5-1462/1

5-1462/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

31 JANUARI 2012


Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige en discriminerende praktijken van prenatale selectie op grond van geslacht

(Ingediend door de heer André du Bus de Warnaffe en mevrouw Cindy Franssen)


TOELICHTING


Prenatale selectie op grond van geslacht zonder de rechtvaardiging van het voorkomen van ernstige genetische ziekten, wordt een onrustwekkend probleem in heel wat landen, hoewel die praktijken strijdig zijn met het beginsel van de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Om de aandacht op dat verschijnsel te vestigen, werden aanbevelingen geformuleerd in een gezamenlijk verslag van VN-Vrouwen, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het United Nations Children's Fund (UNICEF), het Hoog Commissariaat voor de mensenrechten van de Verenigde Naties (HCHR) en het VN-Fonds voor de bevolking (UNFPA).

Dat verslag herinnert eraan dat de normale geslachtsverhouding bij de geboorte schommelt tussen honderdentwee en honderdenzes mannen voor honderd vrouwen. In bepaalde landen echter, vooral in Azië, stijgt die verhouding onophoudelijk. In bepaalde regio's kan de geslachtsverhouding tot honderddertig oplopen.

Die cijfers worden verklaard door het feit dat bepaalde samenlevingen traditioneel een voorkeur hebben voor zonen en de geboorte van meisjes als een last voor de gezinnen beschouwen. Die trend wordt nog versterkt doordat de gezinnen kleiner worden.

Prenatale selectie op grond van geslacht heeft heel wat nefaste gevolgen.

Ten eerste kunnen vrouwen het slachtoffer worden van een abortus waarmee ze niet hebben ingestemd, hetzij omdat ze onder druk worden gezet, hetzij omdat ze zonder meer het slachtoffer van geweld zijn. Vrouwen die van een meisje bevallen, kunnen mishandeld en verstoten worden.

Ten tweede kunnen ongewenste kinderen verwaarloosd, mishandeld en verlaten worden of zelfs het slachtoffer worden van kindermoord.

Tot slot leidt het demografische onevenwicht in de samenleving tussen mannen en vrouwen tot toenemend geweld tegen vrouwen, onder andere door vrouwenhandel of gedwongen huwelijken.

De praktijk van de prenatale selectie op grond van geslacht is dus duidelijk een vorm van discriminatie van vrouwen en een schending van de fundamentele mensenrechten van de vrouwen. Om die praktijk te bestrijden, moet vooral worden gestreefd naar een mentaliteitswijziging. Die mentaliteitswijziging is slechts mogelijk met de hulp van vele actoren : de regeringen, het maatschappelijk middenveld, de internationale organisaties, ...

André du BUS de WARNAFFE.
Cindy FRANSSEN.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A. Gelet op het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW), dat op 18 december 1979 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd aangenomen;

B. Gelet op het Actieprogramma van de Internationale Conferentie voor bevolking en ontwikkeling, dat op 18 oktober door de Verenigde Naties werd goedgekeurd;

C. Gelet op het gezamenlijk verslag dat in 2011 door VN-Vrouwen, de Wereldgezondheidsorganisatie, UNICEF, het HCHR en het UNFPA gepubliceerd werd;

D. Gelet op resolutie 1829 betreffende prenatale selectie op grond van geslacht van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa;

E. Overwegende dat prenatale selectie op grond van geslacht een gewelddadige en discriminerende praktijk is, die op seksistische stereotypen steunt,

Vraagt de regering :

1. De acties van VN-Vrouwen, de Wereldgezondheidsorganisatie, UNICEF, de HCHR en het UNFPA ter bestrijding van de gewelddadige en discriminerende praktijken van prenatale selectie op grond van geslacht te steunen;

2. De Commissie van de Verenigde Naties voor de status van de vrouwte verzoeken het probleem van de prenatale selectie op grond van geslacht op de agenda van haar werkzaamheden te zetten;

3. De toepassing te steunen van resolutie 1829 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa betreffende prenatale selectie op grond van geslacht;

4. Bewustmakingsacties tegen de prenatale selectie op grond van geslacht te organiseren en de initiatieven van de NGO's die op dat gebied actief zijn te ondersteunen;

5. De strijd tegen de gewelddadige en discriminerende praktijken van prenatale selectie op grond van geslacht in het raam van de ontwikkelingssamenwerking op te voeren.

2 december 2011.

André du BUS de WARNAFFE.
Cindy FRANSSEN.