Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2070

van Lode Vereeck (Open Vld) d.d. 10 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Ontwrichte zones - Steunmaatregelen - Bedrijfsvoorheffing

minder begunstigd gebied
steun aan ondernemingen
loonbelasting
schepping van werkgelegenheid

Chronologie

10/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 )
18/2/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-694

Vraag nr. 6-2070 d.d. 10 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De competitiviteitswet van 15 mei 2014 biedt de regionale overheden de mogelijkheid om zones te selecteren als zones met zware economische stress. De federale regering kan dergelijke zones als 'ontwrichte zones' erkennen, waardoor er binnen deze zones een fiscaal gunstregime kan worden toegepast. Inmiddels verleende ook de Europese Commissie haar goedkeuring aan de ontwrichte zones en de steun, die in overeenstemming is met de werking van de interne markt (artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

Kleine en middelgrote ondernemingen die in een ontwrichte zone investeren en werkgelegenheid creŽren, krijgen onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor een periode van twee jaar. Het voordeel komt overeen met een besparing van 4 ŗ 5 % op de loonkosten en geldt ook indien er werkgelegenheid wordt overgenomen als gevolg van investeringen bij overname. Grote ondernemingen komen enkel in aanmerking voor deze steun indien de ontwrichte zone samenvalt met de 'regionale steunkaart' en indien de investering betrekking heeft op een nieuwe vestiging of op nieuwe activiteiten van een bestaande vestiging.

De coŲrdinatie van de steunmaatregel betreffende de inhouding van bedrijfsvoorheffing in ontwrichte zones gebeurt op het niveau van de regio's, maar de federale overheid is bevoegd om te oordelen over de modaliteiten van de steunverlening. De aanvragen voor deze tegemoetkoming dienen te gebeuren bij de FOD FinanciŽn, via een formulier dat moet worden ingediend voor aanvang van de investering. Deze taakverdeling en samenwerking tussen het federale niveau en de regio's wijst op het transversale karakter van deze vraag.

1. Hoeveel aanvraagformulieren voor de steunmaatregel 'inhouding bedrijfsvoorheffing in ontwrichte zones' werden er in tussentijd al via het onlineformulier bij de FOD FinanciŽn ingediend?

Graag een overzicht van de aanvragen met voor elke aanvraag:

een opgave van de nieuw gecreŽerde en/of overgenomen tewerkstelling waarop de steunmaatregel betrekking heeft;

de gevraagde fiscaal-financiŽle tegemoetkoming per aanvraag;

de erkende ontwrichte zone waarin de aanvrager gevestigd is;

de grootte van de onderneming (KMO's of grote ondernemingen).

2. Heeft de minister zicht op het aantal ontvankelijk en onontvankelijk verklaarde aanvragen, enerzijds, en het aantal effectief goedgekeurde aanvragen, anderzijds?

Graag een overzicht van de aanvragen met voor elke aanvraag:

een opgave van de nieuw gecreŽerde en/of overgenomen tewerkstelling waarop de steunmaatregel betrekking heeft;

de toegekende fiscaal-financiŽle tegemoetkoming per aanvraag;

de erkende ontwrichte zone waarin de aanvrager gevestigd is;

de grootte van de onderneming (KMO's of grote ondernemingen).

3.

a. Hoe verloopt de samenwerking en communicatie tussen de FOD FinanciŽn en het Vlaams Agentschap Ondernemen?

b. Hoe verloopt de samenwerking en communicatie tussen de FOD FinanciŽn en de bevoegde diensten in respectievelijk het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest?

c. Hoe evalueert de minister deze samenwerking tot heden? Op welke punten is er verbetering mogelijk? Hoe wil de minister dat eventueel aanpakken?

Antwoord ontvangen op 18 februari 2019 :

1- Op 23 januari 2019 werden er in totaal al 465 formulieren ingediend bij het documentatiecentra. Hieronder kan u de gevraagde verdeling vinden:

Ontwrichte zones en grootte onderneming

Aantal aanvraagformulieren

Het aantal geplande nieuwe arbeidsplaatsen in het formulier

Het geraamde bedrag van vrijstelling van BV opgenomen in het formulier

Genk – KMO

237

2 011,30

9 209 096,47

Genk – GO

27

2 050,00

8 851 307,85

Totaal Genk

264

4 061,30

18 060 404,3

Turnhout – KMO

171

1 761,50

7 244 820,68

Turnhout – GO

2

13,00

86 915,64

Totaal Turnhout

173

1 774,50

7 331 736,32

Vilvoorde – KMO

8

27,00

88 694,60

Vilvoorde – GO

 -

-

-

Totaal Vilvoorde

8

27,00

88 694,60

Totaal Vlaanderen

445

5 862,80

25 480 835,24

Herstal - KMO

7

26,00

50 280,53

Herstal - GO

2

11,00

12 667,20

Totaal Herstal

9

37,00

62 947,73

Sambreville - KMO

 -

-

-

Sambreville -GO

-

-

-

Totaal Sambreville

0

0

0

Charleroi - KMO

3

34,00

100 321,47

Charleroi - GO

1

14,00

91 000,00

Totaal Charleroi

4

48,00

191 321,47

Frameries - KMO

6

841,00

4 499 765,50

Frameries - GO

 -

-

-

Totaal Frameries

6

841,00

4 499 765,50

Buiten de zone

1

-

-

Totaal Wallonië

20

926

4 754 034,7

TOTAAL GENERAAL

465

6 788,80

30 234 869,94

2) Het onderzoek van de ontvankelijkheid van de aanvraag door het documentatiecentrum resulteert in een controle op de vorm van het formulier (zijn alle gegevens aanwezig? zijn de bijlagen aanwezig en goed ingevuld? is de aanvraag ondertekend? enz.).

De activering van de codes "aard van de inkomsten" van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing betekent niet dat de werkgever voldoet aan alle voorwaarden voorzien in de wettelijke bepalingen. De administratie behoudt zich steeds het recht voor om achteraf een grondige controle uit te voeren, temeer daar één van de voorwaarden is dat de nieuwe gecreëerde arbeidsplaatsen voor een periode van 3 tot 5 jaar moeten behouden blijven.

Tot op heden zijn 15 verzoeken om diverse redenen nog niet geactiveerd door ontbrekende bijlagen, investeringen buiten een afgebakend gebied,...

Deze verzoeken werden als volgt verdeeld :

Zones

KMO / GO

Aantal formulieren

Genk

KMO

6

Genk

GO

1

Turnhout

KMO

4

Charleroi

KMO

2

Charleroi

GO

1

3) Momenteel zijn er alleen ontwrichte zones afgebakend in Vlaanderen en Wallonië. Er is dus alleen met deze twee gewesten een samenwerkingsakkoord ondertekend. De samenwerking met de verschillende regionale contactpunten wordt uitgevoerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord. Bovendien kan op eenvoudig verzoek van één de partijen en op korte termijn een vergadering of overleg worden georganiseerd.