5-1045/1

5-1045/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

25 MEI 2011


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek

(Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Peter Van Rompuy)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een wetsvoorstel dat reeds op 3 september 2010 werd ingediend in de Kamer van volksvertegenwoordigers (stuk Kamer, nr. 53-0116/1, B.Z. 2010).

Dit wetsvoorstel voegt een bepaling in het Burgerlijk Wetboek in ter bescherming van het omgangsrecht.

Door omstandigheden, zoals scheiding, ..., kan het voorkomen dat een kind bij één van zijn ouders verblijft. De andere ouder, de grootouders evenals derden die een bijzondere affectieve band met het kind kunnen aantonen, kunnen een omgangsrecht krijgen ten aanzien van het kind of de kinderen.

Indien de ouder bij wie het kind meestal verblijft van adres wijzigt, zonder de personen die een omgangsrecht hebben op de hoogte te brengen, kan dat voor moeilijkheden zorgen.

Dit wetsvoorstel reikt hiervoor een oplossing aan door te stellen dat de ouder zijn en dus ook de adreswijziging van het kind moet meedelen aan degenen die een omgangsrecht hebben. Deze wijziging moet binnen één maand meegedeeld worden, zoniet kunnen de betrokkenen juridische stappen ondernemen.

Dit burgerlijk aspect doet evenwel niets af aan het belang van het principe dat beide ouders elkaar op de hoogte houden van het actuele adres waar ze verblijven. Zo niet dreigen co-ouderschap, gezamenlijke opvoeding en omgangsrecht uitgehold te worden.

Dit wetsvoorstel is gebaseerd op de Franse wetgeving, die voorziet bij de niet-nakoming van de melding van adreswijziging in een strafsanctie van zes maanden gevangenisstraf en een geldboete van 7 500 euro (artikel 227-6 van de Franse Code pénal).

In het wetsvoorstel zelf wordt niet in een expliciete strafsanctie voorzien. Door de opname van de meldingsplicht in artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek is het overtreden ervan echter wel strafbaar bij toepassing van het reeds bestaande artikel 369bis van het Strafwetboek.

Sabine de BETHUNE
Peter VAN ROMPUY.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 374, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 18 juli 2006, wordt aangevuld met het volgende lid :

« De ouder bij wie het kind aldus wordt gehuisvest moet, indien hij zijn verblijfplaats wijzigt, dit melden aan de andere ouder en aan degenen die ten aanzien van het kind recht hebben op persoonlijk contact, als bedoeld in artikel 375bis en dit binnen een termijn van één maand vanaf deze wijziging. »

19 mei 2011.

Sabine de BETHUNE
Peter VAN ROMPUY.