Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4020

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Verkeersreglement - Sancties - Uitvoering

verkeersveiligheid
overtreding van het verkeersreglement
gerechtelijke vervolging
strafsanctie
voltrekking van de straf

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
16/5/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3084

Vraag nr. 5-4020 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Peter D'Hondt, politierechter in Dendermonde, verklaarde tijdens het middagjournaal van de VRT op maandag 29 augustus 2011 dat de straffen zoals die vastgelegd zijn in de wegcode voor verkeersovertredingen volstaan. Maar die straffen moeten volgens hem vooral beter worden opgevolgd.

D'Hondt reageerde met zijn uitspraken op de resultaten van een Europees onderzoek. Daaruit bleek dat Belgen het vaakst onder invloed van alcohol of drugs rijden bij ongevallen met zwaargewonden. Sensibilisering alleen is dus niet voldoende volgens de politierechter. Dat moet gepaard gaan met een behoorlijk vervolgingsbeleid, opsporing en bestraffing. De uitvoering van straffen, ook bij verkeersovertredingen, is volgens de politierechter problematisch. Bij verkeersovertredingen is het echter belangrijk heel kort op de bal te kunnen spelen.

De politierechter pleitte ook voor het optrekken van de verjaringstermijn op verkeersinbreuken. Nu ligt die bij gewone inbreuken op de wegcode op één jaar. Maar blijkbaar ontsnappen een hele reeks verkeersovertreders momenteel aan bestraffing. Daarom is hij voorstander van een verjaringstermijn van drie jaar, zoals die nu al geldt voor het rijden onder invloed van alcohol of drugs.

D'Hondt pleitte ook voor een veralgemening van het verval van het recht op besturen. Volgens de politierechter moet de mogelijkheid om het rijbewijs in te trekken ook in andere dan verkeerszaken opgelegd kunnen worden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Beschikt de staatssecretaris over cijfergegevens voor 2008, 2009, 2010 en de eerste helft van 2011 betreffende het aantal en de aard van de uitgesproken straffen voor verkeersovertredingen in ons land, eventueel opgesplitst per arrondissement? Kan hij ook meedelen over welke overtredingen het precies ging?

2) Deelt de staatssecretaris de mening van de politierechter dat de uitvoering van de straffen voor verkeersovertredingen problematisch is? Kan hij zijn standpunt beargumenteren met het nodige cijfermateriaal? Kan de staatssecretaris bijvoorbeeld meedelen hoeveel verkeersovertreders in dezelfde periode niet tijdig bestraft konden worden en dus vrijuit gingen wegens verjaring? Acht hij het optrekken van de verjaringstermijn een gepaste maatregel? Of lijkt een efficiëntere afhandeling van verkeersovertredingen hem een betere optie? Hoe wil hij die mogelijkheid dan praktisch uitwerken?

3) Zien de staatssecretaris en de minister heil in de mogelijkheid het verval tot het recht op sturen ook mogelijk te maken voor andere inbreuken tegen de wetgeving dan de verkeerswetgeving? Zo ja, voor welke inbreuken zou dit volgens hen ook mogelijk moeten zijn en waarom?

Antwoord ontvangen op 16 mei 2012 :

Op grond van de inlichtingen die mij door het Centrum voor Informatieverwerking van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie, het College van Procureurs-generaal en de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid werden overgemaakt, kan ik de volgende elementen van antwoord meedelen.

Antwoord vraag 1

Op basis van de gegevens die mij verschaft werden door het Centrum voor Informatieverwerking van de FOD Justitie kan ik u de gevraagde parketstatistieken aanreiken. De cijfers zijn opgenomen in bijlage. Ik wil u hierbij melden dat ik over geen cijfers beschik met betrekking tot de gerechtelijke arrondissementen Tongeren en Mons.

Antwoord vraag 2

Ik wil u graag melden dat de statistisch analisten van het College van Procureurs-generaal geen cijfers kunnen geven omtrent deze vraag.

Zoals ik reeds op 11 en 25 januari 2012 in de Kamercommissie voor de Justitie heb aangegeven in het kader van antwoorden op parlementaire vragen (bijgevoegde vragen van mevrouw Sonja Becq en mevrouw Carina Van Cauter nr. 8189 en nr. 8464; bijgevoegde vragen van mevrouw Jacqueline Galant en mevrouw Sophie De Wit nr. 8872 en 8931), moet, in overleg met de minister van Financiën, een meer doeltreffende inning van de geldboeten worden overwogen.

Wat de verjaringstermijnen betreft, dien ik er op te wijzen dat niet alle verkeersinbreuken verjaren door verloop van één jaar. Voor sommige inbreuken (rijden zonder geldig rijbewijs, vluchtmisdrijf, rijden onder invloed, enz.) is de verjaringstermijn op drie jaar gesteld (artikel 68 van de wegverkeerswet).

Het optrekken van de verjaringstermijnen kan een goede maatregel zijn maar we moeten vooral streven naar een efficiëntere inning van de boetes in samenwerking met de minister van Financiën.

Antwoord vraag 3

Ik ben van mening dat een verval van het recht tot sturen een sanctie moet blijven voor verkeersovertredingen. Zo wordt er een duidelijke link gelegd tussen de overtreding en de straf die erop volgt.

PPARL

PPAWP

PPBRG

PPBXL

PPCLR

PPDDM

PPDNT

PPGNT

PPHLL

PPHSS

PPHUY

PPIPR

PPKRT

PPLGE

PPLVN

PPMCL

PPMNS

PPMRC

PPNCT

PPNMR

PPNVL

PPODN

PPTGR

PPTRH

PPTRN

PPVRN

PPVRV

PPVVD

National / Nationaal:

1418

30081

17426

33756

15835

14788

3305

13715

5050

12462

1849

2729

7329

9485

10219

8970

945


919

4451

2752

4420


10181

5370

1843

4380

15020

238698

1459

27977

16624

38324

17265

15325

3215

14805

5945

11933

1132

2570

7638

6688

9258

8527

976


876

4024

3112

4206


10311

5330

1698

4311

15586

239115

1395

30101

12459

42837

13761

12004

2208

12604

5536

11594

1409

1805

5995

94

10650

3078

930


491

2563

818

4537


2826

2814

1802

1655

13283

199249


7

372

311

652

283

144

76

75

21

79

86

30

38

409

210

201

23


10

198

63

38


57

78

55

131

87

3734

10

432

295

667

329

183

71

68

25

61

76

32

43

241

210

218

21


8

155

50

29


93

70

43

126

117

3673

5

427

251

821

288

149

52

57

44

49

51

31

29

5

214

98

25


8

101

16

43


26

40

73

36

185

3124


391

2857

1778

2307

1143

2318

681

1685

550

1169

233

335

1794

1302

1324

975

256


253

687

1151

887


1393

1241

500

467

1066

28743

443

2751

1621

2527

1335

2370

656

1801

585

1076

229

278

1901

1221

1322

1055

340


345

665

1248

839


1409

1387

438

546

1249

29637

464

2801

1627

2296

1272

2450

571

1755

764

1042

256

261

1885

375

1175

1156

362


359

622

1347

793


1154

1166

478

557

1096

28084


321

3136

1952

319

265

2554

646

2216

622

1368

215

381

1607

1355

1369

1106

192


287

94

763

697


1433

309

422

109

187

23925

284

3040

1825

260

279

2611

567

2200

636

1233

212

363

1446

581

1406

1071

256


340

91

829

629


1507

326

361

104

207

22664

256

3200

1689

290

241

1313

344

1749

841

1271

103

323

1045

1

1193

485

201


261

33

277

607


544

88

351

28

148

16882