5-436/2

5-436/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

14 JUNI 2011


Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 7december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat de vervanging van politieraadsleden betreft


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER CLAES

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« In artikel 22 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º Het getal « 11, » opheffen;

2º Het artikel aanvullen met een lid, luidende :

« Het in de politieraad zetelende gemeenteraadslid dat in de gemeenteraad wordt vervangen wegens een verhindering, wordt van rechtswege voor dezelfde duur vervangen in de politieraad. » »

Verantwoording

Gemeenteraadsleden kunnen zich laten vervangen wanneer ze verhinderd zijn. Deze verhindering kan door verschillende redenen komen. De duurtijd van de vervanging loopt zolang het gemeenteraadslid verhinderd is. Na afloop van de verhindering kan het mandaat terug opgenomen worden.

Wanneer het gemeenteraadslid ook in de politieraad zetelt, kan het zich ook daar laten vervangen. Men kan echter redelijkerwijs aannemen dat wanneer men verhinderd is voor de gemeenteraad, men dit ook voor de politieraad zal zijn. Daarom wilt deze wijziging voorzien in een automatische vervanging van het politieraadslid dat in de gemeenteraad werd vervangen. Indien het gemeenteraadslid zijn of haar plaats in de gemeenteraad terug inneemt, zal hij of zij dat automatisch ook in de politieraad kunnen doen.

Deze wijziging heeft niet enkel het voordeel dat het aantal redenen om zich te laten vervangen wordt uitgebreid, maar zorgt er ook voor dat het gemeenteraadslid/politieraadslid dat zich wil laten vervangen dit niet twee keer moet aanvragen.

Inderdaad, het nieuwe lid zorgt ervoor dat het gemeenteraadslid dat in de gemeenteraad wordt vervangen, automatisch ook in de politieraad wordt vervangen. Tevens breidt het de mogelijkheden uit om zich in de politieraad te laten vervangen. Deze worden nu gelijkgesteld aan mogelijkheden om zich in de gemeenteraad te laten vervangen, hetgeen de bedoeling was van het oorspronkelijke voorstel.

Het nieuwe lid maakt een verwijzing naar artikel 11 van de Nieuwe gemeentewet in het eerste lid overbodig. Immers, de redenen opgesomd in dit artikel blijven door de invoeging van het tweede lid geldig.

Nr. 2 VAN DE HEER CLAES

(Subamendement op amendement nr. 1)

Art. 2

In amendement nr. 1 het 2º vervangen als volgt :

« 2º Het artikel aanvullen met een lid, luidende :

« Het lid van de politieraad dat in de gemeenteraad of als burgemeester wegens verhindering wordt vervangen, wordt van rechtswege voor dezelfde duur vervangen in de politieraad. » »

Verantwoording

Burgemeesters van gemeenten die deel uitmaken van een meergemeentezone zijn van rechtswege lid van de politieraad. Ook de burgemeesters kunnen uiteraard verhinderd zijn. Indien zij echter geen gemeenteraadslid zijn, is de regeling die in het amendement wordt uitgewerkt, niet op hen van toepassing.

De tekst van dit subamendement biedt hiervoor een oplossing. Ook burgemeesters die geen gemeenteraadslid zijn, zullen nu automatisch in de politieraad worden vervangen indien zij als burgemeester verhinderd zijn.

Dirk CLAES.