Auteurs- en sprekersregister betreffende "Daras José" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Intercommunale d'incendie de Liège et environs" - Arbeidstijden van 38 uren per week - Stelsel van 12/24-12/48-prestaties      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 534-535 1-12 p. 534-535 (PDF)
"Intercommunale d'incendie de Liège et environs" - Beroepsopleiding      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 535 1-12 p. 535 (PDF)
Ambtenaren bij de fiscale besturen - Cumulatie van ambten - Plichtenleer      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2223 1-45 p. 2223 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2460-2461 1-49 p. 2460-2461 (PDF)
Bedrijfslasten en -uitgaven - Afschrijving van een cliëntèle die in een vennootschap wordt ingebracht      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2777-2778 1-55 p. 2777-2778 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-61
p. 3132-3133 1-61 p. 3132-3133 (PDF)
Conventie van Espoo (Evaluatie van de milieueffecten in een grensoverschrijdende context) - Ratificatie (1-983)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-73
p. 3821 1-73 p. 3821 (PDF)
De zieken die door fenylketonurie zijn aangetast en de terugbetaling van medisch aangepaste voeding (1-715)      
  Mondelinge vraag van de heer Daras aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-155
p. 4123-4124 1-155 p. 4123-4124 (PDF)
Domiciliëring en gemeentelijk mandaat (1-1353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4540 1-86 p. 4540 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-87
p. 4614 1-87 p. 4614 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Daras, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
1-2
p. 18 1-2 p. 18 (PDF)
Evaluatie van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Eerste verslag) (1-768)      
  Algemene beraadslaging
1-207
p. 5941-5961 1-207 p. 5941-5961 (PDF)
Federale stedebouwkundige projecten (Justitiepaleis te Luik) - Recht op en wijze van inspraak van de burgers - Begeleidingscomités      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2523-2524 1-50 p. 2523-2524 (PDF)
  Bul. 1-61
p. 3112 1-61 p. 3112 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-63
p. 3259-3260 1-63 p. 3259-3260 (PDF)
Geknoei met gevaarlijk afval - Zaak-Falkenberg      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2523 1-50 p. 2523 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3651-3652 1-70 p. 3651-3652 (PDF)
Handelspraktijken - Verkoop met verlies van diensten - Ontwikkeling van fotofilms (Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen) (1-997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-73
p. 3826-3827 1-73 p. 3826-3827 (PDF)
Handelspraktijken - Verkoop met verlies van diensten - Ontwikkeling van fotofilms (vice-eerste minister, Economie en Telecommunicatie) (1-997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3794 1-73 p. 3794 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-76
p. 3953-3954 1-76 p. 3953-3954 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Provinciale en gemeentelijke volksraadpleging) (1-1068)      
  Stemverklaringen van de heren Desmedt, Nothomb en Daras en eindstemming
1-250
p. 7229-7230 1-250 p. 7229-7230 (PDF)
Herziening van artikel 59 van de Grondwet (Parlementaire onschendbaarheid) (1-363)      
  Bespreking van de tekst opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-95
p. 2518-2527 1-95 p. 2518-2527 (PDF)
Het asielbeleid (1-768)      
  Debat
1-219
p. 6347-6375 1-219 p. 6347-6375 (PDF)
Insektenverdelgers - "Dichloorvos" - Gedetailleerde geografische inventaris      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1630 1-33 p. 1630 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1713 1-34 p. 1713 (PDF)
Internationale verdragen - Ratificatie - Bestrijding van zwaveluitstoot      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2627 1-52 p. 2627 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2750 1-54 p. 2750 (PDF)
Ongelukken op de verbindingsweg tussen de quai des Ardennes en de autosnelweg E25 (Luik-Chênée)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 1-1
p. 13 1-1 p. 13 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (1-622)      
  Amendementen nrs 34 tot 36 van de heren Daras en Boutmans, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-622/12
