SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
28 janvier 2009 28 januari 2009
________________
Question écrite n° 4-2900 Schriftelijke vraag nr. 4-2900

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

à la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
________________
Demandeurs d’asile - Pouvoirs locaux - Attributions - Nombre Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen 
________________
demandeur d'asile
asile politique
CPAS
statistique officielle
asielzoeker
politiek asiel
OCMW
officiële statistiek
________ ________
28/1/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
28/1/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2901
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2902
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2901
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2902
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5548
________ ________
Question n° 4-2900 du 28 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-2900 d.d. 28 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Depuis un certain temps déjà, les pouvoirs locaux se voient imposer des demandeurs d'asile.

Le ministre peut-il me communiquer, sur une base annuelle, depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui :

- le nombre de demandeurs d'asile attribués à chaque commune (centre public d’action sociale CPAS) ;

- le nombre d'entre eux qui résidaient effectivement dans la commune concernée ;

- les frais payés à cet effet à chaque commune.

 

Reeds geruime tijd krijgen de lokale besturen verplicht asielzoekers toegewezen.

Kan de geachte minister mij vanaf het jaar 2000 tot op heden meedelen, en dit op jaarbasis :

- hoeveel asielzoekers elke gemeente (openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, OCMW) toegewezen heeft gekregen ;

- hoeveel hiervan er in die gemeente effectief een verblijf had ;

- en welke kosten hiervoor werden betaald aan elke gemeente ?