5-541/1

5-541/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

29 NOVEMBER 2010


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg

(Ingediend door de heer Alain Courtois c.s.)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 12 juli 2007 in de Senaat werd ingediend (stuk Senaat, nr. 4-88/1 - BZ 2007).

Het aantal griffiers-hoofd van dienst wordt bepaald op basis van de volgende verdeelsleutel : één als het rechtsgebied meer dan tien personeelsleden telt (met inbegrip van het administratieve personeel), twee als er meer dan dertig personeelsleden zijn en drie als er meer dan vijftig personeelsleden zijn. Aangezien de rechtbank van eerste aanleg van Eupen elf personeelsleden telt, moet er dus een post van griffier-hoofd van dienst worden toegekend.

Deze post lijkt te zijn vergeten in de tabel in artikel 1 van de wet van 2 juli 1975.

Alain COURTOIS.
Gérard DEPREZ.
Dominique TILMANS.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

In de kolom met hoofding « Griffier-hoofd van dienst » van de tabel in artikel 1 van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg, vervangen bij de wet van 20 juli 1998 en gewijzigd bij de wetten van 14 december 2004 en ..., wordt de vermelding « — » op de rij die betrekking heeft op Eupen, vervangen door het cijfer « 1 ».

14 oktober 2010.

Alain COURTOIS.
Gérard DEPREZ.
Dominique TILMANS.