p. 1-2 1-622/12 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5611-5625 1-195 p. 5611-5625 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : rechten en vrijheden; openbare omroepdienst; rechten van het kind; gelijkheid man-vrouw - Art. 23 : recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Art. 25 : uitbreiden van het briefgeheim tot de nieuwe vormen van communicatie en uitbreiden van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Art. 110 : koninklijk genaderecht - Art. 149 : afwijking op de verplichte integrale voorlezing van vonnissen - Art. 152, 2° lid : tuchtrecht voor magistraten - Art. 157 : afschaffing militaire rechtbanken en oprichting arrondissementsrechtbank - Art. 10, 2° lid, 2° zindsdeel, artt. 28, 29 en 111, art. 147, 2° lid, art. 148, 2° lid, art. 150, art. 152, 3° lid, en art. 184 - Titel IX om de inwerkingtredings- en overgangsbepalingen II, IV, V en VI, §§ 1, 2, 4 en 5 op te heffen) (1-1374)      
  Amendement nr 1 op de tekst aangenomen door de commissie, van de heren Boutmans en Daras
   Titel II Grondwet : verbod op elke onmenselijke of mensonterende behandeling en waarborgen van de fysieke, psychische en seksuele integriteit
1-1374/4
p. 1 1-1374/4 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 op de tekst aangenomen door de commissie, van de heren Boutmans en Daras
   Art. 8 Grondwet : afschaffen van elke discriminatie tussen Europeanen en niet-Europeanen
1-1374/4
p. 1 1-1374/4 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 3 op de tekst aangenomen door de commissie, van de heren Boutmans en Daras
   Titel III Grondwet : referendum
1-1374/4
p. 1 1-1374/4 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 4 op de tekst aangenomen door de commissie, van de heren Boutmans en Daras
   Art 34 Grondwet : referendum met het oog op de goedkeuring van verdragen die soevereiniteitsoverdracht inhouden
1-1374/4
p. 2 1-1374/4 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 5 op de tekst aangenomen door de commissie, van de heren Boutmans en Daras
   Art. 39bis Grondwet : referendum
1-1374/4
p. 2 1-1374/4 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 6 op de tekst aangenomen door de commissie, van de heren Boutmans en Daras
   Art. 41, vijfde lid, Grondwet : referendum
1-1374/4
p. 2 1-1374/4 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 7 op de tekst aangenomen door de commissie, van de heren Boutmans en Daras
   Art. 181 Grondwet : financiering van de erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwingen
1-1374/4
p. 2 1-1374/4 p. 2 (PDF)
Optreden van de verzekeraar in geval van een geschil omtrent een arbeidsongeval      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-1
p. 5 1-1 p. 5 (PDF)
Personenbelasting - Bewijs van afgifte van de aangifte      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 537 1-12 p. 537 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-14
p. 703-704 1-14 p. 703-704 (PDF)
Presentiegeld voor de provinciale mandatarissen - Uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-13
p. 624-625 1-13 p. 624-625 (PDF)
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-13
p. 629 1-13 p. 629 (PDF)
   Vraag met antwoord
Bul. 1-73
p. 3822-3824 1-73 p. 3822-3824 (PDF)
Prinsbisschoppelijk Paleis te Luik - Brandgevaar      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-18
p. 904 1-18 p. 904 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-21
p. 1078-1079 1-21 p. 1078-1079 (PDF)
Prinsbisschoppelijk Paleis te Luik - Brandgevaar (1-1333)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4487-4488 1-85 p. 4487-4488 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-86
p. 4573 1-86 p. 4573 (PDF)
Raad voor Diabetes      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-41
p. 2003 1-41 p. 2003 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-43
p. 2115 1-43 p. 2115 (PDF)
Reorganisatie van de politie      
  Debat over de hervorming
1-134
p. 3595-3614 1-134 p. 3595-3614 (PDF)
Uitbreiding van het justitiepaleis te Luik - Informatie aan de omwonenden      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2524 1-50 p. 2524 (PDF)
  Bul. 1-61
p. 3112-3113 1-61 p. 3112-3113 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3200-3201 1-62 p. 3200-3201 (PDF)
Verlaagd BTW-tarief op CD's      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-13
p. 625 1-13 p. 625 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-15
p. 752-753 1-15 p. 752-753 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten einde een regeling te treffen voor de onverenigbaarheid van het ambt van lid van een parlementaire assemblée met het ambt van lid van een federale regering, een gemeenschaps- of een gewestregering (1-190)      
