Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5218

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de minister van Justitie

Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen

ministerie
werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
gereserveerde arbeidsplaats

Chronologie

16/1/2012 Verzending vraag
30/3/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3169

Vraag nr. 5-5218 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BelgiŽ engageert zich sinds enkele jaren in acties om personen met een handicap toegang te bieden tot werkgelegenheid en hen ook aan het werk te houden. In 2006 bleek echter dat BelgiŽ nog steeds onder het Europese gemiddelde zat wat betreft de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap. Ons land kwam toen immers slechts aan een percentage van 42 %, terwijl het Europese gemiddelde 49 % was.

Als gevolg daarvan besliste de regering in mei 2006 een verhoging in te voeren van het aantal plaatsen in de federale openbare besturen voor personen met een handicap. Deze beslissing kreeg mee vorm in het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt. Dit koninklijk besluit bepaalt dat in elk federaal openbaar bestuur 3 % (in plaats van 2 % voordien) van de betrekkingen wordt voorbehouden voor personen met een handicap. Het koninklijk besluit voorziet ook een wervingsstop waardoor de betreffende administratie haar personeelsbestand niet zou kunnen aanvullen voor de functies die dat specifieke quotum niet halen tegen 1 januari 2010.

Tevens voorziet het koninklijk besluit in een begeleidingscommissie die onder meer als doel heeft verslag uit te brengen aan de regering over de toestand van de tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt. In haar evaluatieverslag voor het jaar 2010 stelt de commissie vast dat de tewerkstellingsgraad voor personen met een handicap slechts 1,28 % bedraagt.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld:

1) Hoeveel mensen zijn in elk van uw diensten en instellingen tewerkgesteld?

2) Hoeveel personen met een handicap zijn in elk van uw diensten en instellingen tewerkgesteld?

3) Hoeveel procent van het aantal werknemers betreft dit?

4) Hebt u het quotum van 3 % gehaald op 1 januari 2010?

5) Indien u het quotum niet gehaald hebt, door welke sancties werd u getroffen? Werd er een wervingsstop doorgevoerd? Welke gevolgen heeft u daardoor ondervonden?

6) Welke maatregelen worden genomen om alsnog het quotum te behalen? Hebt u zicht op de effectiviteit van deze maatregelen?

Antwoord ontvangen op 30 maart 2012 :

1. Op 30 november 2010 waren er 25 063 personen werkzaam binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie. Dit omvat de Centrale Diensten, Commissies, Penitentiaire Instellingen, Justitiehuizen, Rechterlijke Orde, Nationale Instituut voor Criminalistiek en Criminologie en de Veiligheid van de Staat.

Het koninklijk besluit van 5 maart 2007 laat echter buiten beschouwing de Rechterlijke Orde, operationele diensten en de medewerkers met een gerechtelijk mandaat van de politie. Bekijkt men het aantal personen dat binnen de quota valt van het koninklijk besluit van 5 maart 2007, dan waren er binnen de FOD Justitie op 31 december 2011, 5 254 personen werkzaam.

2. Er worden geen statistieken bijgehouden per dienst en instelling van het aantal personen met een handicap.

3+4. De cijfers waarover wij beschikken zijn gebaseerd op de enquête die in 2009 opgelegd werd door de begeleidingscommissie voor de werving van personen met een handicap. Deze enquête heeft gediend als ‘foto’ voor de situatie in 2010. In totaal antwoordde 1 812 van de 6 834 geadresseerde personen op de enquête.

De begeleidingscommissie komt in haar evaluatieverslag van 2010 tot een tewerkstellingspercentage van 0,25 % voor de FOD Justitie. Belangrijk is echter te realiseren dat de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet toe laat dat een medewerker met een handicap dit verplicht moet aangeven aan zijn administratie. Op dit ogenblik gaan we na hoe we rekening houdend met de wettelijke vereisten, de statistieken kunnen bijhouden.

Op 1 januari 2010 werd het quotum van 3 % niet gehaald.

5. Er zijn geen sancties getroffen.

6. De FOD Justitie heeft de afgelopen jaren al heel wat inspanningen geleverd om te voldoen aan de opgelegde verplichting, en engageert zich om een blijvende inspanning te leveren naar personen met een handicap. Enkele voorbeelden van acties die werden genomen illustreren deze inzet :

In 2010 werden opleidingen aangeboden rond het thema “personen met een handicap” aan verschillende doelgroepen binnen de FOD Justitie. Het doel hierbij was deze doelgroepen te sensibiliseren en, waar nodig, te responsabiliseren voor de tewerkstelling van medewerkers met een handicap.

Daarnaast heeft de FOD Justitie aan verschillende organisaties die heel nauw samenwerken met personen met een handicap gevraagd om een bericht te plaatsen op hun website. In het bericht worden werkzoekende aangemoedigd om zich kandidaat te stellen bij de FOD Justitie of Selor. Door de boodschap werd tegelijkertijd een netwerk opgebouwd tussen de organisaties en de FOD Justitie.

Intern werd op 28 september 2010 een grote communicatiecampagne gelanceerd waarbij het de bedoeling was om medewerkers te sensibiliseren over verschillende diversiteitsthema’s waaronder het thema handicap. Daarnaast werd de selectieprocedure gewijzigd waardoor er nu altijd eerst wordt gekeken in de wervingsreserve (dubbele lijst) van personen met een handicap die Selor ter beschikking stelt.

Er werd een informele band gelegd met de diversiteitsverantwoordelijken van Selor, om hen makkelijker te kunnen aanspreken als tussenpersoon bij nieuwe kandidaten.

Tevens werd er gestart aan een procedure tussen de personeelsdienst, de arbeidsgeneesheer, IDPB (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk), logistiek en de dienst diversiteitsbeleid, zodat de redelijke aanpassingen voor personen met een handicap op een éénduidige manier worden aangepakt.

Jammer genoeg kwamen bovenstaande inspanningen nog niet tot uiting in het aantal aanwervingen.