5-953/1

5-953/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

11 APRIL 2011


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming wat betreft de leesbaarheid van overeenkomsten

(Ingediend door mevrouw Anke Van dermeersch c.s.)


TOELICHTING


Consumenten worden niet zelden geconfronteerd met overeenkomsten waarvan de leesbaarheid heel wat te wensen overlaat. Soms zijn de letters zo klein dat zij door een doorsnee consument niet zonder vergrootglas kunnen worden gelezen. De leesbaarheid kan eveneens ernstig bemoeilijkt worden doordat een onduidelijk lettertype wordt gehanteerd of doordat er, omwille van een te geringe regelafstand, te veel tekst staat samengebald op een veel te kleine oppervlakte. Ook de achtergrond en de inktkleur kunnen een vlotte leesbaarheid belemmeren. Al deze materiële en druktechnische gebreken verhinderen dat de consument van de verkoopsvoorwaarden kennis kan nemen en met kennis van zaken kan beslissen om al of niet het aanbod te aanvaarden.

Artikel 40, § 1, van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming bepaalt dat indien alle of bepaalde bedingen van een consumentenovereenkomst schriftelijk zijn, zij duidelijk en begrijpelijk moeten zijn opgesteld. Dit wetsvoorstel voegt daaraan toe dat de schriftelijke bedingen moeten weergegeven worden met behulp van letters van een gangbaar lettertype waarvan de minimale hoogte door de minister van Economische Zaken dient te worden bepaald. De minimale letterhoogte moet garanderen dat de tekst door een doorsnee consument zonder vergrootglas kan worden gelezen. Tevens bepaalt het wetsvoorstel dat de regelafstand voldoende moet zijn en dat de achtergrond (bijvoorbeeld het gebruik van een logo), de inktkleur of gebreken van welke aard ook de moeiteloze leesbaarheid niet mogen beletten.

Anke VAN DERMEERSCH
Yves BUYSSE
Filip DEWINTER.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 40, § 1, van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming wordt aangevuld als volgt :

« Om de consument de redelijke mogelijkheid te bieden kennis te nemen van de inhoud van deze bedingen worden zij weergegeven met behulp van letters van een gangbaar lettertype waarvan de minimale hoogte wordt bepaald door de Koning. De regelafstand, de achtergrond, de inktkleur of gebreken, van welke aard ook, staan de moeiteloze leesbaarheid voor een gemiddelde consument niet in de weg. »

25 maart 2011.

Anke VAN DERMEERSCH
Yves BUYSSE
Filip DEWINTER.