5-854/1

5-854/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

16 MAART 2011


Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet wat de aanvraag van de machtiging tot verblijf betreft

(Ingediend door de heer Yves Buysse c.s.)


TOELICHTING


Artikel 10 van de Vreemdelingenwet (wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) kent aan bepaalde categorieën vreemdelingen een recht op verblijf toe. Deze vreemdelingen worden, onder meer in het kader van gezinshereniging, toegelaten tot verblijf. Vreemdelingen die zich niet in een van de door artikel 10 bedoelde gevallen bevinden, kunnen de minister of zijn gemachtigde (de Dienst vreemdelingenzaken) de gunst vragen om in België te mogen verblijven. Wordt deze gunst hen toegestaan, dan worden ze gemachtigd tot verblijf (artikel 9, eerste lid, Vreemdelingenwet). De minister kan discretionair, naar eigen goeddunken, gebruik maken van zijn bevoegdheid om vreemdelingen die zich niet in een van de in artikel 10 van de Vreemdelingenwet voorziene gevallen bevinden, te machtigen tot verblijf.

Een belangrijke procedurele bepaling is artikel 9, tweede lid, van de Vreemdelingenwet. Om ontvankelijk te zijn, moet de aanvraag om tot verblijf gemachtigd te worden, ingediend worden bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Artikel 9, derde lid, van de Vreemdelingenwet maakte op deze regel een uitzondering door te bepalen dat in « buitengewone omstandigheden » de verblijfsmachtiging kan aangevraagd worden bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. Indien de minister of zijn gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden afgegeven. Bij de wet van 15 september 2006 werd artikel 9, derde lid, opgeheven. In de plaats kwam artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, dat inhoudelijk evenwel in grote lijnen met het oude artikel 9, derde lid, overeenstemt.

Op p. 51 van zijn activiteitenverslag 2008 merkt de Dienst vreemdelingenzaken op dat er zich in de jaren 90 van de vorige eeuw een « verglijding » voordeed, toen op enkele jaren tijd artikel 9, derde lid, ontaardde van een loutere procedureregel tot « een mogelijkheid om weigeringen die in georganiseerde procedures opgelopen werden uiteindelijk te omzeilen — hoewel de wetgever van 1980 dit artikel oorspronkelijk niet bedoeld had als regularisatieprocedure ». Het is inderdaad zo dat, terwijl artikel 9, derde lid, van de Vreemdelingenwet lange tijd een sluimerend bestaan leidde, er de laatste jaren een explosieve toename viel te noteren van de op basis van artikel 9, derde lid/artikel 9bis ingediende zogenaamde individuele regularisatieaanvragen. Terwijl in 2000 nog « maar » 3 337 aanvragen werden ingediend, was dat in 2003 reeds gestegen tot 10 493 aanvragen en werden er in 2004 al bijna 15 000 aanvragen ingediend. Het aantal ingewilligde regularisatieaanvragen steeg van 1 086 in 2000 tot 2 844 in 2004. In 2005 werden niet minder dan 15 927 regularisatieaanvragen ingediend en werden 5 424 aanvragen ingewilligd, goed voor 11 630 personen. Dat is bijna het dubbele van het totale aantal gedwongen uitwijzingen. In 2006 werden 12 667 aanvragen ingediend, waarvan er 5 392 werden ingewilligd (10 207 personen). In 2007 werden 13 883 regularisatieverzoeken geregistreerd, waarvan er 6 256 resulteerden in een positieve beslissing (11 335 personen). In 2008 werden niet minder dan 19 371 regularisatieaanvragen ingediend, waarvan er 4 995 (8 369 personen) werden ingewilligd. In 2009 werden niet minder dan 26 232 aanvragen ingediend, terwijl er 7 194 aanvragen ingewilligd werden, die betrekking hadden op 14 850 personen.

