5-2740/2

5-2740/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

25 MAART 2014


Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE DAMES SLEURS EN STASSIJNS

Art. 55

In het voorgestelde artikel 23, de volgende wijzigingen aanbrengen :

1° het punt 1 aanvullen met een d), luidende :

« d. zes leden die de deelstaten vertegenwoordigen. »;

2° in punt 2, a), doen vervallen.

Verantwoording

Gelet op het steeds toenemende belang van ICT-toepassing en op de immer grotere nood aan gegevensuitwisseling tussen de verschillende overheden onderling en tussen de overheden en de andere betrokken partijen is het noodzakelijk dat de vertegenwoordigers van de gefedereerde entiteiten ook stemrecht krijgen in het Overlegcomité met de gebruikers.

Nr. 2 VAN DE DAMES SLEURS EN STASSIJNS

Art. 144

In het voorgestelde artikel 9bis, § 1, na het eerste lid, een lid invoegen, luidende :

« De wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, is onverminderd van toepassing op dit in het vorige lid bedoelde oproepsysteem. »

Verantwoording

De huidige formulering geeft te weinig garanties dat Nederlandstalige Brusselaars in hun eigen moedertaal en op binnen een redelijke termijn geholpen worden. Het is potentieel dringende medische vragen nochtans essentieel dat aan deze twee voorwaarden voldaan wordt.

Dit amendement voert deze verplichtingen in de wet in.

Elke SLEURS.
Veerle STASSIJNS.

Nr. 3 VAN MEVROUW TILMANS EN DE HEER BROTCHI

Art. 184/1 (nieuw)

Een artikel 184/1 (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 184/1. Artikel 25 van dezelfde wet wordt aangevuld met een derde lid, luidende :

« Indien andere specialisten in de heelkunde of de geneeskunde voldoende praktijkervaring in de medische esthetiek kunnen aantonen, worden ze eveneens in de Raad vertegenwoordigd, op voorwaarde dat de pariteit tussen chirurgen en artsen steeds in acht wordt genomen. » »

Verantwoording

Dit amendement is het resultaat van een akkoord tussen de beroepsbeoefenaars van de sector, dat voorafgaand aan het wetsontwerp werd gesloten. Het strekt om de paritaire vertegenwoordiging van de chirurgen en de artsen in de Raad voor medische esthetiek te waarborgen.

Dominique TILMANS.
Jacques BROTCHI.