5-2324/1

5-2324/1

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

6 NOVEMBER 2013


Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de studieperioden betreft

(Ingediend door de heer Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans)


TOELICHTING


Bij de pensioenberekening worden de arbeidsperioden en de daarmee gelijkgestelde perioden in aanmerking genomen. Gelijkgestelde perioden zijn onder andere perioden van werkloosheid, verlof, militaire dienstplicht of studie. De studieperioden worden naar gelang van de pensioenregeling op verschillende wijze met arbeidsperioden gelijkgesteld.

In de pensioenregelingen voor de werknemers en de zelfstandigen kan met de studiejaren rekening worden gehouden via gelijkgestelde perioden, waarvoor men betaalt. Voor de werknemers komt dat erop neer dat zij die studiejaren « afkopen » door bijdragen te betalen die vervolgens in aanmerking worden genomen voor de pensioenberekening.

De werknemers moeten hun aanvraag tot regularisatie van de studieperioden indienen binnen de tien jaar nadat zij hun studie hebben afgerond. Na het verstrijken van die termijn is het niet langer mogelijk die studieperioden in aanmerking te doen komen voor de pensioenberekening.

De indieners van dit wetsvoorstel willen, wat de pensioenregeling voor de werknemers betreft, de regularisatietermijn afschaffen, om aldus die regeling af te stemmen op die voor de zelfstandigen. De zelfstandigen moeten zich namelijk aan geen enkele termijn houden om hún studieperioden te regulariseren.

De indieners vinden dat de werknemers hun studieperioden moeten kunnen afkopen tot op de dag waarop zij met pensioen gaan.

Jacques BROTCHI.
Dominique TILMANS.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 7 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers wordt in § 6, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 december 2001, het tweede lid vervangen door wat volgt :

« Die aanvraag moet worden ingediend voordat het pensioen ingaat. »

Art. 3

De Koning is gemachtigd de in artikel 2 vervatte bepaling te wijzigen.

20 februari 2013.

Jacques BROTCHI.
Dominique TILMANS.