5-191/2

5-191/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

13 DECEMBER 2010


Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW STEVENS

Art. 2

In het voorgestelde lid, de woorden « lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid » vervangen door de woorden « lichamelijke of mentale handicap of functiebeperking ».

Verantwoording

Verouderde terminologie vervangen door een meer hedendaagse versie. Ook personen met een mentale handicap dienen te worden meegenomen in dit wetsvoorstel.

Nr. 2 VAN MEVROUW STEVENS

Art. 3

In het voorgestelde artikel 195bis, de woorden « lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid » vervangen door de woorden « lichamelijke of mentale handicap of functiebeperking ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 3 VAN MEVROUW STEVENS

Art. 4

In het voorgestelde artikel 245bis, de woorden « lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid » vervangen door de woorden « lichamelijke of mentale handicap of functiebeperking ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 4 VAN MEVROUW STEVENS

Art. 5

In het voorgestelde artikel 330bis, de woorden « lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid » vervangen door de woorden « lichamelijke of mentale handicap of functiebeperking ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 5 VAN MEVROUW STEVENS

Art. 6

In het voorgestelde artikel 347bis, § 2, tweede lid, de woorden « lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid » vervangen door de woorden « lichamelijke of mentale handicap of functiebeperking ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 6 VAN MEVROUW STEVENS

Art. 7

De woorden « lichamelijk of geestelijk gebrek » vervangen door de woorden « lichamelijke of mentale handicap of functiebeperking »

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 7 VAN MEVROUW STEVENS

Art. 8

In littera A), de woorden « lichamelijk of geestelijk gebrek » vervangen door de woorden « lichamelijke of mentale handicap of functiebeperking ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 8 VAN MEVROUW STEVENS

Art. 11

De woorden « lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid » vervangen door de woorden « lichamelijke of mentale handicap of functiebeperking ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 9 VAN MEVROUW STEVENS

Art. 13

De woorden « lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid » vervangen door de woorden « lichamelijke of mentale handicap of functiebeperking ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 10 VAN MEVROUW STEVENS

Art. 14

In littera A), de woorden « lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid » vervangen door de woorden « lichamelijke of mentale handicap of functiebeperking ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 11 VAN MEVROUW STEVENS

Art. 16

In littera A), de woorden « lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid » vervangen door de woorden « lichamelijke of mentale handicap of functiebeperking ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 12 VAN MEVROUW STEVENS

Art. 19

In de voorgestelde zinsnede, de woorden « lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid » vervangen door de woorden « lichamelijke of mentale handicap of functiebeperking ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 13 VAN MEVROUW STEVENS

Art. 20

In de voorgestelde zinsnede, de woorden « lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid » vervangen door de woorden « lichamelijke of mentale handicap of functiebeperking ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 14 VAN MEVROUW STEVENS

Art. 21

In de voorgestelde zinsnede, de woorden « lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid » vervangen door de woorden « lichamelijke of mentale handicap of functiebeperking ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 15 VAN MEVROUW STEVENS

Art. 22

De woorden « lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid » vervangen door de woorden « lichamelijke of mentale handicap of functiebeperking ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 16 VAN MEVROUW STEVENS

Art. 23

In het voorgestelde lid, de woorden « lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid » vervangen door de woorden « lichamelijke of mentale handicap of functiebeperking ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Nr. 17 VAN MEVROUW STEVENS

Art. 24

In het eerste lid, de woorden « lichamelijk of geestelijk gebrek » vervangen door de woorden « lichamelijke of mentale handicap of functiebeperking » ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 1.

Helga STEVENS.

Nr. 18 VAN MEVROUW DE BETHUNE

Art. 2

In het voorgestelde artikel 142, tweede lid, de volgende wijzigingen aanbrengen :

a) het woord « leeftijd, » invoegen tussen het woord « ingevolge » en het woord « zwangerschap »;

b) de woorden « wordt hij gestraft » vervangen door de woorden « wordt de schuldige gestraft ».

Verantwoording

De indieners verkiezen om de definiëring van de bijzonder kwetsbare persoon eenvormig te maken voor het gehele wetsvoorstel en daartoe wordt de leeftijd toegevoegd als mogelijke oorzaak van de bijzondere kwetsbaarheid van een persoon. Dit is reeds het geval in de artikelen 7, 8 en 24 van het wetsvoorstel (a).

