5-688/1

5-688/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

25 JANUARI 2011


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12, § 1, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde de inhouding op de integratietegemoetkoming van een persoon met een handicap die in een instelling wordt opgenomen, op te heffen

(Ingediend door de heer Jacques Brotchi)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 21 december 2007 in de Senaat werd ingediend (stuk Senaat, nr. 4-498/1 - 2007/2008).

Tot april 2007 bepaalde de wetgeving dat in geval van opname van een persoon met een handicap in een instelling, geheel of gedeeltelijk ten laste van de overheid, een overheidsdienst of een socialezekerheidsinstelling, de betaling van de integratietegemoetkoming voor één derde wordt geschorst (artikel 12 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap).

Hiertoe moeten drie voorwaarden worden vervuld (artikel 28 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende en de integratietegemoetkoming) :

— de persoon met een handicap moet dag en nacht in deze instelling verblijven;

— de persoon met een handicap is niet in een gezin geplaatst;

— de opvang duurt minstens drie opeenvolgende maanden (een verblijf van minder dan vijftien opeenvolgende dagen buiten de instelling onderbreekt deze periode niet).

Tijdens de zittingsperiode 2003-2007 werd deze inhouding verminderd. De artikelen 38 en 39 van de programmawet van 27 april 2007 hebben de inhouding op de integratietegemoetkoming immers verlaagd van 33 tot 28 % wanneer de gerechtigde in een instelling verblijft. Deze maatregel is op 1 juni 2007 in werking getreden.

Aangezien de indiener van dit wetsvoorstel gevoelig is voor de problemen die personen met een handicap en hun familie ondervinden, wil hij nog een stap verder gaan.

De opname van een persoon met een handicap in een instelling neemt de kosten en de moeilijkheden waarmee deze personen en hun omgeving worden geconfronteerd immers niet weg. Een dergelijke inhouding op de tegemoetkoming beperkt alleen nog meer de mogelijkheden voor deze mensen om in het dagelijkse leven « normaal » te functioneren. Naast zijn leven in de instelling moet de persoon met een handicap actief kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijke en culturele leven en de daarmee gepaard gaande uitgaven verder kunnen dragen.

Bovendien is de opname in een instelling niet altijd gratis, aangezien bepaalde opnames slechts gedeeltelijk door de overheid ten laste worden genomen.

Dit wetsvoorstel wil bijgevolg de inhouding op de integratietegemoetkoming wanneer de gerechtigde in een instelling wordt opgenomen, volledig opheffen.

Jacques BROTCHI.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 12, § 1, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, laatst gewijzigd bij de wet van 27 april 2007, wordt opgeheven.

10 december 2010.

Jacques BROTCHI.