Register betreffende "bestrijding" (Alles van 1995 tot nu)

Non-descriptoren : amnestie (incivisme)
collaboratie (incivisme)
epuratie
incivisme
oorlog (repressie W.O.II)
repressie
repressie (incivisme)
sekwester
tweede wereldoorlog (amnestie)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap ten gevolge van de goedkeuring door de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement van het voorstel van decreet van de heer Herman Suykerbuyk c.s. houdende vaststelling van de voorwaarden voor getroffenen van repressie en epuratie, en voor oorlogsslachtoffers, om in aanmerking te komen voor een financiŽle tegemoetkoming (1-923)      
  Voorstel van gemotiveerd advies
   Verslag namens het Bureau uitgebracht door de heer Moens
1-923/1
p. 1-11 1-923/1 p. 1-11 (PDF)
   Mededeling
1-172
p. 5085-5086 1-172 p. 5085-5086 (PDF)
   Bespreking van het voorstel van gemotiveerd advies
1-178
p. 5249-5252 1-178 p. 5249-5252 (PDF)
   Stemming over het voorstel van gemotiveerd advies
1-178
p. 5261 1-178 p. 5261 (PDF)
  Verzoek tot indiening van beroep tot vernietiging bij het Arbitragehof
1-201
p. 5782-5783 1-201 p. 5782-5783 (PDF)
   Mededeling
1-212
p. 6178 1-212 p. 6178 (PDF)
  1-224
p. 6488 1-224 p. 6488 (PDF)
Collaboratie en repressie - Sekwesterdossiers - Stand van zaken (1-1552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-92
p. 4842 1-92 p. 4842 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-97
p. 5119-5120 1-97 p. 5119-5120 (PDF)
De archieven over de repressie en de collaboratie (Versoepeling van de voorwaarden voor raadpleging - Aanpassing archiefwet) (2-1108)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-264
p. 17-19 2-264 p. 17-19 (PDF)
De herziening van het proces-Vindevogel      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-19
p. 428-429 1-19 p. 428-429 (PDF)
De kinderen van "statenloze" repressieslachtoffers (3-6)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-10
p. 8-9 3-10 p. 8-9 (PDF)
De ontsluiting van de repressiedossiers (Toegangsbeleid - College van procureurs-generaal) (5-3899)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 11-12 5-259 COM p. 11-12 (PDF)
De schade die de collaborateurs geleden hebben en de vergoedingen waarin het decreet-Suykerbuyk voorziet (1-688)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dehaene, eerste minister
1-142
p. 3783-3784 1-142 p. 3783-3784 (PDF)
Herziening strafproces-Vindevogel      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 128 1-4 p. 128 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-14
p. 716-717 1-14 p. 716-717 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht EU-onderdanen en niet-EU-onderdanen) (1-1131)      
  Amendement nr 136 van de heer Loones, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Incivisme en repressie
1-1131/6
p. 6 1-1131/6 p. 6 (PDF)
Herziening van het repressieproces Irma Laplasse      
  1-41
p. 938-939 1-41 p. 938-939 (PDF)
Het Vlaams decreet-Suykerbuyk (FinanciŽle tegemoetkoming aan getroffenen van repressie en epuratie - Bevoegdheidsconflict : Arbitragehof) (1-921)      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer Dehaene, eerste minister
1-196
p. 5651-5652 1-196 p. 5651-5652 (PDF)
Hong Kong - Mensenrechten - Democratie - Nieuwe besluitwet - Repressie (7-623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schiltz aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-623
Hong Kong - Mensenrechten - Democratie - Nieuwe besluitwet - Repressie (7-624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schiltz aan de heer Goffin, minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
   dossier afgesloten
SV 7-624
Hong Kong - Mensenrechten - Democratie - Nieuwe besluitwet - Repressie (7-703)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schiltz aan mevrouw WilmŤs, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-703
Hongkong - Wetgevende verkiezingen - Oppositiepartijen - Arrestaties van verantwoordelijken - Vrijlating - Respecteren van de mensenrechten - Actie van de Europese Unie (7-955)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan mevrouw WilmŤs, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-955
Over de inoverwegingneming van wetsvoorstel 5-1001/1 tot uitwissing van alle gevolgen voor de toekomst van veroordelingen en sancties wegens tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 gestelde vermeende daden van incivisme en tot oprichting van een commissie belast met de schadeloosstelling van de door de naoorlogse repressie getroffen personen of hun nabestaanden voor de ten gevolge van deze veroordelingen en sancties geleden financiŽle schade - Stemming - Het wetsvoorstel wordt in overweging genomen (5-1001)      
  5-22
p. 35-37 5-22 p. 35-37 (PDF)
  5-22
p. 40 5-22 p. 40 (PDF)
Over de ontvankelijkheid van wetsvoorstellen tot verlenen van amnestie of tot herstel in eer en rechten voor personen die veroordeeld werden wegens incivisme      
  1-6
p. 107-109 1-6 p. 107-109 (PDF)
Politieke collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog - Kinderen en kleinkinderen - FinanciŽle gevolgen (5-2409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2409
