Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7200

van Pol Van Den Driessche (CD&V) d.d. 12 maart 2010

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Verkeersveiligheid - Wegen buiten bebouwde kom - Snelheidsbeperking - Algemene beperking tot 70 kilometer per uur

verkeersveiligheid
snelheidsvoorschriften

Chronologie

12/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 )
19/4/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-7200 d.d. 12 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Vlaams Gewest streeft naar een algemene invoering van de "zone 70 " voor wegen buiten de bebouwde kom.

Dat komt niet alleen de verkeersveiligheid ten goede, maar zal er ook toe leiden dat veel verkeersborden overbodig worden en dus kunnen verdwijnen. Niet zelden is op een weg buiten de bebouwde kom nauwelijks bij te houden welke de aldaar toegelaten snelheid is. Een eenduidige oplossing, door de invoering van een algemene "zone 70 ", kan de onduidelijkheid wegnemen.

Graag had ik van de staatssecretaris vernomen hoever de plannen om dergelijke "zone 70 " buiten de bebouwde kom in te voeren zijn gevorderd.

Antwoord ontvangen op 19 april 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden.

Het is mij niet duidelijk of het Vlaamse Gewest een veralgemeende invoering van een snelheidsbeperking van 70 km per uur op de gewone gewestwegen wil invoeren, laat staan op alle gewone wegen (ook gemeentewegen).

Op dit ogenblik zijn er trouwens geen gegevens bekend over de verhouding tussen het aantal 70 km/uur-gewestwegen en 90 km/uur-gewestwegen in Vlaanderen.

In het Vlaamse Gewest worden volgende criteria gebruikt bij de beoordeling of een snelheidsbeperking tot 70 km/uur al dan niet wenselijk of noodzakelijk is:

1. Het huidig wegtype en basissnelheid:

- eerder in te voeren op secundaire dan op primaire wegen;

- eerder in te voeren op een weg met twee en drie rijstroken, dan op wegen met meer en/of fysiek van elkaar gescheiden rijstroken.

2. De verkeersonveiligheid:

- indien het een “gevaarlijke zone” betreft;

- indien er minstens drie “gevaarlijke punten” zijn over een lengte van max. 3 km.

3. De bebouwingsdichtheid:

- indien het gaat over een wegvak met “middelmatige dichtheid” of “restklasse” buiten de bestaande bebouwde kom. Praktisch betekent dit dat de bebouwingsdichtheid aanzienlijk is, maar onvoldoende voor een bebouwde kom.

4. De fietsvoorzieningen (voldoende/onvoldoende):

- indien er geen fietsvoorzieningen aanwezig zijn;

- indien de afstand van de rand van rijweg ten overstaan van de rand van de fietsvoorziening < 50 cm.

5. De aanwezigheid van obstakels:

- indien er minstens 25 obstakels/km/wegkant op < 2 meter van de rand van de rijbaan staan.

De algemene snelheidsbeperking van 90 km/uur op gewone wegen (buiten de bebouwde kom) is een maximum toegelaten snelheid. Elke weggebruiker is verplicht om zijn snelheid aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden, de aanwezigheid van andere weggebruikers, de weersomstandigheden, enz.

De gemeenten kunnen op basis van bovenstaande of nog andere criteria eveneens beslissen om een snelheidsbeperking van 70 km per uur op hun gemeentewegen in te voeren. Wensen zij dit te doen over meerdere wegen, dan kunnen zij een zonebord plaatsen.

Bij de invoering van een lagere snelheidsbeperking stelt zich het probleem van de naleving van het ingevoerde snelheidsregime, vooral wanneer blijkt dat dit regime niet beantwoordt aan het wegbeeld en het merendeel van de automobilisten een hogere snelheid aanhoudt. Bijkomende informatieborden en snelheidscontroles zullen noodzakelijk zijn.

Wat de zonale snelheidsborden betreft, moet de weggebruiker duidelijk weten in welke snelheidszone hij zich bevindt. Er moet bijgevolg ook aandacht zijn om dit in herinnering te brengen. Deze vaststelling moet dan worden afgewogen tegen het feit dat op dit ogenblik een lagere snelheidsbeperking na elk kruispunt moet worden herhaald.

Een algemene verlaging van de maximaal toegelaten snelheid op gewone wegen van 90 naar 70 km per uur, dient niet alleen met de gewesten te worden overlegd, maar wordt best ook in een Europese context bekeken. Hierna vindt u ter informatie de maximaal toegelaten snelheid op gewone wegen in de zevenentwintig EU-lidstaten.

België

90

Bulgarije

90

Cyprus

80

Denemarken

80

Duitsland

100

Estland

90

Finland

80

Frankrijk

90

Griekenland

90

Groot-Brittannië

96

Hongarije

90

Ierland

80

Italië

90

Letland

90

Litouwen

90

Luxemburg

90

Malta

80

Nederland

80

Oostenrijk

100

Polen

90

Portugal

90

Roemenië

90

Slovenië

90

Slowakije

90

Spanje

90

Tsjechië

90

Zweden

70

Volgens mij dienen bovenstaande overwegingen, naast andere, zoals de specifieke stedenbouwkundige context, in rekening te worden gebracht bij het uitwerken van oplossingen om overdreven en onaangepaste snelheid op gemeente- en gewestwegen aan te pakken in overleg met alle “stakeholders” die daarbij betrokken zijn. In dat verband kan worden verwezen naar het wetsvoorstel van Luc Peetermans, dat een algemene snelheidsbeperking van 70 km/uur beoogt op alle gewone wegen die niet in rijstroken zijn verdeeld.