4-1436/1

4-1436/1

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

5 OKTOBER 2009


Wetsvoorstel tot invoering van een verlaagd btw-tarief voor digitale boeken

(Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.)


TOELICHTING


De btw-regelgeving voorziet momenteel in een verlaagd tarief voor couranten, tijdschriften en boeken van 6 percent (1) . Het betreft echter uitsluitend drukwerk. Voor boeken in digitale vorm is tot op heden jammer genoeg nog altijd geen verlaagd btw-tarief van toepassing.

Indieners zijn van oordeel dat het verlaagd btw-tarief op alle boeken van toepassing moet zijn, ongeacht de drager of de vorm van het boek. Hoe kan men immers op redelijke wijze verantwoorden dat een boek dat wordt uitgebracht op cd-rom of dvd, of in de vorm van een e-book, onderhevig is aan een hoger btw-percentage (21 %) dan een boek in papieren vorm (6 %) ?

Recentelijk versoepelde het Europees Parlement de Europese regelgeving ter zake (2) . Ook voor wat de boeken in digitale vorm betreft werd de opening gecreëerd voor een btw-verlaging op alle fysieke dragers. Het betreft onder andere luisterboeken en boeken op cd-rom (3) . Indieners zijn van oordeel dat ook e-books onder de regelgeving inzake het verlaagd btw-tarief moeten vallen. Om die reden houden indieners een warm pleidooi aan de Europese Commissie en het Europees Parlement om de btw-richtlijn in die zin te wijzigen, zodat ook bepaalde diensten, zoals de e-books, voor het verlaagd btw-tarief in aanmerking zouden komen.

De vroegere definitie van een « boek », vóór de aanpassing door de richtlijn 2009/47/EG van de Raad van 5 mei 2009 tot wijziging van richtlijn 2006/112/EG wat verlaagde btw-tarieven betreft, hield een discriminatie in van blinden, slechtzienden en andere gehandicapten, die geen gedrukte boeken kunnen lezen. Luisterboeken, die zijn voorzien van een Internationaal Standaard Boeknummer (ISBN), zijn duidelijk als boek aangemerkt — in tegenstelling tot cd's waar muziek op staat. De Belgische wetgever moet daarom eveneens zijn verantwoordelijkheid nemen en de btw-regelgeving aanpassen aan de Europese richtlijn, zodat die discriminatie ook uit de Belgische wetgeving verdwijnt.

Anno 2009 mag en kan men de technologische evolutie en realiteit in onze samenleving niet negeren. Voor veel mensen zijn het internet en andere digitale media immers de voornaamste bron van informatieverwerving geworden. In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan om tegen 2010 van Europa « de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld » te maken « die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang ». Kwaliteitsvolle arbeidskrachten zijn noodzakelijk voor de verdere uitbouw van een kennisecomie. Het ontwikkelen van een volwaardige kenniseconomie kan maar succesvol zijn als ook de overheid in de nodige stimuli voorziet om digitale media te promoten.

Ook de ecologische besparingen die met het stimuleren van digitale boeken en tijdschriften gepaard gaan mogen niet over het hoofd worden gezien. Jaarlijks sneuvelen immers ontelbare bomen, niet enkel voor woningbouw of voor het maken van meubels, enz., maar ook voor het drukken van kranten, tijdschriften en boeken. Wouden en bossen zetten CO2 om in zuurstof en vormen als het ware een natuurlijke filter tegen de opwarming van de aarde. Op 23 januari 2008 presenteerde de Europese Commissie haar masterplan voor de klimaatsverandering, het zogenaamde « 20-20-20-plan (4) . Op de Lentetop van begin 2007 stemden de Europese regeringsleiders reeds in met deze 20-20-20-criteria. Het plan is het antwoord van de Europese Commissie op de Bali-conferentie van december 2007. Het is de bedoeling van de Europese Commissie om Europa een voortrekkersrol te laten spelen op het vlak van de maatregelen die genomen worden in de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen en de klimaatsverandering en zo ook een « First mover advantage » te creëren (bijvoorbeeld octrooien, technologische innovatie, reputatievoordeel, martkaandeel, enz.). Zonder concrete maatregelen en bepaalde stimuli zal het klimaatplan echter vooral dode letter blijven ...

