5-2091/2

5-2091/2

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

18 JUNI 2013


Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiële vergissingen of omissies in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEREN DELPÉRÉE EN LAAOUEJ

Art. 4

In het voorgestelde artikel 794, elk lid aanvullen door wat volgt :

« , zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen ».

Verantwoording

Dit amendement vloeit voort uit een terechte opmerking van de dienst wetsevaluatie van de Senaat. Het is immers niet de bedoeling van de wetgever dat een corrigerende wijziging de in het aanvankelijke vonnis bevestigde rechten uitbreidt, beperkt of wijzigt.

Hetzelfde werd gepreciseerd voor de procedures van uitlegging of herstel van een omissie.

Nr. 2 VAN DE HEREN DELPÉRÉE EN LAAOUEJ

Art. 6

Het voorgestelde 2º aanvullen met wat volgt :

« , of voor het gerecht waarnaar de beslissing wordt verwezen ».

Verantwoording

Dit amendement wordt voorgesteld als gevolg van een opmerking van de dienst wetsevaluatie van de Senaat, om de artikelen 794 en 795 van het ontwerp op elkaar af te stemmen.

Nr. 3 VAN DE HEREN DELPÉRÉE EN LAAOUEJ

Art. 9

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 9. Artikel 799 van hetzelfde wetboek wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 799. De rechter mag een beslissing enkel verbeteren of oordelen over de omissie van een punt van de vordering in zover de beslissing niet is bestreden. »

Verantwoording

Dit amendement wordt verantwoord door een opmerking van de dienst wetsevaluatie van de Senaat, om de omissie van een punt van de vordering in aanmerking te nemen.

Nr. 4 VAN DE HEREN DELPÉRÉE EN LAAOUEJ

Art. 13 (nieuw)

Een artikel 13 invoegen, luidende :

« Art. 13. In artikel 801bis, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 mei 2007, wordt het getal « 801 » vervangen door het getal « 801/1 ». ».

Verantwoording

Het amendement strekt om artikel 801bis van het Gerechtelijk Wetboek aan te passen, zodat rekening wordt gehouden met de wijzigingen die in artikel 12 van dit ontwerp worden voorgesteld.

Nr. 5 VAN DE HEREN DELPÉRÉE EN LAAOUEJ

Art. 14 (nieuw)

Een artikel 14 invoegen, luidende :

« Art. 14. In artikel 1043, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het getal « 801 » vervangen door het getal « 801/1 ». ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 4.

Francis DELPÉRÉE.
Ahmed LAAOUEJ.

Nr. 6 VAN MEVROUW DEFRAIGNE EN DE HEER COURTOIS

Art. 4

In het voorgestelde artikel 794, de volgende wijzigingen aanbrengen :

1° in het eerste lid, het woord « hersteld » vervangen door het woord « verbeterd »;

2° in het tweede lid, het woord « herstellen » vervangen door het woord « verbeteren ».

Verantwoording

Dit amendement beoogt het aantal begrippen te beperken in een streven naar legistieke samenhang. Te dien einde voorzien de indieners erin de term « verbeteren » te gebruiken in plaats van « herstellen » in artikel 794 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de materiële verschrijvingen en omissies.

Bovendien is het dit begrip van verbetering van vonnissen dat men terugvindt in het opschrift van de nieuwe afdeling 9, van het vierde deel, boek II, titel II, hoofdstuk II van het Gerechtelijk Wetboek (Afdeling 9 Uitlegging en verbetering van het vonnis en herstelling van de omissie van een punt van de vordering).

Nr. 7 VAN MEVROUW DEFRAIGNE EN DE HEER COURTOIS

Art. 5

In het eerste lid van het voorgestelde artikel 794/1, de woorden « zijn vonnis ook aanvullen » vervangen door de woorden « deze omissie in zijn beslissing ook herstellen ».

