4-1514/2

4-1514/2

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

5 JANUARI 2010


Voorstel van resolutie betreffende het twintigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW TEMMERMAN C.S.

Het dispositief doen voorafgaan met een considerans, luidende :

« De Senaat,

A. Overwegende dat het Verdrag inzake de rechten van het kind op 20 november 1989 werd aangenomen te New York en door België werd ondertekend op 4 december 1990 om in werking te treden in 1992;

B. Overwegende dat artikel 4 van het Verdrag inzake de rechten van het kind specifiek handelt over het verwezenlijken van de in het Verdrag erkende rechten in het kader van de internationale samenwerking;

C. Gelet op de Belgische strategienota « Eerbied voor de rechten van het kin in ontwikkelingssamenwerking « van 2008;

D. Overwegende dat in 2005 « Eerbied voor de rechten van het kind » als vierde sectoroverschrijdend thema aan de wet betreffende de Belgische internationale samenwerking van 25 mei 1999 werd toegevoegd; ».

Verantwoording

Het is van belang een considerans toe te voegen aan dit voorstel van resolutie aangezien verschillende belangrijke documenten niet zijn opgenomen in het voorstel.

Artikel 4 van het Verdrag inzake de rechten van het kind luidt als volgt : « Staten die partij zijn, nemen alle passende wettelijke, bestuurlijke en andere maatregelen om de in dit Verdrag erkende rechten te verwezenlijken. Ten aanzien van economische, sociale en culturele rechten nemen de Staten die Partij zijn deze maatregelen in de ruimste mate waarin de hun ter beschikking staande middelen dit toelaten en, indien nodig, in het kader van internationale samenwerking. » De verwijzing naar dit artikel in punt B van de considerans is van belang aangezien dit voorstel van resolutie handelt over het naleven van de rechten van kinderen binnen de ontwikkelingssamenwerking.

De Belgische strategienota van 2008 vertrekt vanuit een transversale visie op kinderrechten en bevat algemene beleidsopties die ervoor zorgen dat kinderrechten binnen ontwikkelingssamenwerking vanuit een breder perspectief worden bekeken waarbij alle rechten moeten gelden voor alle kinderen. Dit ruimer kader is essentieel vooraleer overgegaan wordt tot een opsomming van de prioriteiten.

De aanwezigheid van « Eerbied voor de rechten van het kind » als vierde sectoroverschrijdend thema in de wet betreffende de Belgische internationale samenwerking is van groot belang in de context van dit voorstel van resolutie.

Nr. 2 VAN MEVROUW TEMMERMAN C.S.

De aanhef van het dispositief vervangen als volgt :

« Vraagt de regering om, ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind, op het vlak van de Belgische ontwikkelingssamenwerking : »

Verantwoording

De verwijzing naar de Belgische ontwikkelingssamenwerking is van belang bij dit voorstel aangezien het handelt over het naleven van de rechten van het kind binnen ontwikkelingssamenwerking.

Nr. 3 VAN MEVROUW TEMMERMAN C.S.

In het dispositief, in punt 5, de woorden « internationaal humanitair recht, de bescherming, de rechten en het welzijn van kinderen in gewapende conflicten, alsook de demobilisatie en re-integratie van kindsoldaten, met inachtneming van de genderdimensie » vervangen door de woorden « de toepassing van kinderrechten als transversaal thema ».

Verantwoording

Opleidingen zijn niet enkel noodzakelijk met het oog op kinderen in gewapende conflicten. Het breder spectrum van kinderrechten moet hierbij opgenomen worden. De rechten en het welzijn van kinderen in gewapende conflicten moeten natuurlijk wel een onderdeel vormen van deze transversale opleidingen.

Nr. 4 VAN MEVROUW TEMMERMAN C.S.

In het dispositief, punt 12 vervangen als volgt :

« De regeringen van de Verenigde Staten en Somalië aan te moedigen om het Verdrag inzake de rechten van het kind te ratificeren; ».

Verantwoording

Beide landen hebben het Verdrag wel ondertekend, maar nog niet geratificeerd.

Nr. 5 VAN MEVROUW TEMMERMAN C.S.

In het dispositief, in punt 8, het woord « gehandicapten » te vervangen door de woorden « en aan de bescherming en ontplooiing van gehandicapte kinderen ».

Nr. 6 VAN MEVROUW TEMMERMAN C.S.

In het dispositief, punt 14 weglaten.

Verantwoording

De aandacht voor gehandicapte kinderen wordt reeds besproken in punt 8.

Nr. 7 VAN MEVROUW TEMMERMAN C.S.

In het dispositief, in punt 16, de woorden « en de deelname van kinderen aan de besluitvorming aan te moedigen » weglaten.

Verantwoording

Het belang van de participatie van kinderen wordt reeds besproken in punt 17.

Nr. 8 VAN MEVROUW TEMMERMAN C.S.

In het dispositief, in punt 18, de woorden « in de onderwijsprogramma's begrippen worden opgenomen als wederzijds respect, verdraagzaamheid, vrede, niet-discriminatie en gelijkheid van man en vrouw, ook in conflictgebieden; » vervangen door de woorden « kwaliteitsvol onderwijs wordt voorzien conform het « General Comment nr. 1 : The Aims of Education » van het Kinderrechtencomité in Geneve; ».

Verantwoording

Dit « General Comment » omvat alle benoemde begrippen uit punt 18, maar gaat nog verder. Zo worden ook thema's zoals het recht op geweldloos onderwijs, aangepast onderwijs aan de leeftijd, e.a. opgenomen.

Nr. 9 VAN MEVROUW TEMMERMAN C.S.

In het dispositief, punt 20 vervangen als volgt :

« de organisatie aan te moedigen van bewustmakingscampagnes die aansturen op een nultolerantie voor alle vormen van geweld tegen kinderen, zoals bijvoorbeeld vrouwelijke genitale verminking. ».

Verantwoording

Campagnes over de rechten van het kind in het algemeen of over alle vormen van geweld tegen kinderen richten zich tot een bredere doelgroep, waarvan de strijd tegen genitale verminking een niet te onderschatten onderdeel vormt.

Marleen TEMMERMAN
Sabine de BETHUNE
Els SCHELFHOUT
Jean-Paul PROCUREUR
Benoit HELLINGS
Bart TOMMELEIN
Lieve VAN ERMEN
Alain DESTEXHE
Olga ZRIHEN.

Nr. 10 VAN MEVROUW VAN ERMEN

In het dispositief, een punt 3bis invoegen, luidende :

« 3bis. er alles aan te doen om een kind te beschermen tegen drugverslaafde ouders, ook in de privé-sfeer, omdat elk kind recht heeft om op te groeien in een drugsvrije omgeving want een kind kan niet vechten tegen een verslaving; ».

Lieve VAN ERMEN.

Nr. 11 VAN DE HEER FONTAINE

In het dispositief, punt 18 doen vervallen.

Verantwoording

Onderwijs is een bevoegdheid van de Gemeenschappen.

Philippe FONTAINE.

Nr. 12 VAN DE HEER MAHOUX EN MEVROUW ZRIHEN

In het dispositief, punt 18 doen vervallen.

Verantwoording

Onderwijs is een bevoegdheid van de Gemeenschappen.

Philippe MAHOUX.
Olga ZRIHEN.