Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-623

van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) d.d. 7 juli 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Financiėn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Hong Kong - Mensenrechten - Democratie - Nieuwe besluitwet - Repressie

bestrijding
China
rechten van de mens
Hongkong

Chronologie

7/7/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/8/2020)
14/8/2020Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-624

Vraag nr. 7-623 d.d. 7 juli 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

China zal de nodige tegenmaatregelen nemen tegen buitenlandse inmenging in de nieuwe veiligheidswetgeving in Hong Kong. Aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

De woordvoerder van het ministerie reageerde daarmee op een dreigement van de Amerikaanse president Trump. Die zei sancties te overwegen tegen bedrijven of functionarissen uit China, nu dat land zijn grip op de autonome regio Hong Kong wil vergroten.

De nieuwe wetgeving maakt het onder andere mogelijk Chinese veiligheidsdiensten in te zetten in Hong Kong. De nieuwe wet maakt een einde aan de vrijheden van burgers in de stadstaat.

Een coalitie van 191 parlementariėrs en beleidsmakers uit 23 landen heeft een verklaring afgelegd waarin Pekings «eenzijdige invoering van nationale veiligheidswetgeving in Hong Kong» wordt veroordeeld en waarin sympathiserende regeringen worden opgeroepen zich te verenigen tegen deze «flagrante schending van de Chinees-Britse gezamenlijke verklaring».

Het initiatief werd geleid door de voormalige gouverneur van Hong Kong, Chris Patten, en de voormalige Britse minister van Buitenlandse Zaken, Sir Malcolm Rifkind.

Onder de nieuwe veiligheidswet kunnen inwoners van de stadstaat aan China worden uitgeleverd als zij de nieuwe wet overtreden en als Peking dat nodig vindt. Dat heeft de enige vertegenwoordiger gezegd die Hong Kong heeft in het belangrijkste wetgevende overleg in China.

De veiligheidswet vermeldt vier soorten misdrijven: activiteiten gericht op afscheiding, staatsondermijning, terrorisme en samenspannen met buitenlandse krachten.

De G7 drong er bij China al op aan om de wet ongedaan te maken, maar die oproep werd door China verworpen.

Het Verenigd Koninkrijk zal extra maatregelen en zelfs sancties tegen China treffen mocht de uitleveringsclausule daadwerkelijk worden ingevoerd. Dit omdat zij het onderlinge verdrag en de rechten van de inwoners van Hong Kong niet respecteren.

Deze vraag betreft tevens een transversale Gewestaangelegenheid. De standpunten van de Vlaamse regering en de verdediging hiervan bij de Verenigde Naties geschiedt systematisch in coördinatie met de federale overheid. De gefedereerde overheden geven mede het inhoudelijk standpunt van de federatie vorm voor die materies waarvoor zij intern bevoegd zijn. Binnen de Interministeriėle Conferentie voor Buitenlands Beleid waarin de verschillende beleidsniveaus zijn vertegenwoordigd, wordt het Belgisch buitenlands beleid gecoördineerd.

Daarom heb ik de volgende vragen:

1) Hoe reageert u op de gezamenlijke verklaring vanwege de 191 parlementariėrs uit 23 landen? Onderschrijft u deze en kan u dit toelichten?

2) Kan u gedetailleerd toelichten welke de gevolgen zijn voor de democratie in Hong Kong van deze besluitwet met de uitleveringsclausule? Vreest u niet dat hiermee een einde wordt gesteld aan het «one country, two systems» akkoord?

3) Beschikt u over concrete informatie wat betreft recente schendingen van de mensenrechten in Hong Kong?

4) Heeft u reeds uw ongenoegen over de uitleveringsclausule en de Besluitwet betreffende Hong Kong kunnen mededelen aan China? Zo ja, kan u dit concreet toelichten? Zo neen, bent u bereid dit te doen en kan u toelichten wanneer en hoe u dat zal doen?

5) Heeft u reeds contact gehad met uw collega's binnen de Europese Unie om de steeds verdergaande aantasting van de door China gegarandeerde rechten aan de inwoners van Hong Kong gezamenlijk te veroordelen?

6) Bent u bereid om het voortouw te nemen in het internationaal veroordelen van het breken van de afspraak tussen China en Hong Kong? Indien ja, hoe wilt u dit doen? Indien niet, waarom niet?

7) Bent u bereid om de bilaterale overeenkomsten met de respectieve EU-lidstaten gezamenlijk te herbekijken in EU-verband, mocht de uitleveringsclausule daadwerkelijk gestemd worden door het Chinees congres en dit naar het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk?

8) Kan u aangeven of u heden weet heeft van mogelijke sancties of andere maatregelen die vanuit EU-niveau zouden worden overwogen? Zo ja, kan u dit toelichten? Zo neen, hoe verklaart u dit?

Antwoord ontvangen op 14 augustus 2020 :

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie (schriftelijke vraag nr. 7-624).