  SV 5-2409
Politieke collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog - Kinderen en kleinkinderen - Gevolgen op vlak van de pensioenen (5-2408)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-2408
  SV 5-2408
Politieke collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog - Kinderen en kleinkinderen - Sociale gevolgen (5-2444)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2444
  SV 5-2444
Repressie - Aantal niet-veroordeelden overleden in interneringskampen of gevangenissen      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-14
p. 691 1-14 p. 691 (PDF)
Repressie - Teruggave van persoonlijke documenten      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 368-369 1-8 p. 368-369 (PDF)
  Bul. 1-19
p. 951 1-19 p. 951 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-28
p. 1368-1369 1-28 p. 1368-1369 (PDF)
Tenuitvoerlegging van burgerlijke veroordelingen ten gunste van de Staat wegens oorlogsfeiten (1-1152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4058 1-78 p. 4058 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-98
p. 5155-5156 1-98 p. 5155-5156 (PDF)
Tweede Wereldoorlog - Kinderen en kleinkinderen van collaborateurs - Juridische en andere gevolgen (5-2625)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2625
  SV 5-2625
Tweede Wereldoorlog - Kinderen en kleinkinderen van collaborateurs - Juridische en andere gevolgen (5-4676)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4676
  SV 5-4676
Uitvoering van een huiszoeking in een onderzoek n.a.v. het proces-Vindevogel      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 189 1-5 p. 189 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1703 1-34 p. 1703 (PDF)
Voeren - Uitlatingen van de burgemeester aangaande het decreet-Suykerbuyk in het gemeentelijk informatieblad (1-1338)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4481 1-85 p. 4481 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-87
p. 4605 1-87 p. 4605 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de dynamitering van de IJzertoren op 15 maart 1946 en naar de wijze waarop het gerechtelijk onderzoek dienaangaande werd gevoerd (2-1400)      
  Voorstel van de heer Buysse
2-1400/1
p. 1-4 2-1400/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de dynamitering van de IJzertoren op 15 maart 1946 en naar de wijze waarop het gerechtelijk onderzoek dienaangaande werd gevoerd (3-1678)      
  Voorstel van de heer Buysse
3-1678/1
p. 1-3 3-1678/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de dynamitering van de IJzertoren op 15 maart 1946 en naar de wijze waarop het gerechtelijk onderzoek dienaangaande werd gevoerd (4-990)      
  Voorstel van de heer Yves Buysse
4-990/1
p. 1-4 4-990/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beŽindiging van de verbanning van repressieslachtoffers (Wijziging wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit uit hoofde van een veroordeling bij verstek wegens een misdrijf tussen 1939 en 1949 tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd - Wijziging van de wet van 3 december 1964 tot verlenging van de verjaringstermijnen van de doodstraffen) (2-1046)      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-1046/1
p. 1-3 2-1046/1 p. 1-3 (PDF)
   Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
2-182
p. 55-58 2-182 p. 55-58 (PDF)
  2-182
p. 83 2-182 p. 83 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beŽindiging van de verbanning van repressieslachtoffers (Wijziging wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit uit hoofde van een veroordeling bij verstek wegens een misdrijf tussen 1939 en 1949 tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd - Wijziging wet van 3 december 1964 tot verlenging van de verjaringstermijnen van de doodstraffen) (3-518)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Vanhecke
3-518/1
p. 1-3 3-518/1 p. 1-3 (PDF)
  Over de inoverwegingneming - Verwerping
3-45
p. 40-41 3-45 p. 40-41 (PDF)
  3-45
p. 44 3-45 p. 44 (PDF)
  3-45
p. 65 3-45 p. 65 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een beroep bij het Arbitragehof (Decreet van het Vlaams Parlement houdende financiŽle tegemoetkoming voor getroffenen van repressie en epuratie [Decreet-Suykerbuyk]) (1-1018)      
  Voorstel van de heren Foret en Jonckheer
1-1018/1
p. 1-2 1-1018/1 p. 1-2 (PDF)
   Intrekking
1-201
p. 5783 1-201 p. 5783 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het herstel van de oorlogsschade 40-45 in toepassing van de wet van 6 juli 1948 waarbij het herstel van de oorlogsschade aan de goederen noodzakelijk voor een openbare dienst of voor het nastreven van een doel van algemeen nut ten laste van de Staat wordt gelegd (Vergoeding) (1-1421)      
  Amendement nr 1 van de heer Verreycken, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Repressieslachtoffers
1-1421/4
p. 1 1-1421/4 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers      
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
1-6
p. 107-109 1-6 p. 107-109 (PDF)
  1-6
p. 131-132 1-6 p. 131-132 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers (1-106)      
  Voorstel van de heer Verreycken c.s.
