Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1960

van Lode Vereeck (Open Vld) d.d. 25 september 2018

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Langdurig zieken - Re-integratiebeleid - Cijfers - Financiering - Beroepsziekten en arbeidsongevallen

chronische ziekte
ziekte
arbeidsongeschiktheid
kosten voor gezondheidszorg
herintreding
ergonomie
officiŽle statistiek

Chronologie

25/9/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/10/2018 )
10/1/2019 Rappel
19/4/2019 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1959

Vraag nr. 6-1960 d.d. 25 september 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens een artikel van 5 mei 2018 in De Standaard (cf. http://www.standaard.be/cnt/dmf20180505_03499239) wegen de kosten van de langdurige zieken zodanig op de sociale zekerheid dat er actie vereist is van alle actieve actoren. Momenteel bedraagt het prijskaartje al meer dan 7 miljard euro, schrijft De Standaard.

Het koninklijk besluit dat de integratie van deze langdurige zieken zou moeten bevorderen trad in werking op 28 oktober 2016. In 2018 ging een tweede fase van start. Deze hield in dat nu ook de werkgever een traject kan aanvragen bij de preventieadviseur arbeidsgeneesheer wanneer haar zieke werknemer langer dan vier maanden buiten strijd is. Vůůr deze tweede fase konden alleen de volgende actoren een re integratieverzoek indienen bij de preventieadviseur arbeidsgeneesheer: de werknemer tijdens de periode van zijn arbeidsongeschiktheid of de behandelende arts wanneer zijn patiŽnt, de werknemer, hiermee instemt en de adviserend geneesheer, indien deze van mening is dat de werknemer in aanmerking komt krachtens de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994.

Het transversale karakter van mijn vragen ligt besloten in het feit dat Vlaamse instanties, zoals de Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding - VDAB, belast worden met specifieke verantwoordelijkheden, die deel uitmaken van de gewestbevoegdheden, inzake de begeleiding, opleiding en re integratie van (langdurig) niet werkenden, die het onderwerp uitmaken van dit koninklijk besluit. Het betreft dan ook een transversale aangelegenheid met de Gewesten.

Ik heb volgende vragen voor u:

1) Hoeveel langdurig zieken telt ons land en kan u de specifieke totaalcijfers per Gewest meedelen? Kan u tevens in het bijzonder de gedetailleerde cijfers per provincie en per maand geven vanaf oktober 2016 tot en met augustus 2018 geven?

2) a) Hoeveel verzoeken tot re integratie vanwege de werkgever telt men vanaf 1 januari 2018 per Belgische provincie en in totaal, per maand tot en met augustus 2018?

b) Welke gevolgen (aangepast traject, progressieve arbeidshervatting, definitieve ongeschiktheid en medische overmacht, enz.) hadden deze verzoeken finaal en hoe verhouden deze zich procentueel tot elkaar?

3) a) Hoeveel verzoeken tot re integratie vanwege de adviserend geneesheer telt men vanaf 1 januari 2018 per Belgische provincie en in totaal, per maand tot en met augustus 2018?

b) Welke gevolgen (aangepast traject, progressieve arbeidshervatting, definitieve ongeschiktheid en medische overmacht, enz.) hadden deze verzoeken uiteindelijk en hoe verhouden deze zich procentueel tot elkaar?

4) a) Hoeveel verzoeken tot re integratie door de werknemer telt men vanaf 1 januari 2018 per Belgische provincie en in totaal, per maand tot en met augustus 2018?

b) Welke gevolgen (aangepast traject, progressieve arbeidshervatting, definitieve ongeschiktheid en medische overmacht, enz.) hadden deze verzoeken uiteindelijk en hoe verhouden deze zich procentueel tot elkaar?

5) Wie of welk fonds financiert de trajecten wanneer er aanpassingen aan of op het werk gemaakt moeten worden? Dit staat niet in het koninklijk besluit.

6) In het koninklijk besluit staat dat dit traject niet van toepassing is op beroepsziekten. Welke wettelijke basis en/of procedure is dan van toepassing voor mensen die arbeidsongeschikt zijn ten gevolge van beroepsziekten of arbeidsongevallen?

7) Waarom wordt er een onderscheid gemaakt tussen de groep arbeidsongeschikten ten gevolge van beroepsziekte of arbeidsongeval en arbeidsongeschikten ten gevolge van andere dan voornoemde oorzaken?

Antwoord ontvangen op 19 april 2019 :

1) In de onderstaande tabellen kan u voor de voorgaande jaren de toestand van het aantal invaliden op 30 juni en 31 december terugvinden, opgesplitst naar regime, provincie en Gewest.

Toestand op invaliditeit per provincie en Gewest.

