Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-460

van Lode Vereeck (Open Vld) d.d. 5 maart 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid

arbeidsongeval
Fonds voor Arbeidsongevallen
overheidsapparaat
officiële statistiek

Chronologie

5/3/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 )
19/6/2015 Rappel
16/7/2015 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-474

Vraag nr. 6-460 d.d. 5 maart 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) is niet enkel met een controle-, uitkerings- en inningsopdracht belast, maar ook met een informatieopdracht. Het FAO verstrekt adviezen aan de toezichthoudend minister op basis van de gegevensdatabank waarin gegevens over de arbeidsongevallen in de privé- en de publieke sector zijn opgenomen. Op basis van de statistieken en data omtrent arbeidsongevallen kan het Fonds acties opzetten en samenwerkingsverbanden tot stand brengen met de actoren die vertegenwoordigd zijn in het medisch-technisch comité. Dit comité bestaat uit een voorzitter, twee vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties, een vertegenwoordiger van de dienst voor arbeidsbemiddeling van elk van de Gewesten en een geneesheer van de medische dienst van het Fonds.

De methode voor de gegevensverzameling omtrent arbeidsongevallen in de publieke sector wijzigde fundamenteel door het Publiato-project. Vanaf 1 januari 2014 moeten werkgevers uit de publieke sector, op wie de wet van 3 juli 1967 van toepassing is, de arbeidsongevallen via elektronische weg aan het FAO aangeven, net zoals hun collega's uit de privésector dat al doen. Het Publiato-project heeft de bedoeling om de informatieoverdracht in verband met arbeidsongevallen in de publieke sector te optimaliseren.

De wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector is van toepassing op:

- de federale administraties;

- de administraties van de Gemeenschappen of de Gewesten;

- de onderwijsinstellingen;

- de openbare instellingen van sociale zekerheid (bv. RIZIV, RVP, RVA, enz.);

- de provincies, gemeenten, OCMW's, …;

- de politie.

Het FOA bestaat onder meer uit een beheerscomité, een medisch-technisch comité en een comité voor de preventie. Elke gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling heeft een vertegenwoordiging in het medisch-technisch comité van het FAO. Dit gegeven, alsook het feit dat de administraties van de Gewesten en de Gemeenschappen op basis van de wet van 3 juli 1967 ertoe gehouden zijn hun gegevens omtrent arbeidsongevallen over te zenden aan het FAO, toont aan dat onderhavig onderwerp een transversale aangelegenheid betreft, zoals gedefinieerd in artikel 56 van de Grondwet. Onderstaande vragen hebben bijgevolg een duidelijk transversaal karakter.

Ik heb volgende vragen voor de minister/staatsecretaris:

1. Hoeveel bedraagt voor elk van de federale of programmatorische overheidsdiensten, wetenschappelijke instellingen, instellingen van openbaar nut (ION) of instellingen van sociale zekerheid (OISZ) die onder de bevoegdheid van de minister/staatsecretaris vallen, voor 2013 en 2014 jaarlijks het totaal aantal arbeidsongevallen, uitgedrukt in absolute aantallen, alsook in percentage van het aantal personeelsleden?

2. Kan de minister/staatssecretaris voor elk van de federale of programmatorische overheidsdiensten, wetenschappelijke instellingen, instellingen van openbaar nut (ION) of instellingen van sociale zekerheid (OISZ) die onder de bevoegdheid van de minister/ staatsecretaris vallen, voor 2013 en 2014 een jaarlijks overzicht geven van het aantal arbeidsongevallen:

- dat plaatsvond op de werkplek;

- dat plaatsvond op de weg naar en van het werk (ongeval woon-werkverkeer)?

3. Kan de minister/staatssecretaris voor elk van de federale of programmatorische overheidsdiensten, wetenschappelijke instellingen, instellingen van openbaar nut (ION) of instellingen van sociale zekerheid (OISZ) die onder de bevoegdheid van de minister/staatsecretaris vallen, voor 2013 en 2014 en voor de arbeidsongevallen die plaatsvonden op de werkplek, een jaarlijks overzicht geven betreffende het aantal:

- arbeidsongevallen met dodelijke afloop;

- arbeidsongevallen met blijvende arbeidsongeschiktheid;

- arbeidsongevallen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid?