1-106/1
p. 1-5 1-106/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers (2-236)      
  Voorstel van de heer Verreycken c.s.
2-236/1
p. 1-4 2-236/1 p. 1-4 (PDF)
  Stemming over de inoverwegingneming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Monfils, Verreycken, Vandenberghe en Vankrunkelsven en de dames Leduc, Willame-Boonen en Nagy
2-24
p. 33-35 2-24 p. 33-35 (PDF)
  2-24
p. 55 2-24 p. 55 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers (3-462)      
  Voorstel van de heer Verreycken c.s.
3-462/1
p. 1-5 3-462/1 p. 1-5 (PDF)
  Over de inoverwegingneming - Stemming - Verwerping
3-38
p. 6-7 3-38 p. 6-7 (PDF)
  3-38
p. 51-53 3-38 p. 51-53 (PDF)
  3-38
p. 71 3-38 p. 71 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering (Collaboratie en repressie - Veroordeling tot schadeloosstelling aan de Staat - Verjaring)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
1-6
p. 107-109 1-6 p. 107-109 (PDF)
  1-6
p. 131-132 1-6 p. 131-132 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering (Collaboratie en repressie - Veroordeling tot schadeloosstelling aan de Staat - Verjaring) (1-60)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-60/1
p. 1-5 1-60/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering (Volledig herstel in eer en rechten)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
1-6
p. 107-109 1-6 p. 107-109 (PDF)
  1-6
p. 131 1-6 p. 131 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering (Volledig herstel in eer en rechten) (1-61)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-61/1
p. 1-5 1-61/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een Dag van de verzoening      
  Over de inoverwegingneming
1-24
p. 517-518 1-24 p. 517-518 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Verreycken, Foret, Loones, Coveliers en Boutmans en stemming over de inoverwegingneming
1-24
p. 531-533 1-24 p. 531-533 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een Dag van de verzoening (1-241)      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-241/1
p. 1-3 1-241/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een dag van de Verzoening (na de Tweede Wereldoorlog - Werkgroep belast met het opmaken van een werkmap over het historische fenomeen van verzoening) (2-1047)      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-1047/1
p. 1-3 2-1047/1 p. 1-3 (PDF)
   Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
2-182
p. 55-59 2-182 p. 55-59 (PDF)
  2-182
p. 83-84 2-182 p. 83-84 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van het Staatsburgerschapswetboek (Verwerving van de Belgische nationaliteit - De uitholling van het nationaliteitsbeginsel een halt toeroepen en in ere herstellen van het ius sanguinis - Strenger maken van de voorwaarden voor naturalisatie - Invoering van een burgerschapsproef teneinde de mate van integratie van de kandidaat-staatsburger na te gaan - Beperking van de gevallen van meervoudige nationaliteit - Verlies van de Belgische nationaliteit - Wijziging artikelen 569 en 628 en opheffing artikel 604 Gerechtelijk Wetboek : verkrijging van de nationaliteit door verklaring van het bezit van de staat van Belgisch staatsburger - Wijziging artikel 634 Wetboek van strafvordering - Wijziging van de besluitwet van 12 oktober 1918 betreffende het verblijf der vreemdelingen, van de wet van 5 februari 1947 houdende het statuut van de buitenlandse politieke gevangenen, van de wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit uit hoofde van een veroordeling bij verstek wegens misdrijven tussen 26 augustus 1939 en 15 juni 1949 tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd, van de wet van 21 juni 1960 houdende statuut van de militairen die tijdens de oorlog 1940-1945 in de Belgische Strijdkrachten in Groot-BrittanniŽ gediend hebben, van de wet van 30 maart 1962 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit ten gevolge van de besluitwet van 20 juni 1945, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919, betreffende de regeling der Luchtvaart - Opheffing van het Wetboek van de Belgische nationaliteit - Vervanging in de wetsbepalingen van het woord "nationaliteit" door "staatsburgerschap") (4-1023)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Yves Buysse
4-1023/1
