5-618/1

5-618/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

15 DECEMBER 2010


Voorstel van resolutie om de communautaire scheeftrekking op het vlak van de vennootschapscontrole op te heffen

(Ingediend door mevrouw Anke Van dermeersch c.s.)


TOELICHTING


Voor het economisch weefsel van BelgiŽ en zeker van Vlaanderen zijn zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo) zeer belangrijk. Alleen al als men het aantal eenmanszaken en kleine en middelgrote vennootschappen optelt dat ons land rijk is, kan men niet anders dan besluiten dat de economie en de economische groei in BelgiŽ, en vooral in Vlaanderen, op het conto van deze kleine en middelgrote ondernemingen mag worden geschreven. Het is dus belangrijk, in het licht van de economie en in het licht van de werkgelegenheid, om omstandigheden te creŽren waarin deze eenmanszaken en kmo's efficiŽnt kunnen opereren.

Het is evenwel even belangrijk dat tevens een rechtszeker kader wordt gecreŽerd, zodat vennootschappen en zelfstandigen weten waar ze aan toe zijn. …ťn van de rechtsbeginselen die in deze rechtszekerheid van het grootste belang zijn, is zeker de de jure gelijkheid, de gelijkheid van behandeling van alle eenmanszaken en vennootschappen, waar ze zich ook bevinden in dit land.

Om te meten in welke mate Vlaamse vennootschappen in verhouding tot Waalse en Brusselse vennootschappen (vennootschappen met zetel in Brussel, WalloniŽ of Vlaanderen) worden gecontroleerd, moet men heksentoeren uithalen. Idem als men wil meten in welke mate Vlaamse vennootschappen zich aan de vennootschapswetgeving houden en bijvoorbeeld op tijd hun jaarrekeningen indienen. Heksentoeren, omdat BelgiŽ — in vergelijking met Nederland — een land zůnder cijfers lijkt. Men moet drie, vier verschillende mondelinge vragen stellen, enkele websteks uitvlooien en ten slotte gaan extrapoleren. De resultaten hieronder zijn dus extrapolaties en moeten met enige voorzichtigheid worden gehanteerd, maar de richting, de trend is in elk geval overduidelijk.

Volgens officiŽle cijfers waren er in 2007 in Vlaanderen ongeveer 480 000 kmo's actief, en daarboven nog eens 2 886 bedrijven met meer dan vijftig werknemers. Ongeveer de helft daarvan hebben een vennootschapsvorm en moeten zich dus houden aan de vennootschapswetgeving.

Door extrapolatie komen we in Brussel en WalloniŽ tot ongeveer 62 000 en 90 600 vennootschappen.

In Vlaanderen dienden in 2005 ongeveer 7 % van alle vennootschappen geen jaarrekening in, terwijl dat in WalloniŽ 11 % van de vennootschappen betrof en in Brussel zelfs 18 %. Of met andere woorden : terwijl Vlaanderen goed is voor ongeveer 61 % van alle Belgische vennootschappen, bedraagt het aandeel Vlaamse vennootschappen in de Belgische vennootschappen, die geen jaarrekening hebben ingediend in 2005, slechts 45 % van het totaal. Minder dan de helft dus.

Vlaanderen scoorde ook beduidend beter als het erom ging te meten of de vennootschappen de verplichte jaarrekening binnen de gestelde termijnen indienden : 22 % van de Vlaamse vennootschappen waren iets te laat, terwijl dat in WalloniŽ om 32 % van de vennootschappen ging en in Brussel om 30 %.

Nochtans en ondanks het feit dat vennootschappen met zetel in Vlaanderen blijkbaar beter en sneller vennootschapsbelasting betalen, hun jaarrekeningen op tijd betalen, kortom zich veel beter houden aan de vennootschapswetten, blijkt de Belgische overheid het nodig te vinden om in verhouding vťťl meer Vlaamse vennootschappen te controleren ! Zo werden opnieuw in 2005 19 084 btw-dossiers inzake vennootschappen door de controlecentra geopend, waarvan niet minder dan 70 % in Vlaanderen. Inzake vennootschapsbelasting legden de centra 15 609 dossiers aan, en ruim 67 % daarvan tegen Vlaamse vennootschappen. Hetzelfde beeld verschijnt als het gaat over dossiers inzake personenbelasting.

Het feit dat Vlaamse vennootschappen meer worden gecontroleerd dan Waalse zorgt voor oneerlijke concurrentie omwille van twee redenen :

1. omdat controles altijd extra administratieve rompslomp met zich meebrengen;

2. en omdat het de Vlaamse vennootschappen meer in hun bewegingsvrijheid beperkt dan de Waalse. De Vlaamse ondernemingen worden geconfronteerd met oneerlijke concurrentie van de Waalse bedrijven die het niet zo nauw nemen met de handelsbepalingen. Bestaande wetten moeten door alle vennootschappen worden nageleefd.

Anke VAN DERMEERSCH
Yves BUYSSE
Filip DEWINTER.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A. gelet op het economisch leven dat in BelgiŽ, maar vooral in Vlaanderen, volledig draait rond kmo's;

B. gelet op de werkgelegenheid in de tienduizenden kmo's;

C. gelet op het feit dat de economische groei in BelgiŽ, maar vooral in Vlaanderen, eigenlijk volledig op het conto van de kmo's, zelfstandigen en vennootschappen mag worden geschreven;

D. gelet op de nood aan rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor zelfstandigen en vennootschappen;

E. gelet op de in verhouding veel meer voorkomende controles allerhande door de fiscale diensten van Vlaamse vennootschappen vergeleken met Waalse en Brusselse vennootschappen;

F. gelet op het feit dat deze toestand eigenlijk al jaren aansleept, zonder dat er blijkbaar maatregelen worden genomen om deze ongelijkheid een halt toe te roepen;

G. gelet op de groeiende economische onrust, de stijgende energieprijzen en de stijgende loonlast, waardoor Vlaamse vennootschappen het al moeilijk genoeg hebben;

H. gelet op het feit dat deze in verhouding tot het aantal vennootschappen overdreven controles in Vlaamse vennootschappen, de Vlaamse bedrijven administratief zwaar belast en de Vlaamse vennootschappen allerhande in een moeilijkere concurrentiepositie brengt,

Vraagt de regering :

1. onmiddellijk maatregelen te nemen, zodat de rechtszekerheid en vooral de rechtsgelijkheid voor de Vlaamse vennootschappen opnieuw wordt toegepast : alle vennootschappen gelijk voor de wet;

2. onmiddellijk maatregelen te nemen zodat Waalse, Brusselse en Vlaamse vennootschappen in dezelfde verhouding worden gecontroleerd;

3. beter toe te zien op de correcte en tijdige indiening van jaarrekeningen door de vennootschappen, ook in het zuiden van het land.

23 november 2010.

Anke VAN DERMEERSCH
Yves BUYSSE
Filip DEWINTER.