Verantwoording

Dit amendement beoogt twee zaken. Enerzijds wensen de indieners van het amendement het aantal begrippen te beperken, in dezelfde filosofie van legistieke samenhang. Bijgevolg stellen zij voor niet de woorden « zijn vonnis ook aanvullen » te gebruiken, maar wel degelijk de woorden die gebruikt worden in het opschrift van de afdeling IX, te weten « deze omissie herstellen ».

Anderzijds wordt er de voorkeur aan gegeven het woord « beslissing » te gebruiken in plaats van « vonnis », zoals de nota van de dienst Wetsevaluatie aangeeft, aangezien men de vonnissen, arresten en beschikkingen beoogt.

Nr. 8 VAN MEVROUW DEFRAIGNE EN DE HEER COURTOIS

Art. 2

In de voorgestelde afdeling 9, de woorden « van het vonnis » vervangen door de woorden « van de rechterlijke beslissing ».

Verantwoording

Zoals de nota van de dienst Wetsevaluatie aangeeft, wordt er de voorkeur aan gegeven het woord « beslissing » te gebruiken in plaats van « vonnis » aangezien men de vonnissen, arresten en beschikkingen beoogt.

Nr. 9 VAN MEVROUW DEFRAIGNE EN DE HEER COURTOIS

Art. 4

In het voorgestelde artikel 794, de volgende wijzigingen aanbrengen :

1° in het eerste lid, de woorden « gegaan vonnis » vervangen door de woorden « gegane beslissing »;

2° in het eerste lid, de woorden « het vonnis » vervangen door de woorden « de beslissing »;

3° op het einde van het eerste lid, de woorden « , zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen » toevoegen;

4° in de eerste zin van het tweede lid, de woorden « gegaan, vonnis » vervangen door de woorden « gegane, beslissing »;

E/ op het einde van de eerste zin van het tweede lid, de woorden « , zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen » toevoegen;

6° in de tweede zin van het tweede lid, de woorden « het te corrigeren vonnis » vervangen door de woorden « de te verbeteren beslissing ».

Verantwoording

Dit amendement beoogt twee zaken. Enerzijds wordt er de voorkeur aan gegeven het woord « beslissing » te gebruiken in plaats van « vonnis » aangezien men de vonnissen, arresten en beschikkingen beoogt, zoals de nota van de dienst Wetsevaluatie aangeeft.

Anderzijds kan de rechter, overeenkomstig het huidig artikel 794 van het Gerechtelijk Wetboek, de verschrijvingen of misrekeningen verbeteren zonder dat evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen. Deze beperking staat niet in het ontwerp. De Raad van State pleitte in zijn advies voor het behoud van deze beperking (stuk Kamer 2012-13, nr. 53-50/2, p. 10).

Nr. 10 VAN MEVROUW DEFRAIGNE EN DE HEER COURTOIS

Art. 4

In de Nederlandse tekst van het eerste lid van het voorgestelde artikel 794, de woorden « De verschrijvingen en materiële omissies » vervangen door de woorden « De materiële verschrijvingen en omissies ».

Verantwoording

Dit amendement verzekert de overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse teksten. In de Franse tekst heeft men het immers over « erreurs et omissions matérielles ». Het adjectief « matérielles » heeft noodzakelijkerwijs betrekking op het substantief « erreurs », zo niet zouden alle mogelijke fouten in aanmerking komen voor de procedure van de verbetering, met inbegrip van verkeerde beoordelingen van de feiten en juridische denkfouten. Bijgevolg moet de Nederlandse versie, die enkel de materiële omissies beoogt, zodanig gewijzigd worden dat ze de materiële verschrijvingen en de materiële omissies beoogt.

Nr. 11 VAN MEVROUW DEFRAIGNE EN DE HEER COURTOIS

Opschrift

Het opschrift van het voorstel vervangen door wat volgt :

« Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verbetering van materiële verschrijvingen of het herstel van omissies in rechterlijke beslissingen alsook de uitlegging van rechterlijke beslissingen ».

Verantwoording

De nota van de dienst Wetsevaluatie toont aan dat de terminologie die aangewend wordt in het huidig ontwerp verwarring zou kunnen stichten gezien het aantal termen dat gebruikt wordt om dezelfde concepten te benoemen.