Ten tweede komt dit amendement tegemoet aan een opmerking van de Dienst Wetsevaluatie (b).

Nr. 19 VAN MEVROUW DE BETHUNE

Art. 3

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Dit amendement komt tegemoet aan een opmerking van de Dienst Wetsevaluatie.

De voorgestelde toevoeging is overbodig in het licht van de toepassing van artikel 31 van het Strafwetboek.

De straffen voorzien in de artikelen 194 en 195 van het Strafwetboek liggen hoog genoeg, met name een opsluiting van tien tot vijftien jaar, om van rechtswege een levenslange ontzetting uit de rechten bedoeld in artikel 31 met zich mee te brengen.

Artikel 31, eerste lid, Sw., voorziet van rechtswege in de levenslange ontzetting uit het recht om :

1º openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen;

2º verkozen te worden;

3º enig ereteken te dragen of enige adellijke titel te voeren;

4º gezworene of deskundige te zijn, als instrumentair of attesterend getuige bij akten op te treden, in rechte te getuigen, anders dan om enkel inlichtingen te geven;

5º geroepen te worden tot ambt van voogd, toeziend voogd of curator, behalve over hun eigen kinderen, of het ambt van gerechtelijk raadsman, gerechtelijk bewindvoerder over de goederen van een vermoedelijk afwezige of voorlopig bewindvoerder uit te oefenen;

6º een wapen of munitie te vervaardigen, te wijzigen, te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, in, uit of door te voeren, of te dienen in de Krijgsmacht.

Bovendien kan men facultatief ontzet worden uit het kiesrecht, hetzij levenslang, hetzij voor twintig tot dertig jaar. (artikel 31, tweede lid, Sw.)

Het artikel 3 voorziet in een facultatieve ontzetting uit het recht om openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen, overeenkomstig artikel 33.

Zoals aangegeven is reeds in artikel 31, eerste lid, 1º, de automatische ontzetting uit deze rechten voorzien en zou het invoegen van een facultatieve ontzettingin een nieuw artikel 195bis tot verwarring leiden.

Daarenboven heeft het artikel 33 betrekking op een ontzetting uit de rechten voorzien in artikel 31, eerste lid, die dus veel ruimer zijn dan enkel de ontzetting uit het recht om openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen, en is dit artikel enkel van toepassing op correctionele straffen van vijf tot tien jaar.

Het lijkt de indieners beter artikel 3 weg te laten.

Nr. 20 VAN MEVROUW DE BETHUNE

Art. 4

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Dit amendement komt tegemoet aan een opmerking van de Dienst Wetsevaluatie.

Zoals de Dienst Wetsevaluatie aangeeft moet ingevolge artikel 43 Sw. de bijzondere verbeurdverklaring van de zaken bedoeld in artikel 42, 1º en 2º, van het Strafwetboek steeds worden toegepast in geval van een veroordeling voor een misdaad of een wanbedrijf.

De in de artikel 240 tot en met 245 van het Strafwetboek voorziene misdrijven betreffen alle wanbedrijven, waarna automatisch een bijzondere verbeurdverklaring zal volgen.

Het artikel 43bis Sw. voorziet een regeling voor de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf verkregen zijn, zoals bedoeld in artikel 42, 3º Sw. Deze vermogensvoordelen kunnen ook verbeurdverklaard worden, na schriftelijke vordering van de procureur des Konings.

Het voorgestelde artikel 245bis Sw. voorziet in een facultatieve bijzondere verbeurdverklaring in geval van het plegen van de misdrijven bedoeld in de artikelen 240 tot en met 245 Sw.

Daar deze al voorzien is, deels automatisch en deels facultatief in de algemene bepalingen van het Strafwetboek, lijkt het de indieners beter het voorgestelde artikel 245bis te doen vervallen.

Nr. 21 VAN MEVROUW DE BETHUNE

Art. 5

In het voorgestelde artikel 330bis de volgende wijzigingen aanbrengen :

1º het woord « correctionele » doen vervallen;

2º Het woord « leeftijd, » invoegen tussen het woord « ingevolge » en het woord « zwangerschap ».

Verantwoording

Dit amendement komt tegemoet aan een opmerking van de Dienst Wetsevaluatie (a).

