4-967/2

4-967/2

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

21 JANUARI 2009


Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de kennisgeving van de eenzijdige beŽindiging van de wettelijke samenwoning


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW TAELMAN EN DE HEER SWENNEN

Art. 2

Het 1ļ vervangen door wat volgt :

ę 1ļ in ß 2, vierde lid, tussen de eerste en de tweede zin worden de volgende drie leden ingevoegd :

ę De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft binnen acht dagen kennis aan de andere partij van de aangifte door een van de partijen van haar intentie om de wettelijke samenwoonst te beŽindigen.

De andere partij wordt uitgenodigd om binnen de veertien dagen de akte van beŽindiging van wettelijke samenwoonst bij de ambtenaar van de burgerlijke stand te ondertekenen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand brengt onverwijld de aangever op de hoogte van de ondertekening door de andere partij, of in voorkomend geval van de niet-ondertekening van de akte van beŽindiging. In dit laatste geval nodigt hij de aangever uit om de kosten voor de betekening bij deurwaardersexploot te provisioneren. Ľ

Verantwoording

De voorgestelde procedure wordt in de praktijk reeds in heel wat gemeenten toegepast. Het is voor de burger eenvoudiger en goedkoper.

De bestaande procedure van betekening blijft bestaan voor die gevallen waar beide partijen uiteindelijk toch niet opdagen om te tekenen.

Martine TAELMAN
Guy SWENNEN.

Nr. 2 VAN MEVROUW TAELMAN

(Subamendement op amendement nr. 1 van mevrouw Taelman en de heer Swennen)

Het voorgestelde tweede lid vervangen door wat volgt :

ę De andere partij wordt op de hoogte gebracht dat hij binnen de 14 dagen de akte van beŽindiging van wettelijke samenwoonst bij de ambtenaar van de burgerlijke stand kan ondertekenen. Ľ

Martine TAELMAN.