Auteurs- en sprekersregister betreffende "Susskind Simone" (Legislatuur 2014-2019)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10mei 2015 (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 84 (2017-2018) nrs. 1-2 en BV nr. 54 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2652/1-8) (6-403)      
  Bespreking
6-36
p. 21-41 6-36 p. 21-41 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  mevrouw Simone Susskind, senator aangewezen door de Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
6-34
p. 5-6 6-34 p. 5-6 (PDF)
Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep Europol (GPC Europol) - Europees Parlement, Brussel, 24-25 september 2018 (De prioriteiten van de leden van de voorzitterstrojka in verband met veiligheid - Het ontwerp van meerjarig programma 2019-2021 - De raad van bestuur van Europol - Aanwijzing van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Europol - De europese toezichthouder voor gegevensbescherming [EDPS] - De bescherming door Europol van de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen in het algemeen en van de persoonsgegevens in het bijzonder - De bijdrage in de bestrijding van de financiële misdaad, de ontneming van vermogensbestanddelen en de strijd tegen het witwassen) (6-458)      
  Verslag van mevrouw Simone Susskind
6-458/1
p. 1-25 6-458/1 p. 1-25 (PDF)
Het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2019 (Verdieping van de Economische en Monetaire Unie - Het EU-handelsbeleid - Versterking van justitie en de interne aangelegenheden - Hervorming van het Gemeenschappelijk Europees Asielbeleid - Het buitenlands- en veiligheidsbeleid - Democratisch gehalte van de EU - De interne markt - Europese sociale politiek - Energie- en klimaatbeleid) (6-482)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Simone Susskind (S)
6-482/1
p. 1-12 6-482/1 p. 1-12 (PDF)
Interparlementaire Conferentie in het kader van artikel 13 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie - Wenen, 17-18 september 2018 (De implementatie van het "EU fiscal governance framework" - Investeringen, innovatie en opleiding als drijfveren voor een competitief Europa - De bestrijding van belastingontduiking - Digitalisering en zijn impact op werkgelegenheid) (6-457)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Simone Susskind (S)
6-457/1
p. 1-16 6-457/1 p. 1-16 (PDF)
Interparlementaire Conferentie voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) - Wenen, 11-12 oktober 2018 (Veiligheid, migratie en controle van de buitengrenzen - Toekomst van het atoomakkoord met Iran na de terugtrekking van de Verenigde Staten - Europese bijdrage voor de verbetering van de politieke en humanitaire situatie in Syrië - Het europese vooruitzicht voor de Staten van de Westelijke Balkan) (6-464)      
  Verslag van mevrouw Simone Susskind
6-464/1
p. 1-30 6-464/1 p. 1-30 (PDF)
Jaarverslagen van de FOD Justitie betreffende het contentieux van België voor het Europees Hof voor de rechten van de mens tijdens de periodes 2016-2017 en 2017-2018 (6-500)      
  Verslag van mevrouw Petra De Sutter, de heer Bert Anciaux en mevrouw Simone Susskind
6-500/1
p. 1-25 6-500/1 p. 1-25 (PDF)
Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) Europol - Sofia, 18-19 maart 2018 (6-452)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Simone Susskind
6-452/1
p. 1-29 6-452/1 p. 1-29 (PDF)
LIV COSAC, Sofia, 17-19 juni 2018 (Integratie en connectiviteit van de Westelijke Balkan - Een nieuwe dynamiek in het EU-uitbreidingsbeleid - De Europese pijler van sociale rechten - Bouwen aan een inclusiever en eerlijker Europa - Een sterk en efficiënt cohesiebeleid na 2020 - Interparlementaire samenwerking in de context van het debat over subsidiariteit en evenredigheid) (6-462)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de dames Petra De Sutter en Simone Susskind
6-462/1
p. 1-56 6-462/1 p. 1-56 (PDF)
LX COSAC - Wenen - 18-20 november 2018 (Veiligheid en de strijd tegen illegale immigratie - Westelijke Balkan - Actuele stand van zaken betreffende de Brexit - Klimaatbeleid van de EU - Transparantie van de instellingen - Verkiezingen voor het Europees Parlement) (6-499)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Simone Susskind (S)
6-499/1
p. 1-51 6-499/1 p. 1-51 (PDF)
Myanmar - Rohingya-volk -Schendingen van de mensenrechten - Naleving - Economische betrekkingen met Myanmar - Verschillende benadering door de Gewesten - Overleg - Eventuele gedragscode (6-1911)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Susskind aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1911
Myanmar - Rohingya-volk -Schendingen van de mensenrechten - Naleving - Economische betrekkingen met Myanmar - Verschillende benadering door de Gewesten - Overleg - Eventuele gedragscode (6-1945)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Susskind aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1945
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact van nieuwe technologieën en artificiële intelligentie op de economie, de arbeidsmarkt in het algemeen en het welzijn van de werknemers in het bijzonder (6-388)      
  Voorstel van de heer Christophe Lacroix, de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi en Anne Lambelin, de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne en Olga Zrihen, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan en de heer Bart Van Malderen
6-388/1
p. 1-5 6-388/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact, de kansen en mogelijkheden en de risico's van de digitale "slimme samenleving" (6-413)      
  Verzoek van de heer Christophe Lacroix, de dames Katia Segers en Nadia El Yousfi, de heer Bert Anciaux, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Rob Beenders, de dames Anne Lambelin en Güler Turan, de heren Karl-Heinz Lambertz en Bart Van Malderen, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne, Olga Zrihen en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl en Jean-Jacques De Gucht, de dames Martine Taelman, Karin Brouwes en Sabine de Bethune, de heren Johan Verstreken, Christophe Lacroix, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-413/1
p. 1-7 6-413/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-391)      
  Verzoek van mevrouw Elisabeth Meuleman, de heren Philippe Henry en Joris Poschet, de dames Karin Brouwers, Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels, de heren Steven Vanackere, Johan Verstreken, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Gille Mouyard, Jean-Paul Wahl, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba, de dames Véronique Waroux, Nadia El Yousfi en Latifa Gahouchi, de heer Christophe Lacroix, mevrouw Anne Lambelin, de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne en Olga Zrihen
6-391/1
p. 1-10 6-391/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel tot aanvulling van Titel VI van het Reglement van de Senaat met een hoofdstuk VI/1 met het oog op de oprichting van een Kenniscentrum voor de Institutionele Aangelegenheden (6-497)      
  Stemming
6-47
p. 118 6-47 p. 118 (PDF)
  6-47
p. 124 6-47 p. 124 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van antisemitisme (6-437)      
  Amendementen nrs 4 tot 10 en 15 van mevrouw Simone Susskind en de heer Christophe Lacroix
6-437/2
p. 9 6-437/2 p. 9 (PDF)
  6-437/2
p. 3-6 6-437/2 p. 3-6 (PDF)
  Bespreking
6-44
p. 36-49 6-44 p. 36-49 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake Afrikaanse cultuur- en erfgoederen (Oprichting van een werkgroep voor het opstellen van richtlijnen en de inventarisatie van Afrikaanse cultuur- en erfgoederen te volgen) (6-487)      
  Voorstel van mevrouw Simone Susskind en de heer Christophe Lacroix c.s.
6-487/1
p. 1-9 6-487/1 p. 1-9 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999