5-773/1

5-773/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

14 FEBRUARI 2011


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein

(Ingediend door de heer Guido De Padt c.s.)


TOELICHTING


De overstromingen door de overvloedige neerslag midden november 2011 hebben tot gevolg gehad dat heel wat zelfstandigen hinder hebben ondervonden; sommigen moesten zelfs tijdelijk hun zaak sluiten. Er bestaat reeds een regeling waarbij zelfstandigen die gedurende minstens zeven dagen hun zaak moeten sluiten als gevolg van hinder door openbare werken een vergoeding krijgen van het Federaal Participatiefonds. Deze vergoeding bedraagt 70 euro per dag.

Omdat zelfstandigen ook hinder kunnen ondervinden van natuurrampen zoals overstromingen, lijkt het de indieners aangewezen de regeling uit te breiden. Ook hinder als gevolg van natuurrampen zoals vastgelegd in het kader van de verzekering tegen natuurrampen, komt bijgevolg in aanmerking. Daartoe wordt artikel 2 van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein aangepast.

Voor het overige blijft de procedure dezelfde. De zelfstandige in kwestie dient een attest aan te vragen waarin de gemeente in voorkomend geval bevestigd dat er sprake is van hinder als gevolg van een natuurramp. Vervolgens moet de zelfstandige een aanvraagformulier voor het verkrijgen van een vergoeding indienen bij het Participatiefonds dat het dossier onderzoekt en beslist of een vergoeding kan worden toegekend.

Omdat de huidige regeling gefinancierd wordt via een dotatie vanuit de algemene middelen aan het Participatiefonds, is het uiteraard aangewezen om deze te verhogen. De indieners geven er de voorkeur aan om deze verhoging te laten vastleggen door de regering, via een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

Guido DE PADT
Rik DAEMS
Bart TOMMELEIN.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 2, enig lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein, gewijzigd bij de wet van 22 december 2008, wordt de bepaling onder 8º vervangen als volgt :

« 8º hinder : de toestand als gevolg van werken of als gevolg van een natuurramp zoals bepaald door artikel 68-1 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en die de toegang tot de inrichting waarin de zelfstandige werkzaam is, belemmert, verhindert of (in de praktijk) bemoeilijkt; ».

Art. 3

Artikel 3 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 22 december 2008, wordt aangevuld met een vierde lid, luidende :

« De Koning kan, bij in de Ministerraad overlegd besluit, de in het eerste lid bedoelde dotatie verhogen. »

Art. 4

Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

24 januari 2011.

Guido DE PADT
Rik DAEMS
Bart TOMMELEIN.