5-338/6

5-338/6

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

12 JANUARI 2012


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen


AMENDEMENTEN ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 7 VAN DE HEREN MAHOUX EN BROTCHI

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« In de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere produkten, laatst gewijzigd bij de wet van 19 mei 2010, wordt een artikel 3/1 ingevoegd, luidende :

« Art. 3/1. — De handel of het in de handel brengen en de fabricage van voor voedingsmiddelen voor kinderen van 0 tot 3 jaar bestemde verpakkingen die bisfenol A bevatten zijn verboden. » »

Verantwoording

Het is nodig om een artikel 3/1 in te voegen in de wet van 24 januari 1977, eerder dan artikel 3, dat de Koning machtigt, aan te vullen.

Bovendien is het wenselijk om de woorden « handel of het in de handel brengen » en « fabricage » te gebruiken, zoals ze werden gedefinieerd in artikel 1, 3º en 4º, van de wet van 24 januari 1977.

Nr. 8 VAN DE HEREN MAHOUX EN BROTCHI

Art. 2/1 (nieuw)

Een artikel 2/1 (nieuw) invoegen, luidende :

« Artikel 13, 3º, van dezelfde wet, opgeheven door de wet van 22 december 2009, wordt hersteld in de volgende lezing :

« 3º hij die een inbreuk pleegt op de bepalingen van artikel 3/1; ». »

Verantwoording

Het is nodig om een sanctie te voorzien voor diegene die de bepalingen van artikel 3/1 van wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere produkten, ingevoegd door amendement nr. 7, overtreedt.

Philippe MAHOUX.
Jacques BROTCHI.