5-1681/2

5-1681/2

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

5 JULI 2012


Voorstel van resolutie betreffende de Belgische rol in de internationale strijd tegen HIV en aids


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In het dispositief, in punt 1, het eerste lid wijzigen als volgt :

« 1. bij de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking opleidingen te organiseren voor de personeelsleden en diplomaten om : »

Verantwoording

Indien men bij de aanpak van het voorstel blijft, dan zou er in elke betreffende FOD een coördinator moeten komen inzake gender, milieu, enz. Dat lijkt ons onrealistisch en hoge financieringskosten met zich te brengen, die onverdedigbaar zijn in tijden van budgettaire soberheid. We onderstrepen bovendien dat de BTC iemand heeft aangeworven om erop toe te zien dat dit thema tranversaal in de projecten wordt opgenomen, wat meer operationeel is. De transversaliteit verkrijgt men veeleer door opleidingen te organiseren voor de personeelsleden van de FOD, opdat ze zich bewust worden van de problematiek.

Nr. 2 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In het dispositief, in punt 1, het derde streepje in punt 1 doen vervallen.

Verantwoording

In het raam van de administratieve vereenvoudiging en om de boodschappen te bundelen, zijn we veeleer voorstander van één enkele rapportage van de minister aan het parlement per jaar, over het geheel van zijn samenwerkingsbeleid, in plaats van een (groeiende) reeks afzonderlijke, specifieke verslagen. Overigens wordt de minister gehoord op verzoek van de ad hoc bevoegde parlementaire commissies.

Nr. 3 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In het dispositief, in punt 2, de woorden « als dusdanig te verankeren in de Indicatieve Samenwerkingsprogramma's » vervangen door de woorden « systematisch te agenderen in de politieke dialoog met de partnerlanden ».

Verantwoording

Het beginsel van de aanpassing aan het ontwikkelingsbeleid van de partnerlanden en dat van het ownership van de partnerlanden beletten België dat thema op te leggen, maar uiteraard niet het systematisch te agenderen in de politieke dialoog met de partnerlanden, bijvoorbeeld bij de voorbereiding en de voortgangsbewaking van de Gemengde Commissies.

Nr. 4 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In het dispositief, punt 3 doen vervallen.

Verantwoording

Dit punt is redundant gelet op punt 2.

Nr. 5 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In het dispositief, punt 6 doen vervallen.

Verantwoording

Aids als een transversaal thema beschouwen is ondoenbaar, omdat het dan moet geïntegreerd worden in alle programma's en projecten in de 50 partnerlanden. De NGO's en de andere niet gouvernementele partners hebben de haalbaarheid van een systematische integratie uitgebreid en regelmatig gemotiveerd.

Nr. 6 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In het dispositief, punt 8 doen vervallen.

Verantwoording

België volgt een beleid van bundeling van de partners. De DGD telt 250 gesprekspartners inzake ontwikkeling. Er moet meer in de diepte worden gewerkt met die welke reeds actief zijn en met wie wij reeds werken en men moet geen nieuwe financieringen of samenwerkingsvormen ontwikkelen. Men kan daarentegen positief verwijzen naar initiatieven zoals BIO, die de verbinding leggen met de privésector en die men moet stimuleren om rekening te houden met een aantal problemen, zoals aids.

Nr. 7 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

Punt 12 van het dispositief doen vervallen.

Verantwoording

Amendement nr. 1 gaat daarover.

Olga ZRIHEN.
Marie ARENA.
Hassan BOUSETTA.

Nr. 8 VAN DE HEER DE BRUYN

In de considerans, een punt Jbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Jbis. de bijzondere aard van de aidsepidemie binnen de Europese ruimte en meer specifiek in het oostelijke deel; ».

Nr. 9 VAN DE HEER DE BRUYN

In de considerans, een punt Jter (nieuw) invoegen, luidende :

« Jter. het verslag van de Wereldgezondheidsorganisatie — regio Europa « European Action Plan for HIV/AIDS 2012 — 2015; ».

Nr. 10 VAN DE HEER DE BRUYN

In de considerans, een punt Jquater (nieuw) invoegen, luidende :

« Jquater. de gezamenlijke inspanningen die door de overheden van de deelstaten en de federale overheid worden genomen in het kader van de internationale strijd tegen HIV en aids; ».

Nr. 11 VAN DE HEER DE BRUYN

In het dispositief, een punt 4bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 4bis. gelet op de toenemende internationale kritiek op de zogenaamde voorkeursbehandeling die mensen met aids zouden krijgen, in vergelijking met mensen die met andere gezondheidsproblemen worden geconfronteerd, en gelet op de kwetsbare financiële situatie wereldwijd die een directe impact heeft op beschikbare middelen in de strijd tegen HIV en aids, er tijdens alle relevante bilaterale en multilaterale contacten over te waken dat het bereiken van een evenwicht niet wordt nagestreefd door het fnuiken van het goede voorbeeld dat de internationale strijd tegen HIV en aids is door het aanvaarden van die strijd als een collectieve, mondiale verantwoordelijkheid; ».

Verantwoording

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is zowat 50 dollar per persoon per jaar nodig voor basisgezondheidszorg, inclusief aidsremmers, in de lage-inkomenslanden. Voor de 800 miljoen mensen die in die landen wonen betekent dat een kostenplaatje van 40 miljard dollar, of omgerekend 0,01 % van het bruto binnenlands product van de hoge-inkomenslanden. Voor België zou dat 46 miljoen dollar per jaar zijn. Gezien het eerder beperkte bedrag, is het onzinnig om te stellen dat een onevenwicht tussen beschikbare budgetten voor HIV en aids bestrijding en andere ziektes, moet worden hersteld door de budgetten van het ene te verminderen ten voordele van het andere.

Nr. 12 VAN DE HEER DE BRUYN

In het dispositief, een punt 10bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 10bis. binnen de context van bilaterale en multilaterale contacten met partners uit de Europese ruimte, oog te hebben voor de specifieke noden met betrekking tot het bestrijden van de aidsepidemie in Europa en hierbij de aanbevelingen tot actie van de Wereldgezondheidsorganisatie als leidraad te nemen; ».

Nr. 13 VAN DE HEER DE BRUYN

In het dispositief, een punt 11bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 11bis. te streven naar complementariteit en het delen van kennis en deskundigheid met betrekking tot de internationale strijd tegen HIV en aids tussen de federale overheid en de deelstaten, met respect voor de bestaande bevoegdheidsverdeling en binnen de Belgische context ».

Piet DE BRUYN.

Nr. 14 VAN MEVROUW ARENA

In het dispositief, punt 6 vervangen als volgt :

« er voor te zorgen dat de kwestie van de transversaliteit van het thema een prioriteit is in het kader van de herziening van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking; ».

Marie ARENA.

Nr. 15 VAN MEVROUW TEMMERMAN

In het dispositief, punt 8 vervangen als volgt : « te investeren in de ontwikkeling van globale publieke goederen waarin de private profit-sector nauwelijks middelen investeert; ».

Marleen TEMMERMAN.