Zo staan er om de procedures « tot uitlegging, verbetering of herstel van de omissie van een punt van de vordering » te benoemen vijf verschillende begrippen in het Frans (interprétation, rectification, réparation, fait de compléter, réparation de l'omission) en zeven in het Nederlands.

Het huidig amendement beoogt het aantal begrippen te beperken. Daarom voorzien de indienes erin het woord « verbetering » te gebruiken in plaats van « herstelling » voor de materiële verschrijvingen en omissies. Bovendien is het dit begrip van verbetering van vonnissen dat men terugvindt in het opschrift van de nieuwe afdeling 9, van het vierde deel, boek II, titel II, hoofdstuk II van het Gerechtelijk Wetboek (Afdeling 9 Uitlegging en verbetering van het vonnis en herstelling van de omissie van een punt van de vordering).

Overigens wordt er de voorkeur aan gegeven het woord « beslissing » te gebruiken in plaats van « vonnis », zoals de nota van de dienst Wetsevaluatie aangeeft, aangezien men de vonnissen, arresten en beschikkingen beoogt.

Christine DEFRAIGNE.
Alain COURTOIS.

Nr. 12 VAN MEVROUW VAN HOOF C.S.

Art. 3

In de Nederlandse tekst van het voorgestelde lid, het woord « interpreteren » vervangen door het woord « uitleggen » en de woorden « zonder echter de rechten die erkend worden in die beslissing » vervangen door de woorden « zonder evenwel de daarin bevestigde rechten ».

Verantwoording

Dit amendement komt tegemoet aan de technische opmerkingen geformuleerd in de nota van de Dienst Wetsevaluatie.

De Nederlandse tekst van het nieuwe tweede lid van artikel 793 van het Gerechtelijk Wetboek wordt door dit amendement maximaal afgestemd op de gebruikte bewoordingen in het bestaande eerste lid, en deze in de artikelen 795, 797, 798, 800 en 801 van het Gerechtelijk Wetboek.

Nr. 13 VAN MEVROUW VAN HOOF C.S.

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 4

Punt 6 vervangen door wat volgt :

« 6° De tweede zin van het tweede lid vervangen door wat volgt : « De gegevens van de verbetering moeten zich bevinden in de tekst zelf van de te verbeteren beslissing. »

Verantwoording

Dit amendement komt tegemoet aan een opmerking geformuleerd in de nota van de Dienst Wetsevaluatie.

Nr. 14 VAN MEVROUW VAN HOOF C.S.

Art. 5

In de Nederlandse tekst van het voorgestelde artikel 794/1, eerste lid, de woorden « en zonder dat de rechten die hij heeft bekrachtigd echter mogen worden uitgebreid, beperkt of gewijzigd » vervangen door de woorden « en zonder dat evenwel de in dat vonnis bevestigde rechten uitgebreid, beperkt of gewijzigd mogen worden. »

Verantwoording

Dit amendement komt tegemoet aan een opmerking geformuleerd in de nota van de Dienst Wetsevaluatie.

De gebruikte bewoordingen worden afgestemd op deze die gebruikt worden in de Nederlandse versie van het bestaande artikel 793 van het Gerechtelijk Wetboek.

Nr. 15 VAN MEVROUW VAN HOOF C.S.

Art. 6

In het voorgestelde 2°, in limine, de volgende zinsnede invoegen :

« In de Nederlandse tekst de woorden « de uit te leggen of te verbeteren beslissing » worden vervangen door de woorden « de uit te leggen, te verbeteren of te herstellen beslissing ».

Verantwoording

Dit amendement komt tegemoet aan een opmerking geformuleerd in de nota van de Dienst Wetsevaluatie.

Els VAN HOOF.
Yoeri VASTERSAVENDTS.
Fauzaya TALHAOUI.
Ahmed LAAOUEJ.
Francis DELPÉRÉE.
Alain COURTOIS.