De definiëring van de bijzonder kwetsbare persoon wordt eenvormig gemaakt voor het gehele wetsvoorstel en daartoe wordt de leeftijd toegevoegd als mogelijke oorzaak van de bijzondere kwetsbaarheid van een persoon (b).

Nr. 22 VAN MEVROUW DE BETHUNE

Art. 6

In het voorgestelde artikel 347bis, § 2, tweede lid, het woord « leeftijd, » invoegen tussen het woord « ingevolge » en het woord « zwangerschap ».

Verantwoording

De definiëring van de bijzonder kwetsbare persoon wordt eenvormig gemaakt voor het gehele wetsvoorstel en daartoe wordt de leeftijd toegevoegd als mogelijke oorzaak van de bijzondere kwetsbaarheid van een persoon.

Nr. 23 VAN MEVROUW DE BETHUNE

Art. 7

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 7. — In de inleidende zin van artikel 405bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 november 2000, de woorden « die uit hoofde van zijn lichaams- of geestestoestand niet bij machte is om in zijn onderhoud te voorzien » vervangen door de woorden « die ingevolge leeftijd, zwangerschap, ziekte, dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, bijzonder kwetsbaar is. »

Verantwoording

Dit amendement komt tegemoet aan een opmerking van de Dienst Wetsevaluatie.

Momenteel heeft de strafverzwaring in artikel 405bis van het Wetboek van strafvordering. betrekking op twee categorieën van personen :

— de minderjarigen;

— personen die uit hoofde van hun lichaams- of geestestoestand niet bij machte zijn om in hun onderhoud te voorzien.

Het wetsvoorstel voorziet in een nieuwe te beschermen groep, met name de bijzonder kwetsbare personen, die bijzonder kwetsbaar zijn ingevolge zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid.

Het is beter de verschillende bepalingen op een eenduidige wijze te formuleren, daarom kiezen de indieners voor een herformulering, in de zin van deze die gebruikt wordt in de andere artikelen van de wet.

Nr. 24 VAN MEVROUW DE BETHUNE

Art. 8

A) vervangen door wat volgt :

« A) de woorden « uit hoofde van zijn lichaams- of geestestoestand niet bij machte is om in zijn onderhoud te voorzien » vervangen door de woorden « die ingevolge leeftijd, zwangerschap, ziekte, dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, bijzonder kwetsbaar is ».

Verantwoording

In de lijn van amendement nr. 23 met betrekking tot artikel 405bis van het Wetboek van strafvordering wordt ook het artikel 405ter van het Wetboek van strafvordering aangepast.

Nr. 25 VAN MEVROUW DE BETHUNE

Art. 11

Het woord « leeftijd, » invoegen tussen het woord « ingevolge » en het woord « zwangerschap ».

Verantwoording

De definiëring van de bijzonder kwetsbare persoon wordt eenvormig gemaakt voor het gehele wetsvoorstel en daartoe wordt de leeftijd toegevoegd als mogelijke oorzaak van de bijzondere kwetsbaarheid van een persoon.

Nr. 26 VAN MEVROUW DE BETHUNE

Art. 13

Het woord « leeftijd, » invoegen tussen het woord « ingevolge » en het woord « zwangerschap ».

Verantwoording

De definiëring van de bijzonder kwetsbare persoon wordt eenvormig gemaakt voor het gehele wetsvoorstel en daartoe wordt de leeftijd toegevoegd als mogelijke oorzaak van de bijzondere kwetsbaarheid van een persoon.

Nr. 27 VAN MEVROUW DE BETHUNE

Art. 14

De volgende wijzigingen aanbrengen :

1º in littera A) het woord « leeftijd, » invoegen tussen het woord « ingevolge » en het woord « zwangerschap »;

2º in littera B), in de Nederlandse tekst, de woorden « van de personen bedoeld in § 1 » vervangen door de woorden « van een persoon bedoeld in § 1 ».

Verantwoording

De definiëring van de bijzonder kwetsbare persoon wordt eenvormig gemaakt voor het gehele wetsvoorstel en daartoe wordt de leeftijd toegevoegd als mogelijke oorzaak van de bijzondere kwetsbaarheid van een persoon (a).

Dit amendement komt eveneens tegemoet aan een technische opmerking van de Dienst Wetsevaluatie (b).

