief verzamelen identificatiegegevens - Kerkdiefstallen

museum
eigendomsdelict
gegevensbank
officiŽle statistiek
kerk
kunstvoorwerp
diefstal

Chronologie

9/3/2020 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 )
9/4/2020 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-389

Vraag nr. 7-390 d.d. 9 maart 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ruim twee derde van de in Nederland gestolen kunst en antiek kan nauwelijks worden opgespoord, doordat slachtoffers vaak niet beschikken over exacte gegevens of foto's van de gestolen objecten. Dat zegt Martin Finkelnberg, hoofd van het landelijke politieteam Kunst- en Antiekcriminaliteit, die een database van gestolen kunst beheert. Jaarlijks neemt het team zo'n zevenhonderd gestolen objecten op in zijn digitale kaartenbak. Ruim tweeduizend gestolen goederen worden niet geregistreerd in de database omdat slachtoffers foto's, serienummers, specifieke beschadigingen en andere kenmerken van hun kostbaarheden ontberen. Soms wordt kunst of antiek gevonden bij een vermeende crimineel, maar kan de eigenaar niet meer worden achterhaald. De rechter bepaalt dan of het wordt bewaard, geveild of vernietigd. Het publiek moet alerter zijn, zegt Finkelnberg. Ook rechercheurs zouden kunstregistratie moeten opnemen in hun routine, net zoals dat nu wel bij gestolen auto's gebeurt. Jammer genoeg vallen ook stukken die deel uitmaken van het openbare kunstpatrimonium ten prooi aan diefstallen. Het Centrum voor religieuze kunst en cultuur werkt aldus nauw samen met de Kunstcel van de federale politie.

Bevoegdheid van de Senaat: de Gemeenschappen zijn bevoegd voor de kunsten, in het bijzonder wat de bescherming van ons cultureel erfgoed betreft. Zo kunnen bijvoorbeeld de kerkfabrieken een beroep doen op Vlaamse subsidies om hun patrimonium te beveiligen tegen diefstal. Vlaanderen werkte mee aan het opzetten van een website (http://www.faronet.be) waar kerkdiefstallen (cf. http://www.religieuserfgoed.be) centraal worden geregistreerd en dit in samenwerking met de Kunstcel van de federale politie.

Ik heb dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Is hij bereid om samen met de deelstaten een voorlichtingscampagne op te zetten om burgers, musea en andere openbare instellingen aan te moedigen tot het preventief noteren van alle identificerende elementen van kunst en antieke voorwerpen, opdat deze bij een eventuele diefstal kunnen worden doorgegeven aan de databank gestolen kunst en†/†of private databanken zoals The Art Loss Register (http://www.artloss.com)? Zo ja, kan hij dit toelichten? Zo neen, waarom niet?

2) Hoeveel objecten worden jaarlijks opgenomen in de databank gestolen kunst en dit voor de laatste drie jaar? Hoeveel diefstallen betreffen respectievelijk particulieren, openbare musea en kerken?

3) Is het aantal kunstdiefstallen bij particulieren de jongste drie jaar toegenomen of afgenomen en dit op jaarbasis?

4) Hoeveel daders zijn de jongste drie jaar veroordeeld voor kunstdiefstal? Kunnen deze resultaten worden toegelicht? Is verdere inzet op handhaving noodzakelijk? En zo ja, welke acties zijn op til?

5) Hoeveel kunstwerken binnen de culturele en wetenschappelijke instellingen op jaarbasis de jongste drie jaar het voorwerp hebben uitgemaakt van diefstal? Over welke werken gaat het? Hoeveel werken werden teruggevonden? Is er sprake van een tendens?

6) Hoeveel maal op jaarbasis de jongste drie jaar er kerkdiefstallen plaatsvonden? Is dit fenomeen op de terugweg of net niet? Kan hij dit toelichten?

