Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 1 april 2014
vergadering om 10.15 uur - Zaal M

  1. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (van de heer Guido De Padt);
   nr. 5-2733/1.-
  2. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (van de heer Guido De Padt);
   nr. 5-2446/1.-

  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 1. Art. 27.1. van het Reglement van de Senaat
  Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;
  nr. 53-3472/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking


 2. Vraag om uitleg nr. 5-4858 van de heer Karl Vanlouwe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de staking van het veiligheidskorps in het Brusselse Justitiepaleis en het conflict met de lokale politie" (Rgt., art. 72.3).

 3. Vraag om uitleg nr. 5-4864 van mevrouw Nele Lijnen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de cybercriminaliteit op mobiele toestellen" (Rgt., art. 72.3).

 4. Vraag om uitleg nr. 5-4868 van mevrouw Nele Lijnen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de drugsbendes die cyberaanvallen organiseren op containerbedrijven" (Rgt., art. 72.3).

 5. Vraag om uitleg nr. 5-4869 van mevrouw Nele Lijnen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de cyberveiligheid van kerncentrales" (Rgt., art. 72.3).

 6. Vraag om uitleg nr. 5-4874 van de heer Bart De Nijn aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het bewakingscamerabeleid" (Rgt., art. 72.3).

 7. Vraag om uitleg nr. 5-4877 van de heer Bart De Nijn aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de oprichting van de algemene nationale gegevensbank Verkeer" (Rgt., art. 72.3).

 8. Vraag om uitleg nr. 5-4879 van de heer Huub Broers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de gebruikte taal door overheidsdiensten bij de adressering van burgers die gedomicilieerd zijn in een faciliteitengemeente" (Rgt., art. 72.3).

 9. Vraag om uitleg nr. 5-4885 van mevrouw Mieke Vogels aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de leeftijdslimiet van bijzitters en leden van stembureaus" (Rgt., art. 72.3).

 10. Vraag om uitleg nr. 5-4895 van de heer Bart Laeremans aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de taalkennis bij de Brusselse politie" (Rgt., art. 72.3).

 11. Vraag om uitleg nr. 5-4937 van de heer Yoeri Vastersavendts aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de Bitcoin" (Rgt., art. 72.3).

 12. Vraag om uitleg nr. 5-4945 van de heer Yoeri Vastersavendts aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de ziektedagen bij de brandweer" (Rgt., art. 72.3).

 13. Vraag om uitleg nr. 5-4946 van de heer Yoeri Vastersavendts aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de ziektedagen bij de civiele bescherming" (Rgt., art. 72.3).

 14. Vraag om uitleg nr. 5-4948 van de heer Yoeri Vastersavendts aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de mobiele ondersteunende applicaties voor de politie" (Rgt., art. 72.3).

 15. Vraag om uitleg nr. 5-4951 van de heer Jan Roegiers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de verbetering van de structurele samenwerking tussen de Veiligheid van de Staat, de douane en de dienst strategische goederen aangaande de controle op wapenhandel" (Rgt., art. 72.3).

 16. Vraag om uitleg nr. 5-4964 van de heer Yves Buysse aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de opvolging van het rapport van de arbeidsinspectie met betrekking tot de zichtbaarheid van politie" (Rgt., art. 72.3).

om 11.15 uur
 1. Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de Raad van State;
  nr. 5-2816/1.-
  Rapporteur : Mevrouw Vanessa Matz.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen


 2. Vraag om uitleg nr. 5-4745 van mevrouw Els Van Hoof aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de asielaanvragen van vrouwen uit Guinee en de vrouwelijke genitale verminking" (Rgt., art. 72.3).

 3. Vraag om uitleg nr. 5-4926 van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de voorstellen van het oecumenisch netwerk christenen en migratie inzake de verblijfsvergunning van uitgeprocedeerde migranten en staatlozen" (Rgt., art. 72.3).

 4. Vraag om uitleg nr. 5-4952 van mevrouw Dalila Douifi aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de aanvragen van asielzoekers die via Bulgarije in België zijn terechtgekomen" (Rgt., art. 72.3).

 5. Vraag om uitleg nr. 5-4968 van de heer Mohamed Daif aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de regularisatie via arbeid" (Rgt., art. 72.3).

 6. Vraag om uitleg nr. 5-4973 van mevrouw Freya Piryns aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de medische regularisaties" (Rgt., art. 72.3).

 7. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse;
  nr. 5-2746/1.-
  Lezing van het verslag van de heer Gérard Deprez
  Stemming


 8. Na terugzending door de plenaire vergadering
  Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen die zich inzetten voor milieubescherming een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (van de heer Ludo Sannen);
  nr. 5-1264/1-5.-
  Rapporteur : de dames Fatma Pehlivan en Vanessa Matz.
  Bespreking
  Stemmingen


 9. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op het invoeren van een verzwarende omstandigheid voor wie een schijnliefdeshuwelijk aangaat (van de heer Gérard Deprez c.s.);
  nr. 5-2115/1.-
  Rapporteur : de heer Huub Broers.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen