Nieuwsbrief Senaat nr. 6

20 juli 2012

Hier gratis abonneren op de Nieuwsbrief

                 
       
       

website

FAQ

vergaderingen

contact

Jaarrapport 2011-2012

Na de uitzonderlijk lange regeringsvorming hernam de Senaat zijn normaal werkritme op 7 december 2011 met de regeringsverklaring van Premier Elio Di Rupo. Er werd fundamenteel wetgevend werk geleverd. Opvallend hierbij was de eerste reeks hervormingen die het staatsbestuur efficiënter moeten maken. De commissie voor wetsevaluatie zal zorgen voor meer kwaliteit in de wetgeving. De parlementaire diplomatie heeft zich sterk toegelegd op actuele fenomenen zoals de Arabische Lente. Het vrijwilligerswerk genoot verdiende aandacht tijdens het Koningsfeest. De Senaat maakt werk van de democratische vorming van jonge mensen.

Wetgeving en resoluties

De belangrijkste opdracht van de Senaat blijft de wetgeving.

Sinds oktober 2011 werden in de plenaire vergadering 24 wetsvoorstellen, 15 resoluties en 87 wetsontwerpen aangenomen.

Na grondige debatten werd een eerste reeks teksten voor de zesde staatshervorming aangenomen. Na het zomerreces volgt een tweede reeks teksten, waaronder de grondige hervorming van het tweekamerstelsel.

De wetsvoorstellen van senatoren zelf handelden over bij voorbeeld de vrijwillige erfenissprong, orgaandonatie, de adoptie van een tweede kind, thesauriebewijzen, gendergelijkheid en partnergeweld.

De resoluties gingen bij voorbeeld over de dramatische toestand in Syrië, Burundi en Somalië, vrouwen in conflicten, de gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen en de duurzaamheid van huishoudtoestellen.

De Senaat droeg bij tot de kwaliteit van de wetgeving door een aantal wetsontwerpen op technische gronden te amenderen. De commissie voor Wetsevaluatie kon ondertussen haar werking aanvatten die zal bijdragen tot de kwaliteit van de wetgeving.

Een lange reeks wetsontwerpen houdende instemming met verdragen werd eerst behandeld in de Senaat en daarna overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Al deze teksten werden grondig voorbereid in de commissies die in het totaal 537 uren vergaderden. Om beter in te spelen op de actualiteit werden bovendien werkgroepen opgericht, zoals de werkgroep over informatica en vrijheden die zijn eindverslag al heeft ingediend.

De plenaire vergadering is 42 keer bijeengekomen om de voorgelegde teksten te behandelen.


Controle en subsidiariteit

Controle is de tweede belangrijkste opdracht van een parlement.

Sinds oktober 2011 hebben de senatoren 619 vragen om uitleg, 396 mondelinge vragen en 3.424 schriftelijke vragen gesteld aan de Federale regering.

De Senaat toetst Europese teksten aan het subsidiariteitsbeginsel. De Senaat stelde bij voorbeeld dat een voorstel over een gemeenschappelijk Europees kooprecht hiermee in strijd is.


Parlementaire diplomatie

De senatoren zijn internationaal actief. Ze vullen hierbij de traditionele diplomatie aan omdat ze niet strikt gebonden zijn aan regeringsstandpunten en een grotere vrijheid om te spreken hebben.

De parlementaire diplomatie omvat de deelname aan internationale parlementaire vergaderingen, de ontvangsten van hoge buitenlandse gasten en parlementaire delegaties, de officiële bezoeken aan het buitenland, de technische samenwerking met andere parlementen en de deelname aan buitenlandse verkiezingswaarnemingen gericht op de versterking van het democratische proces in landen met een minder sterke democratische traditie of met een prille democratie.

Bijzondere aandacht kreeg de Arabische Lente tijdens bij voorbeeld ontvangsten van Marokkaanse en Tunesische delegaties. Centraal-Afrika bleef een centrale bekommernis. Hiervan getuigden bij voorbeeld de vele ontmoetingen met Burundese delegaties, maar ook de fototentoonstelling in de centrale hal van de Senaat over de hiv-epidemie in Rwanda.


Huis van de burgers

De Senaat en de Kamer organiseren belangrijke evenementen waaraan duizenden burgers deelnemen.

Zo werd tijdens het Koningsfeest op 15 november 2011 hulde gebracht aan het vrijwilligerswerk. Veel aandacht ging ook naar de positie van de vrouw. In samenwerking met Plan België werd de internationale campagne ‘Alle meisjes naar school’ in de Senaat gelanceerd door Leymah Gbowee, die in 2011 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

Ruim 40.000 mensen namen deel aan de gratis rondleidingen en open dagen in het Federale parlement.

Op deze manier werden 26.000 jongeren bereikt. Bovendien kregen 3.000 jongeren bijzondere aandacht in het raam van de vorming tot burgerzin. Op speelse manier konden ze bij voorbeeld tijdens rollenspellen ervaren hoe democratie werkt. De Senaat gaat voluit voor dergelijke projecten.

De Herinneringsdagen op 8 mei en 11 november en de regionale herinneringsdagen werden aangegrepen om jongeren het debat te laten aangaan met getuigen van WO II en senatoren over oorlog, bezetting, vrede, vrijheid en democratie. Tijdens de hulde aan het Graf van de Onbekende Soldaat droegen jongeren zelf geschreven teksten voor.

Het Federaal Parlement heeft aan de buurtbewoners een eerste concert op de gerestaureerde beiaard kunnen aanbieden.

Dit jaar opent het Federaal Parlement zijn deuren opnieuw voor het publiek ter gelegenheid van de nationale feestdag op 21 juli.

© Senaat.be - foto's © G. Goossens

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?