De gebruikmaking door de minister van zijn discretionaire bevoegdheid op basis van artikel 9, eerste lid, van de Vreemdelingenwet om op grote schaal het verblijf van illegale vreemdelingen te regulariseren, maakt de immigratiestop, die op 8 augustus 1974 door de Belgische regering werd afgekondigd, illusoir. Bovendien wordt miskend dat — zoals de minister aangaf in zijn antwoord op vraag nr. 65 van 16 januari 1987 van volksvertegenwoordiger Vogels — artikel 9, derde lid (thans : artikel 9bis) van de Vreemdelingenwet de uitzondering is en strikt dient geïnterpreteerd te worden, waarbij de buitengewone omstandigheden slaan op omstandigheden waarin het onmogelijk is langs de normale weg, dit is via de diplomatieke of consulaire post te handelen, bijvoorbeeld wegens oorlogsomstandigheden of de onmogelijkheid om een reisvisum te bekomen. In zijn antwoord op vraag nr. 122 van 15 november 1995 van volksvertegenwoordiger Verherstraeten beklemtoonde de minister dat artikel 9, derde lid, van de Vreemdelingenwet in eerste instantie een procedureregel is en niet bepaalt dat een verblijfsvergunning kan worden verkregen om humanitaire redenen. Het begrip « buitengewone omstandigheden » betreft slechts de omstandigheden die rechtvaardigen dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in afwijking van de hoofdregel van artikel 9, tweede lid, in België wordt ingediend.

Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State mogen de « buitengewone omstandigheden » waarvan sprake in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet verward worden met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging te bekomen en vergt de toepassing van artikel 9bis (voorheen : artikel 9, derde lid) een dubbele toetsing. Bij de eerste toets gaat de minister of de Dienst vreemdelingenzaken na of er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn om de machtiging niet in het buitenland aan te vragen. Zijn die buitengewone omstandigheden er niet, dan is de aanvraag tot het bekomen van een verblijfsmachtiging niet-ontvankelijk. Wordt deze procedurele drempel genomen — met andere woorden rechtvaardigen buitengewone omstandigheden inderdaad dat de aanvraag in België wordt ingediend — dan verricht de minister of de Dienst vreemdelingenzaken een tweede toets en beoordeelt hij of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven. Dienaangaande beschikt de minister over een ruime discretionaire bevoegdheid.

De discretionaire bevoegdheid komt dus pas aan de orde nadat de aanwezigheid van buitengewone omstandigheden is aangenomen. Het is niet zo dat de minister eigenmachtig de procedurele bepaling van artikel 9, tweede lid, van de Vreemdelingenwet (verblijfsmachtiging moet in het buitenland worden aangevraagd) buiten toepassing kan laten, zonder dat er tegelijk sprake is van buitengewone omstandigheden als bedoeld in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. De minister mag wel een beleid voeren, waarbij hij vreemdelingen die aan bepaalde, vaste inhoudelijke criteria voldoen, machtigt tot verblijf (« regulariseert »), maar mag ze, behoudens het voorhanden zijn van buitengewone omstandigheden, niet ontslaan van de verplichting om de aanvraag in het buitenland in te dienen.

In zijn arrest nr. 198.769 van 9 december 2009 vernietigde de Raad van State de regularisatie-instructie van eind juli 2009. De Raad van State wijst er op dat tijdens de parlementaire voorbereiding van het ontwerp dat de wijzigende wet van 15 september 2006 geworden is, de bevoegde minister zich uitdrukkelijk heeft aangesloten bij de interpretatie in de rechtspraak van de Raad van State van het begrip « buitengewone omstandigheden » en brengt in herinnering dat de mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan te vragen als uitzonderingsbepaling restrictief moet geïnterpreteerd worden. De buitengewone omstandigheden strekken er slechts toe te verantwoorden waarom de machtiging tot verblijf in België en niet in het buitenland wordt ingediend. Bevestigd wordt dat buitengewone omstandigheden zodanige omstandigheden zijn die het voor een vreemdeling onmogelijk of zeer moeilijk maken om terug te keren naar zijn land van herkomst. Als typische buitengewone omstandigheden in die zin worden bij wijze van voorbeeld genoemd : de situatie van oorlog of burgeroorlog in het land van herkomst, de afwezigheid aldaar van een Belgische diplomatieke of consulaire post, vervolging in het land van herkomst, moeilijkheden om een paspoort of reistitel te bekomen enz. Uitdrukkelijk stelt de Raad van State dat omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de lange duur van het verblijf in België, de lange duur van de asielprocedure, de goede integratie, het zoeken naar werk, het hebben van vele vrienden en kennissen en dergelijke niet kunnen verantwoorden waarom de machtiging tot verblijf in België, en niet in het buitenland, is ingediend. Aangezien de criteria van de regularisatie-instructie (bijvoorbeeld de lange duur van de asielprocedure of de duurzame lokale verankering) als zodanig geen beletsel vormen tot tijdelijke terugkeer naar het land van herkomst met het oog op de indiening van de aanvraag tot verblijfsmachtiging, wordt volgens de Raad door de instructie het onderscheid opgeheven tussen enerzijds buitengewone omstandigheden — die het onmogelijk of zeer moeilijk maken de aanvraag in het buitenland in te dienen — en anderzijds omstandigheden die te maken hebben met de argumenten ten gronde om een verblijfsmachtiging te bekomen. Dat komt er in essentie op neer dat vreemdelingen die voldoen aan de criteria van de instructie, ervan ontslagen worden aan te tonen dat er in hun geval sprake is van buitengewone omstandigheden, terwijl enkel de wetgever vreemdelingen kan vrijstellen van de in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet vastgelegde verplichting om buitengewone omstandigheden aan te tonen.

