5-625/1

5-625/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

21 DECEMBER 2010


Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de hoven van assisen

(Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel hangt samen met wetsvoorstel nr. 5-626/1 - 2010/2011.

De wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen is op 11 januari 2010 in het Belgisch Staatsblad verschenen. In de praktijk rijzen echter verschillende interpretaties van bepaalde artikelen. Deze verschillen in interpretatie kunnen niet worden rechtgezet door middel van een ministeriële omzendbrief, zodat een wetgevend initiatief derhalve noodzakelijk is.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1

Voorliggend wetsvoorstel is een wetsvoorstel in de zin van artikel 77, 9º, van de Grondwet (de organisatie van de hoven en rechtbanken), waardoor de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat gelijkelijk bevoegd zijn.

Artikel 2

Artikel 206 van de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen, vulde artikel 92, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek aan met een 8º, luidende :

« 8º de strafzaken betreffende misdaden waarop een straf staat van meer dan twintig jaar opsluiting. »

Het was de bedoeling van de wetgever om de strafzaken betreffende misdaden waarop een straf staat van meer dan twintig jaar opsluiting, na correctionalisering aan een kamer met drie rechters toe te wijzen. Volgens een restrictieve interpretatie kan de correctionele rechtbank geen kennis nemen van misdaden daar deze enkel bevoegd is voor wanbedrijven en voor gecorrectionaliseerde misdaden die gedenatureerd werden tot wanbedrijven. De indieners stellen voor om artikel 92, § 1, eerste lid, 8º, aan te vullen met de volgende zinsnede : « die met toepassing van artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden verwezen werden naar de correctionele rechtbank ».

Sabine de BETHUNE
Rik TORFS.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 92, § 1, eerste lid, 8º, van het Gerechtelijk Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2009, wordt aangevuld met de volgende woorden :

« die met toepassing van artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden verwezen werden naar de correctionele rechtbank. »

15 oktober 2010.

Sabine de BETHUNE
Rik TORFS.