5-1351/1

5-1351/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

22 NOVEMBER 2011


Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de naleving en de controle op de naleving van de taalwet in bestuurszaken in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad te verbeteren, inzonderheid wat het toezicht betreft op het personeelsbeleid van de lagere besturen

(Ingediend door de heren Yves Buysse en Bart Laeremans)


TOELICHTING


Dit voorstel wordt ingediend in aansluiting op het wetsvoorstel nr. 5-1350/1 tot wijziging van de provinciewet en van de wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, teneinde de naleving en de controle op de naleving van de taalwet in bestuurszaken in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad te verbeteren, inzonderheid wat het toezicht op het personeelsbeleid van de lagere besturen betreft.

In de toelichting bij het voormelde voorstel werd reeds de aandacht gevestigd op het problematische toezicht op de naleving van de bestuurstaalwet. Wat de negentien Brusselse gemeenten betreft, wordt dit toezicht toevertrouwd aan de regeringscommissaris van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, vice-gouverneur genaamd. Artikel 65 van voormelde wet beperkt echter de controlemacht van de vice-gouverneur tot het schorsen van onwettige beslissingen, niet tot het vernietigen ervan. De vernietigingsbevoegdheid berust thans, wat de gemeenten betreft, bij een minister van de Brusselse hoofdstedelijke regering, terwijl de controle op de OCMW's gezamenlijk wordt uitgeoefend door een Nederlands- en een Franstalig collegelid in de schoot van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Tot dusver zijn deze regeringsleden bijna nooit overgegaan tot de vernietiging van de door de vice-gouverneur geschorste beslissingen inzake benoemingen en aanstellingen door gemeenten en OCMW's, hoewel ze daartoe wettelijk verplicht zijn. Dat komt omdat aan Franstalige zijde bijna steeds wordt geweigerd om de vernietiging van deze beslissingen die door de vice-gouverneur werden geschorst mee te ondertekenen.

Overeenkomstig het voormelde voorstel wordt het toezicht op de naleving van de bestuurstaalwet gewijzigd, door niet alleen de schorsingsbevoegdheid, maar ook de vernietigingsbevoegdheid toe te vertrouwen aan de vice-gouverneur. Dat impliceert dat deze laatste bevoegdheid inzake taalaangelegenheden wordt onttrokken aan de regering en het college van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit vergt een wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, wat het voorwerp is van dit voorstel van bijzondere wet.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 2

Artikel 6, § 1, VIII, 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen bepaalt in zijn derde lid dat onder meer de vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad wordt benoemd en afgezet door de Brusselse gewestregering. Door schrapping van de vice-gouverneur uit deze bepaling wordt hij onttrokken aan de voogdij van de Brusselse gewestinstanties en valt hij krachtens artikel 5, § 2, van de provinciewet opnieuw onder de bevoegdheid van de federale regering.

Artikel 3

Zie de toelichting bij artikel 4.

Artikel 4

De bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse instellingen van 12 januari 1989 bepaalt in artikel 4 dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dezelfde bevoegdheden heeft als het Waals en Vlaams Gewest, met uitzondering van de constitutieve autonomie. Aangezien wij de bevoegdheid van het administratief toezicht inzake de controle op de taalaspecten die betrekking hebben op de Brusselse plaatselijke besturen onttrekken aan de Brusselse gewestinstanties en volledig toevertrouwen aan de vice-gouverneur, dient dit hier ook uitdrukkelijk te worden vermeld.

Yves BUYSSE.
Bart LAEREMANS.

VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 6, § 1, VIII, 1, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, laatst gewijzigd bij de bijzondere wet van 21 februari 2010, worden de woorden « en de vice-gouverneur » opgeheven.

Art. 3

In artikel 7, § 1, van dezelfde bijzondere wet, vervangen bij de bijzondere wet van 13 juli 2001, worden de woorden « en onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen » ingevoegd tussen de woorden « en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen, » en de woorden « zijn de gewesten ».

Art. 4

In artikel 4, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, laatst gewijzigd bij de bijzondere wet van 27 maart 2006, worden de woorden « , alsook het administratief toezicht op de plaatselijke besturen, de ziekenhuisverenigingen en de politiezones voor zover dit betrekking heeft op de toepassing van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken van 18 juli 1966, » ingevoegd tussen de woorden « de Grondwet » en de woorden « aan het Vlaams Parlement ».

7 november 2011.

Yves BUYSSE.
Bart LAEREMANS.