4-1562/2

4-1562/2

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

18 DECEMBER 2009


Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek


AMENDEMENTS


Nr. 1 VAN DE HEER SWENNEN

Art. 3

Paragraaf 4 doen vervallen.

Verantwoording

Er is geen reden om af te wijken van het normale strafvorderingsrecht.

Nr. 2 VAN DE HEER SWENNEN

Art. 3

Paragraaf 5 doen vervallen.

Verantwoording

Er is geen reden om de rechten van de slachtoffers te beperken.

Nr. 3 VAN DE HEER SWENNEN

Art. 4/1

Een hoofdstuk 3/1 invoegen, dat een artikel 4/1 bevat, luidend als volgt :

 Hoofdstuk 3/1. Wijziging van de Voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering.

 Art. 4/1. In artikel 12bis, eerste lid, van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, laatst gewijzigd bij de wet van 22 mei 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1 de woorden  de wet van ... betreffende de strijd tegen piraterij op zee of  worden ingevoegd tussen de woorden  bedoeld in  en de woorden  een regel van internationaal ;

2 tussen het derde en het vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende :

 De voorwaarde bedoeld in het derde lid, 4 geldt niet voor misdrijven bedoeld in de wet van ... betreffende de strijd tegen piraterij op zee. .

Guy SWENNEN.