  Amendementen nrs 1 tot 15 van de heren Boutmans en Daras
1-190/2
p. 1-8 1-190/2 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad, van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met andere ambten (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstelijke Raad met andere ambten) (1-984)      
  Amendementen nrs 1 tot 10 van de heren Boutmans en Daras
1-984/2
p. 1-6 1-984/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de gerechtelijke organisatie (en oprichting van een Hoge Raad voor de Justitie) (1-994)      
  Algemene beraadslaging
1-188
p. 5443-5461 1-188 p. 5443-5461 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Verreycken, Boutmans en Daras en eindstemming
1-189
p. 5477-5478 1-189 p. 5477-5478 (PDF)
Vrijzinnigheid - Art. 181, § 2, Grondwet - Begroting 1997      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2568 1-51 p. 2568 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-52
p. 2670-2671 1-52 p. 2670-2671 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten (Financiering en exploitatie van het ASTRID-project) (1-975)      
  Stemverklaringen van de heren Daras, Buelens, Coene, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Hatry en eindstemming
1-189
p. 5475-5476 1-189 p. 5475-5476 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (1-621)      
  Amendementen nrs 40 tot 42 van de heren Daras en Boutmans, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-621/14
p. 1-3 1-621/14 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-195
p. 5611-5630 1-195 p. 5611-5630 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Vrije vestiging van de onderneming [Verdrag van Rome] - Security in de evenementensector [Portiers en "buitenwippers"] - Verfijning van de wet van 10 april 1990) (1-1330)      
  Amendement nr 3 van de heer Daras
1-1330/3
p. 1-2 1-1330/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Daras en mevrouw Milquet
1-1330/3
p. 2 1-1330/3 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Migratiebeleid) (1-311)      
  Amendementen nrs 7 tot 10 van de heren Boutmans en Daras
1-311/3
p. 2-4 1-311/3 p. 2-4 (PDF)
  Amendement nr 10 van de heren Boutmans en Daras
1-311/8
p. 1 1-311/8 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Migratiebeleid) (1-310)      
  Amendementen nrs 49 tot 53 van de heren Boutmans en Daras
1-310/2
p. 21-23 1-310/2 p. 21-23 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Verfijning van de wet van 4 juli 1989) (1-944)      
  Stemverklaringen van de heren Daras en Coene, aangehouden stemmingen en eindstemming
1-206
p. 5925-5932 1-206 p. 5925-5932 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende asbest en asbestverbindingen (1-522)      
  Voorstel van de heer Daras en mevrouw Dua
1-522/1
p. 1-9 1-522/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van burgemeesters en schepenen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de bestendige deputatie) (1-987)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de financiering en de open boekhouding van de componenten van de politieke partijen (1-591)      
  Voorstel van de heer Daras en mevrouw Dua
1-591/1
p. 1-8 1-591/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de instelling van administratieve rechtbanken van eerste aanleg (1-382)      
  Voorstel van de heren Boutmans en Daras
1-382/1
p. 1-88 1-382/1 p. 1-88 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Boutmans en Daras
1-382/2
p. 1-3 1-382/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende inkorting van de administratieve hechtenis van buitenlanders die illegaal op het Belgisch grondgebied verblijven (1-911)      
  Amendement nr 3 van de heren Boutmans en Daras
1-911/3
p. 1 1-911/3 p. 1 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Daras en eindstemming
1-235
p. 6881-6882 1-235 p. 6881-6882 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Hervorming van de Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten) (1-1268)      
  Amendementen nrs 9 tot 18 van de heer Daras
1-1268/2
p. 5-10 1-1268/2 p. 5-10 (PDF)
Wetsvoorstel om de provincies te democratiseren (1-16)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten aan te passen aan de hervorming der instellingen (Federale, gemeentelijke en provinciale ambtenaren die een mandaat uitoefenen als lid van de Raad of van de Regering van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest of van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (1-397)      
  Voorstel van de heer Daras c.s.
