5-1222/1

5-1222/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

14 SEPTEMBER 2011


Wetsvoorstel met het oog op het invoeren van het bijzonder opzet van illegale adoptie inzake mensenhandel

(Ingediend door de heer Bert Anciaux)


TOELICHTING


Mensenhandel blijkt een complex systeem als noemer voor vele illegale activiteiten. Met het opvoeren van de strijd tegen dit fenomeen duiken steeds meer dimensies direct verbonden aan het denigreren van de mens tot een handelsgoed. De wettelijke instrumenten om deze praktijken te beknotten vragen daarom een constante bijwerking en aanpassing zodat de uitgewaaierde en erg diverse aspecten van mensenhandel op een adequate wijze worden gevat en bestraft. Het organiseren van een mensenhandel, meer bepaald het verhandelen van kinderen, met het oog op een illegale adoptie is een praktijk die vaak opduikt. De toepassing van de huidige wetgeving biedt geen waterdichte waarborg om deze specifieke vorm, doeltreffend te bestrijden.

Momenteel stelt de wet dat er drie elementen moeten aanwezig zijn om van mensenhandel te kunnen spreken, namelijk (1) een handeling (werving, vervoer, overbrenging, huisvesting, opvang, wisseling of overdracht van controle), (2) een persoon (zonder dat nationaliteit en/of verblijfstitel van het potentiële slachtoffer een rol spelen) en (3) een bijzonder opzet.

Daarbij is het niét noodzakelijk dat dit bijzonder opzet ook daadwerkelijk werd verwezenlijkt. Tot zover voorziet de wet (artikel 433quinquies van het Strafwetboek) vijf doelstellingen, namelijk (1) seksuele exploitatie, (2) economische exploitatie, (3) exploitatie van bedelarij, (4) exploitatie van personen met het oog op het wegnemen van organen of weefsels en (5) exploitatie van personen om deze personen een misdaad of wanbedrijf te doen plegen.

Het « verkopen » van een kind met het oog op diens adoptie in onwettelijke omstandigheden, lijkt niet te ressorteren onder één van de opgesomde mogelijkheden. Een dergelijke handel ontsnapt daarom aan het toepassingsgebied van art. 433quinquies van het Strafwetboek. De strikte toepassing van het legaliteitsprincipe in het strafrecht maakt het daarom noodzakelijk om ook dergelijk bijzonder opzet expliciet te voorzien.

Dit wetsvoorstel voert daarom een nieuw bijzonder opzet in, zodat de werving, vervoer, overbrenging, ... van een persoon met het oog op illegale adoptie ook als mensenhandel beschouwd kan worden.

Bert ANCIAUX.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 433quinquies, § 1, van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005 : wordt aangevuld met de bepaling onder het 6, luidende :

« 6º of de illegale adoptie mogelijk te maken. »

15 juni 2011.

Bert ANCIAUX.