5-184/2

5-184/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

9 NOVEMBER 2010


Voorstel van resolutie om voorrang te verlenen aan het begrip « waardig werk » in het internationaal beleid van Belgiė


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW de BETHUNE

In considerans, punt A aanvullen als volgt :

« ... en op het feit dat arbeid als een van de prioritaire doelen in de eerste Millenniumdoelstelling (MDG1) werd toegevoegd; ».

Verantwoording

Deze toevoeging betreft een versterking van de tekst.

Nr. 2 VAN MEVROUW de BETHUNE

In considerans, punt F aanvullen als volgt :

« en als een voorafgaande voorwaarde voor een duurzame en rechtvaardige globalisering; ».

Verantwoording

Globalisering houdt ook een globalisering van de sociale normen in. Dit amendement versterkt dit.

Nr. 3 VAN MEVROUW de BETHUNE

In de considerans, een punt I (nieuw) toevoegen luidende :

« I. Erkennende de rol die de sociale gesprekspartners in het Zuiden bij de internationale instellingen spelen om verdere stappen mogelijk te maken in de strijd voor sociale rechten, waaronder waardig werk; ».

Verantwoording

Hoewel de rol van het Zuiden tot op heden nog te klein is, toch spelen zij reeds een rol in de strijd voor betere sociale rechten.

Nr. 4 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, « In het raam van de bilaterale en regionale akkoorden die door Belgiė en de Europese Unie zijn goedgekeurd », punt 1 aanvullen als volgt :

« , evenals deze problematiek te blijven aankaarten op het niveau van de Europese Unie, de Verenigde Naties, de Wereldhandelsorganisatie, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en de Europese Investeringsbank om zo te komen tot een coherent beleid op internationaal vlak; ».

Verantwoording

Los van de internationale en bilaterale akkoorden moet ons land deze problematiek bij de diverse internationale instellingen die impact hebben op de werkomstandigheden, aankaarten. Op deze wijze wordt het oorspronkelijk dispositief nog versterkt.

Nr. 5 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, « In het raam van de bilaterale en regionale akkoorden die door Belgiė en de Europese Unie zijn goedgekeurd », in punt 2 de woorden « De onrechtvaardige handelsnormen te veranderen en ... » doen vervallen.

Verantwoording

Wat zijn onrechtvaardige handelsnormen ? Wie oordeelt over onrechtvaardige handelsnormen ? De rest van dispositief is sterk en positief genoeg om een invulling te geven aan het begrip « onrechtvaardige handelsnormen ».

Nr. 6 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, « In het raam van de bilaterale en regionale akkoorden die door Belgiė en de Europese Unie zijn goedgekeurd », een punt 3 (nieuw) toevoegen, luidende :

« 3. Niet langer te aanvaarden dat fundamentele arbeidsnormen wel aan bod komen op de sociale agenda maar van ondergeschikt belang blijven in het handelsbeleid van de Europese Unie. Tevens moet ons land de Europese partners ervan overtuigen dat de EU bij iedere fase van de onderhandelingen over handels- en/of investeringsverdragen een effectieve naleving van de fundamentele arbeidsnormen moet bewerkstelligen, en een ex ante impactevaluatie te voeren tijdens en na de onderhandelingen; ».

Verantwoording

Dit nieuw dispositief beoogt het idee van onrechtvaardige handelsnormen op een positieve wijze op te vangen. Hierdoor is een duidelijke versterking van de tekst.

Nr. 7 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, « In het raam van de bilaterale en regionale akkoorden die door Belgiė en de Europese Unie zijn goedgekeurd », een punt 4 (nieuw) toevoegen, luidende :

« 4. Op Europees niveau samenhang tussen de interne en externe normen van de EU te bevorderen om sociale dumping te voorkomen. Tegelijkertijd moeten derde landen ondersteund worden om hun normen aan te scherpen; ».

Verantwoording

Sociale dumping blijft een groot probleem om waardig werk wereldwijd op een zelfde wijze geļmplementeerd te krijgen. Daarom kan de EU een voortrekkersrol spelen om de criteria inzake waardig werk te laten toepassen binnen en buiten de Unie.