Nr. 28 VAN MEVROUW DE BETHUNE

Art. 16

In letter A) het woord « leeftijd, » invoegen tussen het woord « ingevolge » en het woord « zwangerschap ».

Verantwoording

De definiëring van de bijzonder kwetsbare persoon wordt eenvormig gemaakt voor het gehele wetsvoorstel en daartoe wordt de leeftijd toegevoegd als mogelijke oorzaak van de bijzondere kwetsbaarheid van een persoon.

Nr. 29 VAN MEVROUW DE BETHUNE

Art. 18

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 18. — In artikel 430 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 28 november 2000, de volgende wijzigingen aanbrengen :

1º de woorden « artikel 428, §§ 3 tot 5 » vervangen door de woorden « artikel 428, §§ 4 en 5 »

2º de woorden « of de ontvoerde kwetsbare persoon » invoegen tussen het woord « minderjarige » en het woord « vrijwillig ». »

Verantwoording

Dit amendement komt tegemoet aan een opmerking van de Dienst Wetsevaluatie en brengt artikel 430 in overeenstemming met het gewijzigde artikel 428 van het Strafwetboek, zoals gewijzigd door de wet van 14 juni 2002.

Nr. 30 VAN MEVROUW DE BETHUNE

Art. 18/1 (nieuw)

Een artikel 18/1 invoegen, luidende :

« Art. 18/1. — In artikel 433quater, 2º, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005,wordt het woord « leeftijd, » ingevoegd tussen de woorden « ten gevolge van » en het woord « zwangerschap ». »

Verantwoording

Door de wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers, werd een nieuw artikel 433quater ingelast in het Strafwetboek dat een strafverzwaring voorziet voor de exploitatie van de bedelarij gepleegd ten aanzien vanbijzonder kwetsbare personen. Dit amendement strekt ertoe de definitie af te stemmen op deze die elders in het wetsvoorstel wordt gehanteerd.

Nr. 31 VAN MEVROUW DE BETHUNE

Art. 18/2 (nieuw)

Een artikel 18/2 invoegen, luidende :

« Art. 18/2. — In artikel 433septies, 2º, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005, het woord « leeftijd, » invoegen tussen de woorden « ten gevolge van » en het woord « zwangerschap ». »

Verantwoording

Door de wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers, werd een nieuw artikel 433septies ingelast in het Strafwetboek dat een strafverzwaring voorziet voor mensenhandel gepleegd ten aanzien van bijzonder kwetsbare personen. Dit amendement strekt ertoe de definitie af te stemmen op deze die elders in het wetsvoorstel wordt gehanteerd.

Nr. 32 VAN MEVROUW DE BETHUNE

Art. 18/3 (nieuw)

Een artikel 18/3 invoegen, luidende :

« Art. 18/3. — In artikel 433decies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005, de woorden « of ingevolge leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid » invoegen tussen de woorden « sociale toestand » en de woorden « door, met de bedoeling ». »

Verantwoording

Door de wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers, werd een nieuw artikel 433decies ingelast in het Strafwetboek dat het misbruiken van de bijzonder kwetsbare positie van een persoon om met een abnormaal profijt een roerend goed, een deel ervan, een onroerend goed, een kamer of een andere in artikel 479 bedoelde ruimte, te verkopen, te verhuren of ter beschikking te stellen in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken.

Dit amendement strekt ertoe de definitie af te stemmen op deze die elders in het wetsvoorstel wordt gehanteerd.

Nr. 33 VAN MEVROUW DE BETHUNE

Art. 19

In de voorgestelde zinsnede, de volgende wijzigingen aanbrengen :

1º het woord « leeftijd, » invoegen tussen het woord « ingevolge » en het woord « zwangerschap »;

2º de woorden « door de instellingen » vervangen door de woorden « van de instellingen ».

Verantwoording

De definiëring van de bijzonder kwetsbare persoon wordt eenvormig gemaakt voor het gehele wetsvoorstel en daartoe wordt de leeftijd toegevoegd als mogelijke oorzaak van de bijzondere kwetsbaarheid van een persoon. Zo wordt het artikel 19 in overeenstemming gebracht met artikel 24 van het wetsvoorstel (1º).

Dit amendement komt eveneens tegemoet aan een opmerking van de Dienst Wetsevaluatie (2º).

