5-794/1

5-794/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

22 FEBRUARI 2011


Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven met het oog op BTW-verlaging wat restaurants, cafés en cateringdiensten betreft

(Ingediend door mevrouw Anke Van dermeersch c.s.)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt, in sterk aangepaste vorm, de tekst over van voorstel dat reeds op 20 juli 2009 in de Senaat werd ingediend (stuk Senaat, nr. 4-1414/1 - 2008/2009).

Momenteel is een BTW-tarief van 21 % van toepassing op het verschaffen van spijs en drank in restaurants en cafés. Vanaf 1 januari 2010 werd voor restaurant- en cateringdiensten het tarief van 21 % naar 12 % verlaagd. Om het verbruik in de horeca-sector aan te moedigen teneinde de rendabiliteit en de overlevingskansen van tal van bedrijven uit deze sector te verhogen, stellen de indieners voor het BTW-tarief algemeen te verlagen tot 6 %.

De horecasector is een belangrijk deel van onze economie. Hij maakt momenteel een crisis door onder meer door een gebrek aan rendabiliteit en hoge personeelskosten. Naast de beperking van de aftrekbaarheid van de restaurantkosten tot 69 % betekenen ook de hoge BTW-kosten voor de verbruikers impliciet een zware aderlating voor de horeca-exploitanten.

Om tegemoet te komen aan de beperking van de aftrekbaarheid, dienen wij een ander wetsvoorstel in (stuk nr. 5-770/1 - 2010/2011).

Met dit wetsvoorstel willen wij de verbruiker, de klant tegemoetkomen door de last ook in cafés en bij cateringdiensten te verlagen en daardoor het verbruik te stimuleren, waardoor op hun beurt ook de horeca-exploitanten hun inkomsten zullen zien stijgen.

Deze maatregel komt tegemoet aan de noodkreten die herhaaldelijk vanuit deze sector geuit worden. Anderzijds wordt ook de verbruiker — die steeds mobieler en onafhankelijker wordt van allerhande diensten — meer uitgenodigd om ook gebruik te maken van die diensten.

Aangezien de huidige Europese Commissie blijk gegeven heeft oor te hebben naar de verzuchtingen vanuit de horecasector, kan een snelle behandeling van dit wetsvoorstel geen probleem vormen.

Anke VAN DERMEERSCH
Yves BUYSSE
Filip DEWINTER.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In de bijlage, Tabel A, rubriek XXX van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A. het opschrift wordt aangevuld met de woorden « restaurants, cateringdiensten en cafés »;

B. de rubriek wordt aangevuld met de bepaling onder 3, luidende :

« 3. Het verschaffen van spijs en drank in restaurants en cafés, door cateringdiensten en, meer algemeen, in omstandigheden voor het verbruik ter plaatse. »

Art. 3

In dezelfde bijlage, tabel B, wordt rubriek I opgeheven.

8 februari 2011.

Anke VAN DERMEERSCH
Yves BUYSSE
Filip DEWINTER.