4. Kan de minister/staatssecretaris voor elk van de federale of programmatorische overheidsdiensten, wetenschappelijke instellingen, instellingen van openbaar nut (ION) of instellingen van sociale zekerheid (OISZ) die onder de bevoegdheid van de minister/staatsecretaris vallen, voor 2013 en 2014 en voor de arbeidsongevallen die plaatsvonden naar en van het werk, een jaarlijks overzicht geven betreffende het aantal:

- arbeidsongevallen met dodelijke afloop;

- arbeidsongevallen met blijvende arbeidsongeschiktheid;

- arbeidsongevallen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid?

5. Heeft de minister/staatssecretaris voor elk van de federale of programmatorische overheidsdiensten, wetenschappelijke instellingen, instellingen van openbaar nut (ION) of instellingen van sociale zekerheid (OISZ) die onder de bevoegdheid van de minister/staatsecretaris vallen, voor 2013 en 2014 zicht op het ongevalsrisico, uitgedrukt in het aantal ongevallen ten opzichte van het aantal personeelsleden en dit wat het risico betreft op:

- een dodelijk arbeidsongeval;

- een arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid;

- een arbeidsongeval met tijdelijke arbeidsongeschiktheid?

Antwoord ontvangen op 16 juli 2015 :

1) Bij Fedict – de Federale overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie – waren er in het jaar 2013 geen arbeidsongevallen. In 2014 waren er drie arbeidsongevallen. Dit vertegenwoordigt een percentage van 8,82 %.

2) In 2014 waren er twee arbeidsongevallen die plaatshadden op het werk zelf en één arbeidsongeval dat plaatsvond op weg naar het werk.

3) Er waren in 2014 bij Fedict geen arbeidsongevallen op de werkplek met dodelijke afloop of blijvende arbeidsongeschiktheid, enkel met twee ongevallen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

4) Er waren in 2014 bij Fedict geen arbeidsongevallen op de weg van of naar het werk met dodelijke afloop of blijvende arbeidsongeschiktheid, enkel één ongeval met tijdelijke arbeidsongeschiktheid op weg naar het werk.

5) Fedict beschikt niet over deze informatie.

Bpost

1) en 2) Arbeidsongevallen op de werkplek of op weg naar en van het werk, in aantal en percentage van het aantal personeelsleden: 


2013

2014

Ongevallen werkplek

1 233

4,8 %

1 023

4,1 %

Ongevallen Woon / Werk

212

0,8 %

164

0,7 %

Totaal

1 445

5,7 %

1 187

4,8 %

3. Arbeidsongevallen op de werkplek met dodelijke afloop of met tijdelijke of blijvende ongeschiktheid - in aantal en ten opzichte van het aantal personeelsleden :


2013

2014

Dodelijk

0

0,0 %

0

0,0 %

Tijdelijk

1 209

4,7 %

859

3,5 %

Blijvend

24

0,1 %

164

0,7 %

4. Arbeidsongevallen naar en van het werk met dodelijke afloop of met ongeschiktheid – in aan aantal en ten opzichte van het aantal personeelsleden (onderscheid blijvende / tijdelijke ongeschiktheid niet beschikbaar) :


2013

2014

Dodelijk

2

0,01 %

0

0,0 %

Ongeschiktheid

210

0,8 %

164

0,7 %

Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken

1)

2013 :

Aantal en percentage arbeidsongevallen : 54 hetzij 0,018 %.

2014 :

Aantal en percentage arbeidsongevallen : 49 hetzij 0,016 %.

2)

2013 :

– Aantal arbeidsongevallen op de werkplek : 13.

– Aantal arbeidsongevallen woon- werkverkeer : 41.

2014 :

– Aantal arbeidsongevallen op de werkplek : 14.

– Aantal arbeidsongevallen woon- werkverkeer : 35.

3) Arbeidsongevallen op de werkplek :

2013 :

Arbeidsongevallen met dodelijke afloop : geen.

Arbeidsongevallen met blijvende arbeidsongeschiktheid : geen.

Arbeidsongevallen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid : 7.

2014 :

Arbeidsongevallen met dodelijke afloop : geen.

Arbeidsongevallen met blijvende arbeidsongeschiktheid : 1.

Arbeidsongevallen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid : 9.

4) Arbeidsongevallen woon- werkverkeer :

2013 :

Arbeidsongevallen met dodelijke afloop : geen.

Arbeidsongevallen met blijvende arbeidsongeschiktheid : geen.

Arbeidsongevallen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid : 29.

2014 :

Arbeidsongevallen met dodelijke afloop : geen.

Arbeidsongevallen met blijvende arbeidsongeschiktheid : geen.

Arbeidsongevallen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid : 13.

5)

Ongevalrisico 2013 : 0,018 % (totaal 54).

Ongevalrisico 2014 : 0,016 % (totaal 49).