Ondanks de vernietiging van de regularisatie-instructie door de Raad van State kondigde de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid, de heer Melchior Wathelet, aan dat hij de criteria uit de vernietigde instructie « in het achterhoofd » zou houden en in de praktijk zou blijven toepassen op grond van zijn discretionaire bevoegdheid om vreemdelingen geval per geval te regulariseren : « Wie al geregulariseerd was, blijft dat. Wie het nog niet was, maar aan de criteria voldoet, zal geregulariseerd worden. Wie nog geen aanvraag indiende, maar dat nog voor 15 december doet, hoeft zich geen zorgen te maken : hij zal door mij volgens dezelfde criteria beoordeeld worden (1) . » Het komt er dus op neer dat de « buitengewone omstandigheden » nog steeds aanwezig zullen worden geacht van zodra een vreemdeling aan een van de criteria uit de vernietigde instructie voldoet en dat op die manier de in de wet neergelegde hoofdregel, die voorschrijft dat de aanvraag in het buitenland moet ingediend worden, systematisch zal ondergraven worden.

Deze regularisatiepraktijk vormt een flagrante schending van het legaliteitsbeginsel en is een rechtsstaat onwaardig. Wij willen deze misbruiken een halt toeroepen door in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk te bepalen dat onder « buitengewone omstandigheden » uitsluitend omstandigheden mogen worden verstaan waardoor het voor de aanvrager onmogelijk is of het van de aanvrager redelijkerwijs niet kan verwacht worden dat hij zijn aanvraag in het buitenland indient. Daaraan wordt toegevoegd dat in geen geval de duur van het verblijf in België, de duur van de asielprocedure, de sociale banden met België, de mate van integratie dan wel de humanitaire of andere redenen die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging te bekomen, als buitengewone omstandigheden gelden.

Yves BUYSSE
Jurgen CEDER
Bart LAEREMANS.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd bij de wet van 6 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) er wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, luidende :

« § 1/1. Onverminderd artikel 9ter worden onder buitengewone omstandigheden bedoeld in paragraaf 1 uitsluitend omstandigheden verstaan waardoor het voor de aanvrager onmogelijk is dan wel het van de aanvrager redelijkerwijs niet kan gevergd worden dat hij de machtiging tot verblijf overeenkomstig artikel 9, tweede lid, aanvraagt bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. In geen geval kunnen de duur van het verblijf in België, de duur van de procedure ter behandeling van een asielaanvraag, de sociale banden met België, de mate van integratie in de Belgische samenleving dan wel de humanitaire of andere redenen die aan de aanvraag ten grondslag liggen, als buitengewone omstandigheden in aanmerking worden genomen. »;

b) het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende :

« § 3. Indien de vreemdeling buitengewone omstandigheden bedoeld in paragraaf 1 inroept, vermeldt hij deze omstandigheden op straffe van niet-ontvankelijkheid duidelijk en met de nodige toelichting in zijn aanvraag. »

7 maart 2011.

Yves BUYSSE
Jurgen CEDER
Bart LAEREMANS.

(1)   Het Laatste Nieuws, 12 december 2009.