Nr. 8 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, « In het raam van de bilaterale en regionale akkoorden die door Belgiė en de Europese Unie zijn goedgekeurd », een punt 5 (nieuw) toevoegen, luidende :

« 5. Er op toe te zien dat deze arbeidsnormen gelden voor alle werkende mensen, en dus ook van toepassing zijn op zij die in de informele economie werken of huisarbeid verrichten, alsook op de arbeidsmigranten, en dit zowel in het Noorden als in het Zuiden; ».

Verantwoording

De informele economie is een vaak vergeten doch zeer belangrijke sector vooral in het Zuiden. Indien waardig werk niet toepasbaar zou zijn op deze grote informele sector dreigt de kloof inzake sociale rechtvaardigheid nog groter te worden niet alleen tussen het Noorden en het Zuiden maar vooral in het Zuiden zelf.

Nr. 9 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, « In het raam van haar ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en haar bilaterale betrekkingen », punt 1 aanvullen als volgt :

« Daarom moet ons land een helpende hand reiken via logistieke en financiėle steun aan die organisaties die opkomen voor de eerbiediging van de sociale rechten en die ijveren voor een waardig loon en eigen sociale bescherming; ».

Verantwoording

Deze aanvulling beoogt een versterking van deze aanbevelingen.

Sabine de BETHUNE.

Nr. 10 VAN MEVROUW MATZ

In het dispositief « In het raam van de bilaterale en regionale akkoorden die door Belgiė en de Europese Unie zijn goedgekeurd », in punt 2 de woorden « De onrechtvaardige handelsnormen te veranderen en » doen vervallen.

Verantwoording

Het woord « onrechtvaardige » is zeer vaag en vatbaar voor interpretatie.

Nr. 11 VAN MEVROUW MATZ

In het dispositief « In het raam van haar migratiebeleid », in punt 2 de woorden « en het Internationaal Verdrag van de VN inzake de bescherming van de rechten van alle migrerende werknemers en hun gezinsleden (1990) » doen vervallen.

Verantwoording

Het Internationaal Verdrag van de VN inzake de bescherming van de rechten van alle migrerende werknemers en hun gezinsleden (1990) is door geen enkele lidstaat van de Europese Unie geratificeerd. De lidstaten zouden misschien beter eerst overleggen om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen, zodat Belgiė hierin niet geļsoleerd komt te staan.

Bovendien voorzien bepalingen van de IAO ook in de bescherming van migrerende werknemers.

Nr. 12 VAN MEVROUW MATZ

In het dispositief « In het raam van haar ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en haar bilaterale betrekkingen », in punt 4 de woorden « plaatselijke overheden te steunen in hun wil om een rechtvaardige en billijke economie te zien ontstaan » vervangen door de woorden « plaatselijke overheden te steunen die een rechtvaardige en billijke economie willen zien ontstaan ».

Verantwoording

Uit de Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking blijkt dat het beleid van partnerlanden niet noodzakelijk op een rechtvaardige en billijke economie gericht is.

Vanessa MATZ.

Nr. 13 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, « In het raam van haar migratiebeleid », punt 1 doen vervallen.

Verantwoording

Probleem van gedeeltelijk Europese communautaire bevoegdheden : sinds het Verdrag van Amsterdam zijn bepaalde bevoegdheden inzake asiel en migratie aan de EU overgedragen.

Nr. 14 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, « In het raam van haar migratiebeleid », punt 2 doen vervallen.

Verantwoording

Vooreerst stelt zich een probleem van intern recht. Artikel 27 van de VN conventie druist in tegen ons sociaal zekerheidssysteem dat stoelt op het solidariteitsmechanisme. Het genoemde artikel in de conventie voorziet in de terugbetaling van de door de arbeidsmigranten gestorte bijdragen. Dit meeneemrecht kennen we blijkbaar niet in ons sociale zekerheidsrecht. Artikel 52 § 3 van de VN conventie voorziet dat arbeidsmigranten met een tijdelijke arbeidskaart het recht hebben hun betaalde activiteit vrij te kiezen op de arbeidsmarkt binnen de 2 jaar na de afgifte. Dit is in strijd met huidige Belgische wetgeving. Daarnaast is er nog probleem van gedeeltelijk Europese communautaire bevoegdheden. Sinds het Verdrag van Amsterdam zijn bepaalde bevoegdheden inzake asiel en migratie aan de EU overgedragen. Dit impliceert dat de VN conventie niet alleen door de individuele lidstaten moet geratificeerd worden maar ook door de EU. De VN conventie maakt dit laatste niet mogelijk.

Sabine de BETHUNE.