Antwoord ontvangen op 9 april 2020 :

1) Diefstalpreventie is een taak van de burger en de overheden (federale of deelstaten) die over waardevolle kunstvoorwerpen beschikken. De lokale politiediensten hebben preventie-adviseurs en bovendien zijn er in ons land private beveiligingsondernemingen (die erkend worden door de minister van Binnenlandse Zaken). Daarnaast leggen verzekeringsondernemingen (indien een kunstwerk verzekerd wordt) vaak bijkomende verplichtingen op.

Het zo goed mogelijk identificeren en documenteren van waardevolle goederen maakt nu reeds het voorwerp uit van bestaande preventiecampagnes.

2) De totaliteit van de in de databank «ART» van DJSOC ingevoerde gegevens hangt enerzijds af van het aantal gepleegde feiten dat werd aangegeven en anderzijds van de feiten waarvoor fotomateriaal beschikbaar was en aan DJSOC werden aangemeld.

Tabel 1: Aantal kunstdiefstallen opgenomen in de databank «ART» van DJSOC, met onderverdeling naar particulieren, openbare musea en kerken, voor de jaren 2017 tot en met 2019


2017

2018

2019

Aantal kunstdiefstallen

Totaal

49

32

38

Aantal gestolen voorwerpen

Totaal

192

124

163

Bij particulieren

78

69

87

In musea

13

0

3


2017

2018

2019

Aantal kunstdiefstallen

In kerken

26

9

9

Aantal gestolen voorwerpen

In kerken

57

20

19

3) De Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) is een databank waarin feiten op basis van diverse categorieën (elk bestaande uit keuzelijsten) worden gevat. Het is in ANG mogelijk om diefstallen te coderen waarbij een kustvoorwerp werd ontvreemd. Indien wordt geselecteerd op de diefstallen die plaatsvonden in een woning (particulieren) geeft dit volgend beeld:

–  2017: 1 522 feiten met 1 850 gestolen voorwerpen, voornamelijk: sieraden (427), beeldhouwwerken / beelden (344), vazen / lampen (266) en schilderijen / etsen / tekeningen (211);

–  2018: 1 438 feiten met 1 741 gestolen voorwerpen, voornamelijk: sieraden (379), beeldhouwwerken / beelden (328), vazen / lampen (241) en schilderijen / etsen / tekeningen (207);

–  2019: het betreft het jaar tot en met 31 oktober 2019. 656 diefstallen met 814 gestolen voorwerpen, voornamelijk: sieraden (187), beeldhouwwerken / beelden (141), vazen / lampen (103) en schilderijen / etsen / tekeningen (96).

4) De veroordelingen worden niet door de politiediensten verzameld of bijgehouden.

5) De Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) is een databank waarin feiten op basis van diverse categorieën (elk bestaande uit keuzelijsten) worden gevat. Het is in ANG mogelijk om diefstallen te coderen waarbij een kustvoorwerp werd ontvreemd. Het is evenwel niet mogelijk te selecteren op de diefstallen die plaatsvonden in een «culturele en wetenschappelijke» instelling.

6) De Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) is een databank waarin feiten op basis van diverse categorieën (elk bestaande uit keuzelijsten) worden gevat. Het is in ANG mogelijk om diefstallen te coderen waarbij een kustvoorwerp werd ontvreemd. Het is mogelijk te selecteren op de ruimere categorie van de «religieuze gebouwen» en verder in te zoomen op «kerk / kapel». Dit geeft volgend beeld:

–  2017: 35 diefstallen en 36 gestolen voorwerpen, voornamelijk beeldhouwwerken / beelden (24), schilderijen / etsen / tekeningen (4) en meubels (3);

–  2018: 33 diefstallen en 33 gestolen voorwerpen, voornamelijk beeldhouwwerken / beelden (16), schilderijen / etsen / tekeningen (5) en meubels (4);

–  2019 (tot en met 31 oktober 2019): 13 diefstallen en 13 gestolen voorwerpen, voornamelijk beeldhouwwerken / beelden (6), vazen / lampen (2) en schilderijen / etsen / tekeningen (1).