5-1984/1

5-1984/1

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

26 FEBRUARI 2013


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat de goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan betreft

(Ingediend door mevrouw Vanessa Matz)


TOELICHTING


Momenteel wordt het zonaal veiligheidsplan meegedeeld aan de gemeenteraden of politieraden, die het plan niet integraal kunnen goedkeuren of verwerpen.

De indienster stelt voor dit plan integraal ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraden of politieraden die het eventueel kunnen wijzigen.

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst (1) , gestructureerd op twee niveaus, bepaalt enerzijds dat de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie een nationaal veiligheidsplan uitwerken en anderzijds dat de zonale veiligheidsraden zonale veiligheidsplannen opstellen.

Het nationaal veiligheidsplan is een beleidsdocument aangezien het wijst op een aantal veiligheidsproblemen die als prioritair worden beschouwd. De doelstelling ervan is tweevoudig, namelijk enerzijds een globale en ge´ntegreerde aanpak inzake veiligheid garanderen en anderzijds ervoor zorgen dat het optreden van politie en justitie coherent verloopt.

Het recentste nationale veiligheidsplan werd opgesteld voor de periode 2012-2015.

In elke politiezone moet het zonaal veiligheidsplan worden opgesteld door de zonale veiligheidsraad en om de vier jaar worden uitgevoerd rekening houdend met het nationaal veiligheidsplan.

Artikel 36 van de WGP bepaalt de inhoud van het zonaal veiligheidsplan als volgt :

ź Het (vierjaarlijkse) zonaal veiligheidsplan omvat :

1║ de prioritaire opdrachten en doelstellingen vastgesteld door de burgemeesters en de procureur des Konings, elkeen wat zijn bevoegdheden betreft, die in een globale veiligheidsaanpak worden ge´ntegreerd, evenals de wijze waarop deze opdrachten en doelstellingen zullen worden bereikt;

2║ de capaciteit van de lokale politie die bestemd is voor de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie en die er moet voor zorgen dat deze opdrachten te allen tijde kunnen worden uitgevoerd, in het bijzonder de lokale opdrachten;

3║ de bijdrage van de lokale politie in de uitvoering van de opdrachten van federale aard bedoeld in artikel 61;

4║ de opdrachten en doelstellingen die eigen zijn aan een gemeente van de zone, die overeenstemmen met een budgettaire tussenkomst van deze gemeente die de overeenkomstig artikel 40, derde lid, overeengekomen dotatie overschrijdt. ╗

Het zonaal veiligheidsplan dient dus als ź roadmap ╗ voor de politieoverheden, aangezien het de prioriteiten op het gebied van veiligheid in elke politiezone beschrijft.

Wat de wet betreft, dient men vast te stellen dat er geen echt debat bestaat binnen de gemeenteraad (in een politiezone die uit ÚÚn gemeente bestaat) of de politieraad (in een meergemeentezone) over het zonaal veiligheidsplan aangezien de gemeenteraad en de politieraad momenteel een beperkte bevoegdheid op dit gebied genieten.

Volgens artikel 37 van de WGP worden enkel de gedeelten van het zonaal veiligheidsplan die een weerslag hebben op de aangelegenheden die onder de bevoegdheid ressorteren van de gemeenteraad of van de politieraad, namelijk de begroting en de personeelsformatie, voor akkoord voorgelegd aan de gemeenteraad of, in voorkomend geval, aan de politieraad. Uit de parlementaire voorbereiding van de WGP blijkt bovendien dat het aldus gegeven akkoord van de raden in kwestie betrekking heeft op het volledige zonale veiligheidsplan, dat de raad in kwestie niet inhoudelijk kan wijzigen.

Met andere woorden : wanneer de bovengenoemde raden instemmen met het zonaal veiligheidsplan, oefenen ze een beperkte controle uit op de politieprioriteiten die zijn bepaald door de zonale veiligheidsraad. De raden reduceren tot kamers die louter beslissingen bekrachtigen, strookt niet met een moderne benadering van de representatieve democratie.

Het zonaal veiligheidsplan moet bijgevolg in al zijn aspecten kunnen worden gewijzigd door de gemeenteraad of de politieraad en in zijn geheel worden goedgekeurd door de raad (en niet enkel door de burgemeester).

Dit wetsvoorstel is des te meer gerechtvaardigd omdat het zonaal veiligheidsplan wordt voorbereid door de zonale veiligheidsraad waarin de burgemeester(s) van de zone en de procureur des Konings zitting hebben en er vervolgens mee worden belast goed te keuren wat ze hebben voorbereid. Deze situatie is niet normaal. Het is bijgevolg noodzakelijk dat de gemeenteraad of de politieraad het plan dat werd voorbereid door de zonale veiligheidsraad, (eventueel geamendeerd) goedkeurt en dat het zoals bepaald ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ministers.

Vanessa MATZ.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 37 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wordt het eerste lid vervangen als volgt :

ź Het zonaal veiligheidsplan wordt, rekening houdend met het nationaal veiligheidsplan, voorbereid door de zonale veiligheidsraad. Het zonaal veiligheidsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad of in voorkomend geval aan de politieraad, die het als dusdanig kan goedkeuren, het kan verwerpen of het kan amenderen. De Koning bepaalt de procedure die moet worden gevolgd indien de gemeenteraad of de politieraad het zonaal veiligheidsplan verwerpt. ╗

Art. 3

De bepalingen van dit wetsvoorstel treden in werking op een door de Koning te bepalen datum.

24 januari 2013.

Vanessa MATZ.

(1) WGP in deze tekst.