5-1214/2

5-1214/2

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

15 JANUARI 2013


Wetsvoorstel met het oog op het uitbreiden van het bijzonder opzet van het (laten) wegnemen van organen of weefsels inzake mensenhandel


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW THIBAUT


A. INLEIDING

Het voorliggende wetsvoorstel is gebaseerd op de verslagen van de twee werkgroepen « Mensenhandel » die door de commissie voor de Binnenlandse Zaken en administratieve Aangelegenheden werden uitgebracht.

Een eerste werkgroep « Mensenhandel » werd opgericht op 1 december 2009 en het verslag van de voorzitter, senator Dirk Claes, werd goedgekeurd door de commissie op 4 mei 2010 (stuk Senaat, nr. 4-1631/1).

De tweede werkgroep « Mensenhandel » werd opgericht op 3 mei 2011 en werd voorgezeten door senator Caroline Désir. Deze tweede werkgroep was een noodzakelijke aanvulling op de eerste die door de ontbinding van het parlement zijn werkzaamheden niet volledig had kunnen beëindigen. Op die manier konden de geplande hoorzittingen volledig worden afgewerkt.

Het voorliggende wetsvoorstel is gebaseerd op de hoorzittingen in het kader van de activiteiten van de werkgroep « Mensenhandel » en wil tegemoetkomen aan een van de problemen die tijdens de hoorzittingen werden aangekaart.

De commissie heeft het voorstel besproken tijdens haar vergadering van 8 januari 2013 en heeft het diezelfde dag aangenomen.

B. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR MEVROUW DALILA DOUIFI

De heer Charles-Eric Clesse, eerste substituut bij het arbeidsauditoraat van Charleroi, vestigde tijdens de hoorzitting voor de werkgroep « Mensenhandel » in de Senaat op 24 februari 2010 de aandacht op het bijzondere opzet van het wegnemen of laten wegnemen van organen of weefsels en stelde een discriminatie vast in de huidige regelgeving.

Krachtens artikel 433quinquies, 4, van het Strafwetboek is de werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang, de wisseling of de overdracht van een persoon strafbaar als mensenhandel als dit gebeurt met het oog op het wegnemen van organen waarbij de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen wordt geschonden

Ongeacht de definitie van een « orgaan », in vergelijking met « weefsels en cellen », wordt bij de huidige stand van de wet de mensenhandel, waarbij men bij het slachtoffer organen of weefsels wegneemt of laat wegnemen in strijd met de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, niet strafbaar gesteld op grond van artikel 433quinquies van het Strafwetboek. Hetzelfde geldt voor het wegnemen van weefsels en cellen, ongeacht het geplande gebruik ervan, of het nu wetenschappelijk dan wel geneeskundig is.

Dit wetsvoorstel wil daarom in de huidige regeling inzake mensenhandel het bijzonder opzet van het wegnemen van organen uitbreiden en mensenhandel met het oog op het wegnemen of laten wegnemen van lichaamsmateriaal in strijd met de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, eveneens strafbaar stellen en breidt daartoe het 4 van artikel 433quinquies van het Strafwetboek uit.

C. ALGEMENE BESPREKING

De heer Deprez verklaart dat zijn fractie dit wetsvoorstel steunt.

De heer Claes bevestigt dat ook zijn fractie het wetsvoorstel zal steunen.

Mevrouw Désir verklaart dat hetzelfde geldt voor haar fractie.

Ze sluit zich aan bij mevrouw Thibaut, die laat weten dat ook haar fractie het wetsvoorstel steunt.

Mevrouw Vermeulen stelt dat ook haar fractie het wetsvoorstel steunt.

D. STEMMINGEN

Over de artikelen 1 en 2 worden geen opmerkingen gemaakt en ze worden achtereenvolgens eenparig aangenomen door de 11 aanwezige leden.

Het wetsvoorstel in zijn geheel wordt eenparig aangenomen door de 11 aanwezige leden.

Het verslag is door de 9 aanwezige leden eenparig goedgekeurd.

De rapporteur, De voorzitter,
Cécile THIBAUT. Philippe MOUREAUX.