1-397/1
p. 1-4 1-397/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het algemeen belastingstelsel toe te passen op de dividenden die intercommunale verenigingen aan binnenlandse vennootschappen uitkeren (1-158)      
  Voorstel van de heer Daras c.s.
1-158/1
p. 1-4 1-158/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het ambt van bestendig afgevaardigde met andere ambten en tot harmonisering van het financieel en fiscaal statuut van de bestendig afgevaardigde (1-986)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten (1-985)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heren Boutmans en Daras
1-985/2
p. 1-3 1-985/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van het vertrouwelijke karakter van de identiteit van particuliere schenkers inzake de financiering van de verkiezingsuitgaven en van de politieke partijen (1-592)      
  Voorstel van de heer Daras en mevrouw Dua
1-592/1
p. 1-4 1-592/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen (Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden) (1-989)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor gemeenteraadsleden, provincieraadsleden, burgemeesters en schepenen in de openbare en de particuliere sector (Wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor personeel van overheidsdiensten en van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van verlof voor uitoefening van een politiek mandaat) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector) (1-988)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van de provinciewet teneinde de voorzitter van de bestendige deputatie zijn stemrecht te ontnemen (1-230)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Grondige hervorming van de provincies) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen) (1-236)      
  Voorstel van de heren Pinoie, Daras, mevrouw Thijs, mevrouw Cornet d'Elzius, de heer Mouton, mevrouw Leduc, de heren Hostekint en Nothomb
1-236/1
p. 1-2 1-236/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Pinoie, Daras, de dames Thijs, Cornet d'Elzius, de heer Mouton, mevrouw Leduc, de heren Hostekint en Nothomb
1-236/2
p. 1-44 1-236/2 p. 1-44 (PDF)
  Amendementen nrs 26 tot 28 en 67 van de heer Daras
1-236/3
p. 12-13 1-236/3 p. 12-13 (PDF)
  1-236/3
p. 36 1-236/3 p. 36 (PDF)
  Amendement nr 83 van de heren Pinoie, Daras, Mouton, Hostekint en Nothomb en van de dames Thijs, Cornet-d'Elzius en Leduc
1-236/9
p. 1-29 1-236/9 p. 1-29 (PDF)
  Amendementen nrs 153 tot 155 van de heren Daras en Boutmans, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-236/21
p. 1-3 1-236/21 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 156 en 157 van de heer Daras, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-236/21
p. 4 1-236/21 p. 4 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Buelens, Foret, Daras, Nothomb, Boutmans, mevrouw Thijs, de heren Anciaux, Pinoie, Vergote en Mouton en eindstemming
1-93
p. 2481-2483 1-93 p. 2481-2483 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Provinciale deputatie) (1-229)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet met het oog op een betere informatie van de provincieraadsleden (Wekelijkse overzending van de agenda van de vergaderingen van de bestendige deputatie) (1-228)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet van 30 april 1836 en van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen (Hervorming en modernisering van de provincie) (1-130)      
  Voorstel van de heren Daras en Boutmans
1-130/1
p. 1-37 1-130/1 p. 1-37 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet, van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten (Modernisering van de provincies - Doorzichtiger maken en democratiseren van het provinciaal beleid - Bestendige deputatie - Geldelijk statuut van de griffier en het personeel van de provincie) (1-163)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur teneinde de bepalingen met betrekking tot de doorzichtigheid van het bestuur toepasbaar te maken op de provinciale overheden (1-227)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State (Vraag van de voorzitter van Kamer of Senaat om advies aan de Raad van State - Schorsingstermijn) (1-802)      
  Voorstel van de heer Daras c.s.
1-802/1
p. 1-2 1-802/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers (1-191)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heren Boutmans en Daras
1-191/2
p. 1-3 1-191/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers ten einde een aantal nieuwe onverenigbaarheden en ontzeggingen alsook nieuwe verplichtingen inzake de indiening van een lijst van mandaten, ambten en beroepen vast te stellen (Parlementsleden) (1-864)      
  Voorstel van de heren Boutmans en Daras
1-864/1
p. 1-10 1-864/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging (Het wetsvoorstel vervalt door aanneming van ontwerp nr 1-985)
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999