5-2258/2

5-2258/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

19 NOVEMBER 2013


Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER HELLINGS

Art. 2

In het voorgestelde artikel 108, j), de zin in het derde streepje als volgt aanvullen :

« alsook op de vijf « Indicateurs Phare » die de Waalse regering in mei 2013 in samenwerking met het IWEPS (Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique) heeft opgesteld, met name : l'Indice de Situation Sociale (ISS) (de indicator van de sociale toestand), l'Indice de Bien-être (IBE) (de indicator van het welzijn), l'Empreinte Ecologique et la Biocapacité (EE) (de ecologische voetafdruk en de biocapaciteit), l'Indice de Situation Environnementale (ISE) (de indicator van de milieu-toestand) en een indicator op een economisch kapitaal dat verschilt van het BBP. »

Verantwoording

Dit amendement wil de werkzaamheden op Waals gewestelijk niveau ter zake opnemen en in aanmerking nemen. Voor het federale België zou het immers noch relevant, noch constructief zijn om indicatoren te bepalen die verschillen van of zelfs niet vergelijkbaar zijn met die van de gewesten.

Benoit HELLINGS.

Nr. 2 VAN DE HEER SCHOUPPE C.S.

Art. 2

In het voorgestelde artikel 108, j), derde streepje, het woord « België » vervangen door de woorden « de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten ».

Verantwoording

Dit amendement wil tegemoet komen aan de bekommernis, geuit door de heer Hellings (zie amendement nr. 1), maar verruimt het naar de verschillende staatkundige onderdelen van ons land.

Etienne SCHOUPPE.
Patrick DE GROOTE.
Ahmed LAAOUEJ.
Richard MILLER.
Rik DAEMS.
Leona DETIÈGE.
Benoit HELLINGS.
Bertin MAMPAKA MANKAMBA.