Algemene regeling

30-06-2016

31-12-2016

30-06-2017

31-12-2017

30-06-2018

ANTWERPEN

49 190

49 774

50 568

51 044

52 203

BRUSSEL

30 691

30 229

30 666

30 916

32 283

VLAAMS-BRABANT

28 192

28 771

29 273

29 837

30 626

WAALS-BRABANT

9 748

9 934

9 960

10 218

10 552

WEST-VLAANDEREN

36 354

37 197

37 792

38 080

38 176

OOST-VLAANDEREN

43 251

44 287

45 101

45 759

47 084

HENEGOUWEN

63 772

63 816

64 630

65 912

67 585

LUIK

39 616

39 991

40 965

42 256

44 057

LIMBURG

31 170

31 494

32 200

32 613

33 079

LUXEMBURG

7 634

7 764

7 857

8 202

8 382

NAMEN

14 590

14 838

15 085

15 529

16 125

BUITENLAND & ONBEKEND

3 040

8 198

8 225

9 542

9 852

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

30 691

30 229

30 666

30 916

32 283

Vlaamse Gewest

188 157

191 523

194 934

197 333

201 168

Waals Gewest

135 360

136 343

138 497

142 117

146 701

Buitenland & Onbekend

3 040

8 198

8 225

9 542

9 852

Totaal

357 248

366 293

372 322

379 908

390 004

Regeling zelfstandigen

30-06-2016

31-12-2016

30-06-2017

31-12-2017

30-06-2018

ANTWERPEN

3 124

3 180

3 231

3 240

3 318

BRUSSEL

1 934

1 843

1 837

1 892

1 982

VLAAMS-BRABANT

2 021

2 049

2 063

2 086

2 143

WAALS-BRABANT

883

874

909

917

935

WEST-VLAANDEREN

3 642

3 671

3 687

3 639

3 617

OOST-VLAANDEREN

3 173

3 247

3 240

3 320

3 371

HENEGOUWEN

2 898

2 877

2 830

2 820

2 884

LUIK

2 297

2 278

2 279

2 309

2 354

LIMBURG

2 080

2 143

2 145

2 182

2 234

LUXEMBURG

779

788

760

751

773

NAMEN

1 049

1 058

1 068

1 065

1 093

BUITENLAND & ONBEKEND

118

464

475

528

533

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1 934

1 843

1 837

1 892

1 982

Vlaamse Gewest

14 040

14 290

14 366

14 467

14 683

Waals Gewest

7 906

7 875

7 846

7 862

8 039

Buitenland & Onbekend

118

464

475

528

533

Totaal

23 998

24 472

24 524

24 749

25 237

2) a) & b) Bevoegdheid van de federale overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid.

3) a) De onderstaande tabel geeft het aantal verzoeken tot het opstarten van een re-integratietraject door de adviserend arts weer, voor de periode van januari tot en met augustus 2018. Een onderverdeling per provincie is niet beschikbaar.

Verzoeken re-integratietraject door adviserend arts.

01/01/18

274

01/02/18

164

01/03/18

339

01/04/18

251

01/05/18

316

01/06/18

280

01/07/18

356

01/08/18

386

3) b) Deze cijfers werden opgevraagd door mijn diensten in 2017 en 2018, maar de verzekeringinstellingen (ziekenfondsen) hebben laten weten dat zij deze gegevens niet bijhouden, hetgeen ik betreur. Er zijn dus geen gegevens beschikbaar met betrekking tot het resultaat van deze trajecten.

4) a) & b) Bevoegdheid van de FOD Werkgelegenheid.

5) Bevoegdheid van de FOD Werkgelegenheid.

6) De wet van 13 juli 2006 houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroeps-herinschakeling heeft bepalingen ingevoegd inzake re-integratie in de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en in de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970. Deze bepalingen vereisen uitvoeringsbesluiten voor bepaalde aspecten. Idealiter wordt er in de uitwerking van deze besluiten rekening gehouden met de lessen die we trekken uit de impact van de re-integratietrajecten bij de arbeidsongeschikte werknemers in de sector « RIZIV » door het Beheerscomité. Er is echter nood aan meer beschikbare data vooraleer we een precieze impactstudie kunnen verrichten. Desalniettemin worden er in de tussentijd op basis van de huidige regelgeving herinschakelingstrajecten opgestart in de sector van de beroepsziekten en arbeidsongevallen.

7) De situatie van slachtoffers van een arbeidsongeval en van mensen met een beroepsziekte heeft specifieke kenmerken waarmee rekening moet worden gehouden. Het is onmogelijk om eenvoudigweg te kopiëren wat er in de arbeidsongeschiktheidsverzekering in de sector van de beroepsrisico's bestaat.