p. 1-43 4-1023/1 p. 1-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van het Staatsburgerschapswetboek (Verwerving van de Belgische nationaliteit - De uitholling van het nationaliteitsbeginsel een halt toeroepen en in ere herstellen van het ius sanguinis - Strenger maken van de voorwaarden voor naturalisatie - Invoering van een burgerschapsproef teneinde de mate van integratie van de kandidaat-staatsburger na te gaan - Beperking van de gevallen van meervoudige nationaliteit - Verlies van de Belgische nationaliteit - Wijziging artikelen 569 en 628 en opheffing artikel 604 Gerechtelijk Wetboek : verkrijging van de nationaliteit door verklaring van het bezit van de staat van Belgisch staatsburger - Wijziging artikel 634 Wetboek van strafvordering - Wijziging van de besluitwet van 12 oktober 1918 betreffende het verblijf der vreemdelingen, van de wet van 5 februari 1947 houdende het statuut van de buitenlandse politieke gevangenen, van de wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit uit hoofde van een veroordeling bij verstek wegens misdrijven tussen 26 augustus 1939 en 15 juni 1949 tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd, van de wet van 21 juni 1960 houdende statuut van de militairen die tijdens de oorlog 1940-1945 in de Belgische Strijdkrachten in Groot-BrittanniŽ gediend hebben, van de wet van 30 maart 1962 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit ten gevolge van de besluitwet van 20 juni 1945, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919, betreffende de regeling der Luchtvaart - Opheffing van het Wetboek van de Belgische nationaliteit - Vervanging in de wetsbepalingen van het woord "nationaliteit" door "staatsburgerschap") (5-647)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Bart Laeremans
5-647/1
p. 1-43 5-647/1 p. 1-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 16 van de wet van 15 juni 1899 houdende eerste en tweede titel van het Wetboek van strafrechtspleging voor het leger en tot aanvulling van artikel 445 van het Wetboek van strafvordering (Bevoegdheid van de militaire rechtsmachten m.b.t. misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, in oorlogstijd - Herziening van repressieprocessen : bevoegdheid van het burgerlijk hof van beroep) (1-298)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Raes
1-298/1
p. 1-4 1-298/1 p. 1-4 (PDF)
  Over de inoverwegingneming
1-41
p. 938-939 1-41 p. 938-939 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 16 van de wet van 15 juni 1899, houdende eerste en tweede titel van het Wetboek van Strafrechtspleging voor het leger en tot aanvulling van artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering (Bevoegdheid van de militaire rechtsmachten m.b.t. misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, in oorlogstijd - Herziening van repressieprocessen : bevoegdheid van het burgerlijk hof van beroep) (2-39)      
  Voorstel van de heer Verreycken en mevrouw Staveaux-Van Steenberge
2-39/1
p. 1-4 2-39/1 p. 1-4 (PDF)
  Over de inoverwegingneming
2-6
p. 29-30 2-6 p. 29-30 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit en de wet van 3 december 1964 tot verlenging van de verjaringstermijnen van de doodstraffen (Repressieslachtoffers - Verwijdering en verbanning) (2-1294)      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-1294/1
p. 1-2 2-1294/1 p. 1-2 (PDF)
  Stemming over de inoverwegingneming
2-231
p. 38-39 2-231 p. 38-39 (PDF)
  2-231
p. 54 2-231 p. 54 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitwissing van alle gevolgen voor de toekomst van veroordelingen en sancties wegens tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 gestelde vermeende daden van incivisme en tot oprichting van een commissie belast met de schadeloosstelling van de door de naoorlogse repressie getroffen personen of hun nabestaanden voor de ten gevolge van deze veroordelingen en sancties geleden financiŽle schade (5-1001)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1001/1
p. 1-12 5-1001/1 p. 1-12 (PDF)
  Over de inoverwegingneming - Stemming - Het wetsvoorstel wordt in overweging genomen
5-22
p. 35-37 5-22 p. 35-37 (PDF)
  5-22
p. 40 5-22 p. 40 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitwissing van veroordelingen voor bepaalde misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat      
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
1-6
p. 107-109 1-6 p. 107-109 (PDF)
  1-6
p. 131 1-6 p. 131 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitwissing van veroordelingen voor bepaalde misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat (1-23)      
  Voorstel van de heer Anciaux c.s.
1-23/1
p. 1-9 1-23/1 p. 1-9 (PDF)
Zweite Weltkrieg - ÷ffnung der Archive - ęSšuberungĽ Tweede Wereldoorlog - Opening van de archieven - ęRepressieĽ (7-1290)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1290
Zweite Weltkrieg - ÷ffnung der Archive - ęSšuberungĽ Tweede Wereldoorlog - Opening van de archieven - ęRepressieĽ (7-1291)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1291
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999