5-1535/1

5-1535/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

15 MAART 2012


Wetsvoorstel tot wijziging, wat betreft de schijndetacheringen, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers

(Ingediend door de heer Bert Anciaux en mevrouw Dalila Douifi)


TOELICHTING


Ingevolge artikel 31, § 1, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers is het ter beschikking stellen van personeel aan een andere werkgever (die dus het gezag uitoefent over en de instructies geeft aan de werknemer terwijl de werknemer blijft ressorteren onder de loon- en arbeidsvoorwaarden van de uitlenende werkgever) principieel verboden.

Echter, met artikel 181 van de wet van 12 augustus 2000 werd voormeld artikel 31, § 1, aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt : « Geldt evenwel niet als de uitoefening van een gezag in de zin van dit artikel, het naleven door de derde van de verplichtingen die op hem rusten inzake het welzijn op het werk, alsook instructies die door de derde worden gegeven in uitvoering van de overeenkomst die hem met de werkgever verbindt, zowel inzake arbeids- en rusttijden als inzake de uitvoering van het overeengekomen werkt. »

Door deze toevoeging is de kwalificatie als een ter beschikkingstelling quasi onmogelijk en werden de inspectiediensten het instrument om daartegen acties te ondernemen, ontnomen. Ook voor de strijd tegen de illegale tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten is dit relevant. Ingevolge de EU-Toepassingsverordering nr. 987/2009 van 16 september 2009 kunnen onze inspectiediensten en sociale zekerheidsinstellingen de directe uitwerking van een afgeleverd E101-attest niet weigeren. Maar een E101 geldt enkel voor de toepasselijkheid van de sociale zekerheidsregeling. Los daarvan kunnen zij wel de arbeidsrechtelijke verhouding (bijvoorbeeld schijnzelfstandigheid) herkwalificeren.

Specifiek het verbod van ter beschikkingstelling zou een instrument kunnen zijn om constructies tegen te gaan waarbij men in het buitenland een vennootschap opricht teneinde zogezegd werknemers naar hier te detacheren (wat toelaat lagere sociale bijdragen te betalen in het uitzendland) terwijl het in de feiten gewoon gaat om de tewerkstelling van buitenlandse werknemers in een Belgische onderneming. Probleem is echter dat de toevoeging van voormeld tweede lid aan het artikel 31, § 1, de wet van 24 juli 1987 op de uitzendarbeid en de ter beschikkingstelling, de toepasbaarheid ervan in de feiten heeft onmogelijk gemaakt. Dit wetsvoorstel heeft tot doel die bepaling op te heffen teneinde het verbod op ter beschikkingstelling terug afdwingbaar te maken.

Bert ANCIAUX.
Dalila DOUIFI.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 31, § 1, tweede lid, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, ingevoegd bij de wet van 12 augustus 2000, wordt opgeheven.

9 maart 2012.

Bert ANCIAUX.
Dalila DOUIFI.