5-1113/1

5-1113/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

23 JUNI 2011


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de aanvulling van de bevoegdheden van de vrederechter inzake de mede-eigendom

(Ingediend door de heer Peter Van Rompuy en mevrouw Sabine de Bethune)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel strekt ertoe een aanvulling te doen van de bevoegdheden van de vrederechter met betrekking tot de mede-eigendom na de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken.

Door die wet werd artikel 577-9, § 1, van het Burgerlijk Wetboek aangevuld met drie nieuwe leden, waarbij aan de vereniging van mede-eigenaars het recht verleend wordt om, al dan niet samen met één of meer mede-eigenaars, op te treden ter vrijwaring van alle rechten tot uitoefening, erkenning of ontkenning van zakelijke of persoonlijke rechten op de gemeenschappelijke delen, of met betrekking tot het beheer ervan.

Ook aan de syndicus wordt in diezelfde paragraaf de mogelijkheid geboden om een vordering om dringende redenen of vordering tot bewaring van rechten met betrekking tot de gemeenschappelijke delen in te stellen, op voorwaarde dat die zo snel mogelijk wordt bekrachtigd door de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars.

Bij de wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom, werd de bevoegdheid met betrekking tot alle vorderingen met betrekking tot de mede-eigendom door artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek bij de vrederechter gebracht.

In artikel 591, 2ºbis, van het Gerechtelijk Wetboek wordt echter enkel verwezen naar artikel 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 en 7, artikel 577-10, § 4, en artikel 577-12, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek.

De vorderingen uit de nieuwe leden van artikel 577-9, § 1, Burgerlijk Wetboek, zoals aangevuld door de wet van 2 juni 2010 vallen niet onder de opsomming van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek. De wetgever had bij de totstandkoming van de wet van 2 juni 2010 niet de bedoeling om af te wijken van de bestaande bevoegdheidsregeling.

De indieners wensen daarom het artikel 591, 2ºbis, van het Gerechtelijk Wetboek aan te vullen met een verwijzing naar artikel 577-9, § 1, van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 2

Artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek wordt aangevuld in die zin dat de twee vorderingsmogelijkheden voorzien in het artikel 577-9, § 1, zoals ingevoegd door de wet van 2 juni 2010 eveneens tot de bevoegdheid van de vrederechter behoren.

Peter VAN ROMPUY
Sabine de BETHUNE.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 591, 2ºbis, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994, worden de woorden « artikelen 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 of 7 » vervangen door de woorden « artikelen 577-9, §§ 1, 2, 3, 4, 6 of 7 ».

19 mei 2011.

Peter VAN ROMPUY
Sabine de BETHUNE.