5-338/2

5-338/2

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

23 NOVEMBER 2011


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER BROTCHI EN MEVROUW TILMANS

Art. 2

In dit artikel, in het voorgestelde artikel 3, 2º, c), tussen de woorden « voor levensmiddelen » en de woorden « bestemde verpakkingen » de woorden « voor kinderen van nul tot drie jaar » invoegen.

Verantwoording

Dit amendement strekt ertoe in afwachting van bijkomende wetenschappelijke studies een tussenoplossing ten opzichte van de oorspronkelijke tekst voor te stellen, namelijk BPA te verbieden in verpakkingen die bestemd zijn voor levensmiddelen voor kinderen van nul tot drie jaar. In een eerste fase zou het verbod op BPA aldus betrekking hebben op de verpakkingen die in contact komen met levensmiddelen bestemd voor jonge kinderen.

De indiener baseert zich op het advies van de Hoge Gezondheidsraad van 3 november 2010 over bisfenol A (nr. 8697), dat met name het volgende bepaalt : « Rekening houdend met de bestaande onzekerheid wat de BPA-toxiciteit betreft, beveelt de HGR in het raam van het voorzorgsprincipe aan om de blootstelling van jonge kinderen aan BPA zo laag mogelijk te houden.

De HGR beveelt dus aan om maatregelen te nemen om de aanwezigheid van BPA in materialen bestemd om in aanraking te komen met voedingsmiddelen voor zuigelingen tussen nul tot drie jaar aanzienlijk te beperken, aangezien zij niet de enige wijze van blootstelling aan BPA vormen (bijvoorbeeld ook via de huid) ».

Dit amendement past bijgevolg het voorzorgsbeginsel toe en zet zo een bijkomende stap ten opzichte van het Europese verbod op zuigflessen die bisfenol A bevatten.

Jacques BROTCHI.
Dominique TILMANS.