Heet van de naald

Geweld tussen partners

De Senaat nam op 6 november jongstleden het wetsontwerp aan om geweld tussen partners tegen te gaan. Een wetsvoorstel, in februari vorig jaar ingediend door de senatoren Anne-Marie Lizin (PS), Sabine de Bethune (CVP), Lydia Maximus (SP) en Michèle Bribosia-Picard (PSC) ligt aan de basis ervan. De indieners stellen dat "het probleem van het geweld tussen echtgenoten en in het bijzonder de mishandeling van vrouwen pas sedert het einde van de 20ste eeuw erkend wordt als een sociaal probleem dat aandacht verdient". Bovendien blijkt uit onderzoek dat gevallen van geweldpleging thuis, als ze al worden aangegeven, vaak geseponeerd worden. De nieuwe wet breidt het toepassingsgebied uit tot alle koppels die een duurzame affectieve en seksuele relatie onderhouden. Voortaan worden klachten systematisch meegedeeld aan het parket en kunnen verenigingen die zich bezig houden met de bescherming van slachtoffers van geweld, mits toestemming van het slachtoffer, in rechte optreden.

Verbod op tabaksreclame

Het voorstel-Vanvelthoven, dat onlangs door de Kamer van volksvertegenwoordigers werd aangenomen en dat alle vormen van tabaksreclame wil verbieden, werd door de Senaat geëvoceerd. Tijdens de bespreking in de commissie voor Sociale aangelegenheden bleek, net zoals tijdens de daarop volgende plenaire behandeling, een diepe kloof te zijn ontstaan tussen voorstanders van een totaal verbod op reclame en voorstanders van een uitzonderingsregel voor sportieve en culturele evenementen. Voorstanders van de uitzondering beklemtoonden dat de evenementen slechts kunnen voortbestaan mits de financiële inbreng van de tabaksindustrie door sponsoring en reclame. Tegenstanders wezen op de gevaren van tabaksgebruik voor de volksgezondheid. Op 13 november verwees de Senaat het ontwerp opnieuw naar de commissie en op 20 november besliste de commissie voor Sociale aangelegenheden de uitzondering slechts éénmaal en voor een periode van zes jaar toe te laten.

Klankvolume walkmans en hoofdtelefoons

De commissie voor Sociale aangelegenheden bespreekt momenteel het wetsvoorstel van Sabine de Bethune (CVP) dat het klankvolume van walkmans en hoofdtelefoons wettelijk wil beperken. Het geluidsvolume moet door de fabrikant op maximaal 90 decibel worden gebracht en op de verpakking van de apparaten moet een duidelijke waarschuwing staan voor mogelijke hoorschade.

Debat over euthanasie

Op 9 en 10 december bespreekt de Senaat in plenaire zitting het delicate thema euthanasie. Na uiteenzettingen door specialisten terzake, met name door leden van het Raadgevend Comité voor de Bio-Ethiek, de eerste dag, zullen de senatoren de tweede dag hun visie over deze kwestie uiteenzetten. Het debat kan eventueel worden afgesloten met een motie, voorlopige besluiten en het voorstel een convergentienota op te stellen.


Texte fran‡ais


Opmerkingen voor de webmaster