Nr. 34 VAN MEVROUW DE BETHUNE

Art. 20

In de voorgestelde zinsnede het woord « leeftijd, » invoegen tussen het woord « ingevolge » en het woord « zwangerschap ».

Verantwoording

De definiëring van de bijzonder kwetsbare persoon wordt eenvormig gemaakt voor het gehele wetsvoorstel en daartoe wordt de leeftijd toegevoegd als mogelijke oorzaak van de bijzondere kwetsbaarheid van een persoon.

Nr. 35 VAN MEVROUW DE BETHUNE

Art. 21

In de voorgestelde zinsnede het woord « leeftijd, » invoegen tussen het woord « ingevolge » en het woord « zwangerschap ».

Verantwoording

De definiëring van de bijzonder kwetsbare persoon wordt eenvormig gemaakt voor het gehele wetsvoorstel en daartoe wordt de leeftijd toegevoegd als mogelijke oorzaak van de bijzondere kwetsbaarheid van een persoon.

Nr. 36 VAN MEVROUW DE BETHUNE

Art. 22

Het woord « leeftijd, » invoegen tussen het woord « ingevolge » en het woord « zwangerschap ».

Verantwoording

De definiëring van de bijzonder kwetsbare persoon wordt eenvormig gemaakt voor het gehele wetsvoorstel en daartoe wordt de leeftijd toegevoegd als mogelijke oorzaak van de bijzondere kwetsbaarheid van een persoon.

Nr. 37 VAN MEVROUW DE BETHUNE

Art. 23

In het voorgestelde lid de volgende wijzigingen aanbrengen :

1º het woord « leeftijd, » invoegen tussen het woord « ingevolge » en het woord « zwangerschap »;

2º de woorden « wordt hij gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar » vervangen door de woorden « wordt de schuldige gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met een geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro ».

Verantwoording

De definiëring van de bijzonder kwetsbare persoon wordt eenvormig gemaakt voor het gehele wetsvoorstel en daartoe wordt de leeftijd toegevoegd als mogelijke oorzaak van de bijzondere kwetsbaarheid van een persoon (1º).

Zoals de Dienst Wetsevaluatie opmerkt, dient bij de strafverzwaring in het nieuwe tweede lid van artikel 496 van het Strafwetboek ook de geldboete die voorzien is voor het basismisdrijf te worden overgenomen, zodat de rechter ook de mogelijkheid behoudt om een geldboete op te leggen, naast een gevangenisstraf (2º).

Nr. 38 VAN MEVROUW DE BETHUNE

Art. 23/1 (nieuw)

Een artikel 23/1 invoegen, luidende :

« Art. 23/1. — In artikel 77quater, 2º, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005, wordt het woord « leeftijd, » ingevoegd tussen de woorden « ten gevolge van » en het woord « zwangerschap ». »

Verantwoording

Door de wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers, werd een nieuw artikel 77quater ingelast in de vreemdelingenwet van 15 december 1980 dat een verzwarende omstandigheid invoert voor het misbruik van de bijzonder kwetsbare positie van een persoon bij het plegen van het misdrijf van mensensmokkel.

Dit amendement strekt ertoe de definitie af te stemmen op deze die elders in het wetsvoorstel wordt gehanteerd.

Nr. 39 VAN MEVROUW DE BETHUNE

Art. 24

In het voorgestelde artikel, de volgende wijzigingen aanbrengen :

1º in het eerste lid de woorden « geestelijk gebrek, zij het via voorlichting of bijstand » vervangen door de woorden « geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, door voorlichting of bijstand »;

2º in het tweede lid de woorden « Dit vorderingsrecht » vervangen door de woorden « Dit recht om in rechte op te treden ».

Verantwoording

Dit amendement komt tegemoet aan een opmerking van de Dienst Wetsevaluatie.

1º De tekst van artikel 24 maakt geen melding van personen die bijzonder kwetsbaar zijn vanwege een onvolwaardigheid. Dit begrip wordt toegevoegd.

2º Deze wijziging volgt uit de opmerking dat de instellingen geen vorderingsrecht hebben, het recht om de toepassing van de strafwet te vorderen komt alleen toe aan de ambtenaren van het openbaar ministerie of ambtenaren die wet daarmee belast. Het gaat in kwestie over een recht voor de instellingen van openbaar nut om in rechte op te treden.

Sabine de BETHUNE.