Digitale boeken hebben daarnaast het grote voordeel dat ze heel wat minder capaciteit innemen dan traditionele gedrukte boeken. In plaats van een pak boeken (en een pak kilo's) mee te sleuren, hoeft de lezer slechts zijn draagbare computer of e-bookreader mee te nemen. De capaciteit aan boeken die een lezer kan meenemen, bijvoorbeeld op reis of in het kader van wetenschappelijk onderzoek, is natuurlijk veel groter.

Boek.be, de Vlaamse confederatie van de belangenverenigingen van het Vlaamse boekenvak, zijnde de Vlaamse boekverkopers (VBB), uitgevers (VUV) en boekenimporteurs (VBI), pleit al een tijdje voor een verlaagd btw-tarief voor alle digitale boeken zonder onderscheid. Haar motto luidt : « Btw op digitale producten : inhoud boven vorm a.u.b. ! ». De organisatie vraagt ten slotte dat de overheid het begrip « materiële drager » voldoende ruim interpreteert, zodat ook moderne exploitatievormen, zoals het e-book, van het verlaagde tarief kunnen profiteren.

De Nederlandse regering heeft al concrete stappen ondernomen en kondigde recentelijk aan het btw-tarief op fysieke dragers van digitale boeken te verlagen van 19 tot 6 percent (5) . De Nederlandse regering oppert dat : « de tot dusver bestaande ongelijke behandeling van materieel dezelfde producten/diensten niet meer gerechtvaardigd is. ». Met het oog op het wegwerken van deze onrechtvaardigheid en het ondersteunen van onze literatuur en onze auteurs, kan België niet achterblijven.

Om voorgaande redenen wenst het wetsvoorstel de btw-regelgeving te wijzigen zodat digitale boeken ook onder het verlaagd btw-tarief van 6 percent vallen.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 2

Het artikel voorziet in een uitbreiding van het toepassingsgebied van tabel A, XIX, 1, van het koninklijk besluit nr. 20 tot vaststelling van de tarieven van de btw en tot de indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, met de boeken, brochures (en atlassen) en dergelijk drukwerk in « digitale vorm ».

Artikel 3

Het artikel regelt de datum van inwerkingtreding van de wetswijziging.

Sabine de BETHUNE
Elke TINDEMANS
Hugo VANDENBERGHE
Pol VAN DEN DRIESSCHE
Tony VAN PARYS.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In tabel A, XIX, 1, van het koninklijk besluit nr. 20 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot de indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, worden tussen de woorden « en dergelijk drukwerk, » en de woorden « daaronder begrepen atlassen » de woorden « al dan niet in digitale vorm » ingevoegd.

Art. 3

Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

21 september 2009.

Sabine de BETHUNE
Elke TINDEMANS
Hugo VANDENBERGHE
Pol VAN DEN DRIESSCHE
Tony VAN PARYS.

(1) Koninklijk besluit nr. 20 tot vaststelling van de tarieven van de btw en tot de indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, tabel A, XIX, 1.

(2) Richtlijn 2009/47/EG van de Raad van 5 mei 2009 tot wijziging van richtlijn 2006/112/EG wat verlaagde btw-tarieven betreft, Publicatieblad van de Europese Unie L 116 van 9 mei 2009.

(3) De Europese Commissie geeft de volgende toelichting bij haar voorstel tot richtlijn : « Categorie 6 (boeken enz.) : de huidige formulering slaat uitsluitend op boeken op een papieren drager. Ter wille van de neutraliteit moet dit worden uitgebreid tot boeken op cd, cd-roms of een soortgelijke fysieke drager die hoofdzakelijk dezelfde inhoud bevatten als gedrukte boeken. Alleen opnames die de geschreven tekst van een boek min of meer weergeven, vallen dus onder deze categorie. Opnames die behalve de voorgelezen tekst extra materiaal omvatten zoals spellen, zoekfuncties, links naar ander materiaal en dergelijke, blijven onder het nomale btw-tarief vallen. ». Zie : Voorstel voor een richtlijn om de richtlijn 2006/112/EG wat verlaagde btw-tarieven betreft te wijzigen, COM 2008, nr. 0428, blz. 6.

(4) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité van de Regio's, « Naar 20-20 in 2020 Kansen van klimaatverandering voor Europa », COM (2008), 030.

(5) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010), Nederlandse regering, blz. 43.